Sistema de Numeración Hexadecimal

Report
HEX BINARIO
DECIMAL
Sistema de Numeración Hexadecimal
0
0000
0
•
•
•
•
1
0001
1
2
0010
2
3
0110
3
4
0100
4
5
0101
5
6
0110
6
7
0111
7
8
1000
8
9
1001
9
A
1010
10
356 16  786  80  6
B
1011
11
C
1100
12
356 16  854 10
D
1101
13
E
1110
14
F
1111
15
Sistema que emplea Base 16
Símbolos de
{0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F}
Hexadecimal  Decimal
356 16  3 * 16  3 * 16  6 * 16
2
1
0
Ing. Victor Manuel Mondragon M
Ejemplos Conversión Hex Dec
2 AF 16  2 * 16  10 * 16  15 * 16
2
1
2 AF 16  512  160  15
2 AF 16  687 10
Ejercicios
2AAFF convertir a Decimal
1FFFA Convertir a Decimal
Ing. Victor Manuel Mondragon M
0
Conversión de Decimal a Hexadecimal.
214/16 = 13 + residuo 6 (LSB)
13/16 = 0 + residuo 13 
214 10  D 6 16
Conversión de Hexadecimal a Binario
9 F 2 16  1001  1111  0010
92 F16  1001111100 10 2
Ing. Victor Manuel Mondragon M
Conversión de Binario a Hexadecimal
• Se agrupa el numero binario en conjuntos de 4
Bits.
• Ejemplo
1011111010 1 2  101  1111  0101
1011111010 1 2  5 F 5 16
Ing. Victor Manuel Mondragon M
Conteo Hexadecimal
• Se cuenta de 0 a F, y se incrementa .
• 0..F,10,11,12,13,…19,1A,1B..1E,1F,20,21..
Ing. Victor Manuel Mondragon M

similar documents