Traumebevisst skole i Grimstad

Report
Traumebevisst skole i Grimstad
Workshop 5. juni 2012
Opplæringsloven
• Paragraf 1-1:
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap,
dugleik og holdningar for å kunne meistre liva
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap
i samfunnet.
Kunnskapsløftet sier
• ”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og
voksne til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre. Den skal gi
hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv
og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å
stå andre bi.”
Kunnskapsministeren sier
Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen:
Dere som arbeider i
barnehage og skole,
på høyskoler og universiteter:
Dere er de viktigste
formueforvalterne i landet!”
Søren Kierkegaard sier
• ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at
føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først
og fremmest maa passe paa at finde ham der,
hvor han er og begynde der.
”Om at hjælpe”: Lytte og lære
Søren Kierkegaard. 1859.
Brudstykke af en ligefrem Meddelelse.
Hva er et traumatisert barn
Kompleks traumatisk eksponering henspeiler til
erfaring med multiple traumatiske hendelser som
forekommer innen barnets omsorgssystem. Dette
omhandler både eksponering av traumatiske
hendelser og den påvirkning denne eksponeringen
har på kort og lang sikt.
(Rolf Gjestad)
Slike barn vil spesielt ofte oppleve voksne som
mulige trusler
(Howard Bath)
Hva gjør traumer med et barn
Traumatisering påvirker
 Tilknytning
 Somatikk
 Affekter/følelser
 Dissosiering
 Atferd
 Hjernen
 Endret selvbilde/selvfølelse
Tre pilarer
Alle som er sammen med traumatiserte barn og unge
hjemme, på skolen, og ellers i samfunnet, kan på viktige
måter bidra i deres tilfrisknings- og utviklingsprosesser.
Dette kan gjøres ved å gi omsorg som baserer seg på de
følgende tre grunnpilarer:
1. Trygghet
2. Relasjon
3. Følelsesregulering (affektregulering)
Howard Bath
Trygghetssirkelen
9
Refleksjonssirkelen
1.
Sirkel: Barnets behov.
Barnets atferd/væremåte – ett skritt tilbake/refleksjon – ser smerteuttrykk og behov
Hva trenger barnet nå?
Refleksjon: se smerteuttrykk og følelser, ikke bare atferd
2.
Sirkel: Min VÆRE-KOMPETANSE:
Min første refleksreaksjon – ett skritt tilbake/refleksjon – er følelsesregulert
Hva føler jeg nå?
Refleksjon: Bevisst på egne følelser, min egen følelsesregulering
3. Sirkel: Min GJØRE- KOMPETANSE
Det som løser situasjonen for meg – ett skritt tilbake/refleksjon –
samregulerer- møter barnets behov
Hva gjør jeg nå?
Refleksjon: Hvordan hjelpe barnet best mulig?
4.
Sirkel: SAMARBEIDSKOMPETANSE:
Involverer dem som gjør situasjonen lettere for meg – ett skritt tilbake/refleksjon –
involverer dem som det er lurt å involvere for å hjelpe barnet
Hvem samarbeider jeg med? Hvilke rutiner kan jeg støtte meg på?
Refleksjon: Hvem er det lurt å involvere?
10
Co-regulering
11
Hvordan påvirkes hjernen
Hvem trenger en traumebevisst skole
Alle
• Det handler om de voksnes:
• Kunnskaper
• Holdninger
• Ferdigheter
Traumebevisst arbeidsliv
Hovedstruktur
•
•
•
•
•
•
Forankring av utviklingsprogrammet
Grunnopplæring
Workshops
Veiledning
Telefonkonsultasjon ved behov
Økonomi
Grunnopplæring
• Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende
områder:
•
traumeforståelse
•
traumebevisst omsorg
• Ansvar for dette punktet fordeler seg slik:
• Kommunen har ansvar for nødvendig fristilling av
ansatte og for teknisk arrangement.
• RVTS Sør har ansvar for faglig innhold i 2-dagers
(2 x 5 timer) undervisningsprogram.
Workshops
• Tre fagdager a 5-6 timer
1. Ko-regulering av barn/unge sine følelser
2. Barnesamtalen
3. Link
Veiledning
• Tre veiledningssamtaler
• Skolene melder inn problemstillinger
Telefonkonsultasjon
• Fagansvarlig kontakter RVTS Sør. Svar senest
innen to dager fra behovet er formidlet.
Økonomi
• Kommunene fristiller personalet
• RVTS Sør sine fagbidrag er gratis
Barnekonvensjonen sier
Artikkel 29
1. Partene er enige om at barnets utdanning skal
ta sikte på:
a) å utvikle barnets personlighet, talenter og
psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
Sosial kompetanse
• Sosiale ferdigheter kan læres.
• God sosial kompetanse kan virke som en ”vaksinasjonsfaktor”
mot rusmisbruk og annen problematferd
• Gjennom opplæring av alle elevene kan man forebygge
atferdsproblemer hos enkeltelever.
• Sosial kompetanse handler både om ferdigheter, kunnskaper
og holdninger.
Forebygging
• Viktige elementer i gode forebyggende tiltak:
• Planmessig og systematisk arbeid
• Tiltak rettet mot alle elever, ikke bare utsatte elevgrupper
• Felles forpliktende verdi og holdningsplattform for personalet
• Godt lederskap, tydelig og omsorgsfullt
• Felles forventinger i forhold til atferd
Forebygging
• Viktige elementer i gode forebyggende tiltak:
• En læreplan tilpasset elevenes nåværende og fremtidige
behov
• Høye, men ikke urimelige forventinger
• Å belønne god atferd fremfor å straffe uønsket atferd
• Gode relasjoner elevene i mellom og mellom lærer og elev
• Høy grad av elevengasjement

similar documents