S7A. Funktionalitet för tillgodoräknande och ärendehantering i Ladok3

Report
Ärendehantering och
tillgodoräknanden i Ladok3
» NUAK 2014-09-23
» Matz-Ola Cajdert, Bo Sehlberg
Fokus för passet
» Ärendehantering i Ladok3
» Tillgodoräknandehantering
Vad är ett ärende?
» NE:s ordbok: Formellt avgränsad fråga (inom visst område)
som tas upp till behandling, vanl. av viss myndighet e.d.
» Förslag till definition: En till lärosätet inkommen begäran som
kräver handläggning och vanligen avslutas med ett beslut
eller annan åtgärd
» Vi begränsar oss till studieadministrativa ärenden som
behöver systemstöd. Exempel:
• Anmälan/ansökan till utbildning
• Ansökan om tillgodoräknande
• Anmälan om studieuppehåll inklusive ansökan om platsgaranti vid
återkomst
• Ansökan om examen/bevis
Ärendehantering i Ladok3 – man kan
»
»
»
»
»
Diarieföra inkommet ärende
Fördela ärenden på handläggare
Göra anteckningar/noteringar som hör till ärendet
Följa ärendegången
Dokumentera beslut
Ärendehantering
Generell ärendehantering
Ärendeslag
Ärende
Underlag
Beslut
Ärendenummer
Datum
Handläggare
Status
Anteckningar/
noteringar
Ärendets livscykel
För att man ska veta vad som händer har ärendet ett antal tillstånd det kan befinna sig i.
Förutom denna övergripande tillståndshantering på ärendet kan det även finnas en
specifik tillståndshantering inom ett ärendeslag. Denna tillståndshantering finns då
inom ”Behandlas”-tillståndet för ärendet.
Ärendehantering - ärendeslag
Generell
ärendehantering
Ärende
Notering
Ärendeslag
Tillgodoräknande
Exempel:
Resultat
från annat
lärosäte
Yrkesverksamhet
Ärendeslag
Ändring i
studieväg
Exempel:
Byte av
inriktning
Uppehåll
Ärendeslag
Bevis
Examensbevis
Kursbevis
Exempel: Examensärende
Tillgodoräknande
Definition av tillgodoräknande
» Beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen.
» Högskoleförordningen: Om en student vid en högskola i Sverige har
gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har
studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid
en annan högskola.
» Styrs av olika regelverk för olika utbildningsformer:
• Högskoleutbildning, SFS 1993:100, 6 kap, 6-8§§
• Uppdragsutbildning, SFS 2002:760, 7§
• Yrkeshögskoleutbildning, SFS 2009:130, 2 kap, 12§
Nya Ladok – tilltänkt övergripande flöde
» Från ansökan till beslut
• En student ansöker elektroniskt om tillgodoräknande (skapar ett
ärende) och har möjlighet att bifoga underlag
• Utifrån definierade flöden i Ladok tilldelas ett ärende rätt
handläggare (t.ex. en studievägledare)
• En handläggare har möjlighet att skapa delärenden, komplettera
med uppgifter och har möjlighet att dirigera vidare ett ärende till
en beslutsfattare enligt delegation
• Ärendet kan godkännas eller avslås av beslutsfattare
• Beslutet dokumenteras i resultatdomänen eller domänen för
studiedeltagande (del av studieplan)
Beslut om tillgodoräknande
» Det studenten har gjort får tillgodoräknas som
• hel kurs
• del av kurs
• en kombination av kurser och/eller delar av kurser
• del av huvudområde (annan precisering)
• direkt som del av examen
• del av studieplan (del av program)
» Beslut relateras till
• målen för en viss kurs
• eller målen för en viss examen och aktuell studieplan
Mot
mål i kursplan
Mot mål för
examen
Förhållandet mellan ”grundas på” och ”tillgodoräknas som”
Tillgodoräknande
grundas på
Får tillgodoräknas
som
Kurs/er
En kurs
Del/ar av kurs/er
Flera kurser
Examen
Del av kurs
Del av examen (antal
poäng)
Del av huvudområde
(poäng o fördjupning)
Annan verksamhet
Del av examen/studieplan
(poäng)
Mot
mål i
kursplan
Mot mål för
examen
Nya Ladok – hantering av tillgodoräknande
» Hittills har funktionalitet byggts för att dokumentera tillgodoräknanden som
grundas på kurs/er, del/ar av kurs/er och annan verksamhet och som
tillgodoräknas som del av kurs
Kurs/er
Del/ar av kurs/er
Examen
En kurs
Flera kurser
Del av kurs
Del av examen (antal poäng)
Del av huvudområde (poäng o
fördjupning)
Annan verksamhet
Del av examen (poäng)
Några synpunkter från målseminariet 2014-04-02
» Generellt ärendehantering:
•
•
•
•
•
•
Bra koppling till diarium
Dela upp inkommet ärende i flera
Bra översikt över ärenden – pågående ärenden, mina ärenden
Bifoga dokument
Plats för egna anteckningar
Utskrift av beslutsunderlag i ändamålsenligt format
Några synpunkter från målseminariet 2014-04-02
» Specifikt tillgodoräknandehantering
• Smidig hantering av kurser från annat lärosäte som ska ingå i
(generell) examen
• Bättre specifikation av ”förbrukade poäng” och av vad som
återstår att eventuellt använda för andra tillgodoräkananden när
tillgodoräknande grundas på del av kurs
• Bättre presentation av tillgodoräknandebeslutet så att man
förstår beslutet korrekt
• Peka ut vilken examen tillgodoräknandet görs för
• Dokumentation i studieplan av vad studenten slipper läsa till följd
av tillgodoräknandet
• Tydligare specifikation av ”annan verksamhet”
Exempel:
Frågor?
Mer information om Ladok3
» Din lokala projektledare för införandet
» ladok.se > fliken Ladok3
» Wikin > ladok.se fliken Ladok3
» Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev
» Öppna frågestunder

similar documents