File

Report
Създаване, изграждане и запазване на
проект
Основни контроли
РОЗА ДРУСАНСКА
Съдържание:
 Създаване на проект
 Основни контроли
 Изграждане на проект
 Запазване на проект
 Упражнение
Създаване на проект
В средата Visual Basic има възможност за избор между различни типове
шаблони, на базата на които да се създаде нов проект:

Windows Forms Application – създаване на Windows приложение, базирано на
форма, върху която се поставят всички обекти, които изграждат приложението

Console Application – приложение за стартиране под DOS. Обикновено то не
съдържа графичен потребителски интерфейс и се компилира в изпълним файл (ехе)

Class Library – за създаване на многократно използваеми програмни
компоненти, които могат да бъдат споделяни от различни приложения

WPF Browser Application – за създаване на приложения, които могат да се
стартират през браузер
Създаване на проект
 Със създаването на нов проект чрез шаблона Windows Forms
Application се създава и нова празна форма. Тя притежава
множество характеристики, които могат да бъдат променяни в
прозореца Properties, когато формата е избрана.
Създаване на проект
 Някои от по-важните свойства са:

Name (име на формата),

Text (текст в заглавния ред),

Size (размер – ширина и височина),

Icon (икона за заглавния ред – изисква графичен
файл с разширение ico и размери 16рх х 16рх),

BackColor (цвят на фона).
Създаване на проект
Windows приложенията имат интерфейс, който осигурява
възможност на потребителя да взаимодейства с вашата
програма. Проектирането на формите е изкуство и техника.
Формите трябва да притежават определена функция (да
правят точно това, което желаем). Те трябва да са удобни за
използване и добре изглеждащи – контролите да са
подходящо и логически подредени, да няма излишни
компоненти.
Създаване на проект
При проектирането на формите трябва да се спазват стандартни
принципи за създаване на Windows програми. Желателно е да се
задават подходящи имена за елементите на менютата, бутоните,
текстовите полета и др.
При задаване на име на обект е приета следната конвенция: в
началото на името чрез съкращение се указва вида на обекта, а
следващата част е описателна. Името трябва да започва с буква,
като не се прави разлика между малки и главни букви. Интервали
не са допустими. Прието е всяка отделна дума в името да започва с
главна буква.
Създаване на проект
Често срещани съкращения:
frm – за форма
txt – за текстово каре
lbl – за етикет
chk – за поле за отметка
opt – за радио бутон
cmb – за падащ списък
Основни контроли
 Контролите
се
добавят
върху
формата
от
прозореца Toolbox.
 Най-често
използвани
контроли
са:
етикети,
текстови полета, радио-бутони, полета за отметка
и бутони.
 Много от контролите имат следните свойства:
размер, местоположение, име, видимост и цвят на
фона.
Основни контроли
 Етикети
(Label)
–
контролът
Label
се
използва за озаглавяване на самостоятелни
или групи от контроли. Обикновено той се
използва за издаване на инструкции или
определяне на реда, в който трябва да се
въвежда информацията във формата.
Основни контроли
 Текстовото поле (Textbox) – текстовото
поле се използва, за да визуализирате или
получите информация от потребителя.
 Бутони за команди (Button)
Основни контроли
 Радио-бутони
(RadioButton)
–
радио-
бутоните се използват, за да се предостави
избор на потребителя. Потребителят може да
селектира само един радио-бутон от дадена
група подобно на тест с множество отговори.
Основни контроли
 Полета за отметка (CheckBox) – полетата
за отметка също се използват за осигуряване
на потребителски избор. Потребителят може
да селектира едно или повече полета за
отметка от дадена група.
Основни контроли
 Падащи списъци (Combobox) - падащият
списък представя списък от елементи, които
могат да се избират. Избраният от потребителя
елемент се визуализира в текстовото поле на
падащия списък.
Изграждане на проект
Трябва да изградите проекта (Build) преди да
стартирате
програмата
си.
В
процеса
на
изграждане генерираният по VB код ще се
компилира
в
разбираеми
за
компютъра
инструкции
Ако изграждането е успешно, в реда за състояние
ще се появи съобщение Build succeeded .
Прозорецът Output
След като затворите програмата си прозорецът Output показва
информация за това как е стартирана и изпълнена
Ако програмата ви е затворена поради грешка, в прозореца Output
ще се появи информация за нея.
Прозорецът ErrorList
Прозорецът Error List притежава три страници – Errors, Warnings
и Messages.
 На страницата Errors се извеждат грешки в програмата, при
наличието на които изпълнението й е невъзможно.
 На страницата Warnings се извеждат съобщения за неточности,
които е желателно да бъдат отстранени.
 Страницата Messages има информативен характер.
Стартиране на програмата
 След като програмата ви е компилирана без
грешки, следва нейното стартиране.
 Изберете Debug / Start Debugging от падащото
меню. Формата ще се визуализира заедно с
поставения върху нея бутон.
Запазване на проект
 Всеки път, когато изграждате проекта, той се съхранява.
 Можете да съхраните проекта като:
1. Изберете командата File – Save All от главното меню.
2. Изберете бутон Save All (Ctrl+Shift+S).
3. На екрана ще се появи прозорец Save Project, в който
можете да зададете име на приложението в полето Name,
местоположение за съхранение в полето Location и име на
проекта в полето Solution.
4. Натиснете бутона Save.
Упражнение
Задача: Създайте нов проект с име Car rental за даване на коли под
наем. За формата задайте:
Име: frmCarRental
Ширина: 640px
Височина: 480px
Текст: Автомобили под наем
 Добавете етикети за име, фамилия, адрес и телефон на наемателя и съответните
им текстови карета. Използвайте подходящи имена за контролите.
 Добавете
етикет за модел на автомобила и съответният му падащ списък.
Добавете стойности, които да се показват при отваряне на списъка.
 Добавете етикет с текст Допълнително оборудване и три полета за отметки с
текстове съответно Детско столче, Вериги за сняг, Багажник за ски.
 Добавете етикет за начина на плащане и три радио бутона за съответните опции
– с кредитна карта, по банков път и в брой.
 Добавете контроли за дата на наемане и връщане на автомобила.
 Вмъкнете емблемата на фирмата
 Изградете проекта като от меню Debug изберете Build Car rental.
 Тествайте проекта като използвате бутона Start Debugging или натиснете F5.
 Запазете проекта и го затворете.
 Приятна работа!

similar documents