Borghild Soløst

Report
Lesekurs på Auli
skole
Språk, Lesing og Læring
Oppfølging av SLL-planen
Innhold
• Spredning i personalet
• Modell for lesekurs
- organisering og metode
• Erfaringer
• Motivasjon og mestring
• Suksesshistorier
• Utfordringer videre
Spredning av SLL i personalet 2011 /2012
 «Smådrypp» fra rektor underveis i
skoleåret
 Innkjøp av faglitteratur
 Spredning av heftene fra samlingene
med Bredtvet
 Leseveileder fra PT – 7 uker
 Grupper med repetert / veiledet lesing
 Gjennomføring av første lesekurs
Spredning av SLL i personalet 2012 / 2013
 SLL er utviklingsområde i virksomhetsplanen
 En på skolen har fått hovedansvaret for å gjennomføre
lesegrupper
- gjennomføre intensive lesekurs 3–6 trinn
- gjennomføre modelltimer med bruk av ulike
lesestrategier på mellomtrinnet
 Deling av klasser / mindre grupper med repetert lesing /
veiledet lesing - stasjonsundervisning
 Samarbeid leselærer / kontaktlærer
 Personalmøter / avdelingsmøter ►
Personalmøter / avd.møter 2012 / 2013
 Hvordan gjennomføres lesekursene – teori og praksis
 Presentere innholdet / metodene i heftene fra samlingene
med Vigdis Refsahl fra Bredtvet
 Etterspørring og erfaringsdeling på stasjonsundervisning
med fokus på lesing
 Presentasjon av ulike lesestrategier med utgangspunkt i
SLL-planen
 Digital kompetanse / smartboard (Kandise)
Intensive lesekurs
ORGANISERING
– maks 4 elever på gruppa
2011 - 12
• Oppstart okt. – nov. 2011 – avsluttet febr. - mars 2012
• Elever på 3.trinn
• 3 ganger per uke 75 - 90 min.
• Varighet ca. 12 uker
2012-13
 Oppstart aug. 2012 med 3. trinn. Deretter 5. og 6. trinn
 3 ganger per uke 75 – 90 min
 Varighet ca. 10 uker – 30 økter
 Etter påske: Jobbe med 4. trinn sammen med leseveileder
Innhold / metode i intensive lesekurs
 Tar utgangspunkt i helhetslesing
- integrert lesemetodikk som er en kombinasjon av analytisk
(fra helhet til deler) og syntetisk (fra deler til helhet) metode.
 På Bredtvet jobbes det ut fra et ståsted som bygger
på et slikt kombinert syn. Deres erfaringer når det gjelder
barn som strever ned lesing og skriving, er at det er
særlig viktig å arbeide bevisst med språkprosesser som både
er forbundet med forståelse og avkoding OG ikke minst
samordninger og automatiseringer av disse typer av strategier.
Hel– Del - Hel
Skriv ja eller nei.
Maria bor i Brasil. ____
Moren heter Hanne. ____
De har to fisker. _____
Det er varmt i Brasil. ____
Maria liker seg på skolen. _____
Skriv videre.
Læreren til Maria heter _____________
Maria bodde i ___________ da hun var baby.
Moren til Maria heter ___________
Maria har en liten ______________________________
I sommerferien skal de __________________________
Ulv
Ulv eller gråulv er en av flere arter som tilhører hundefamilien. Ulv
finnes over store deler av den nordlige halvkule. I Norge kalles den
også varg, gråbein eller skrubb.
Utseende
Pelsen er vanligvis grå, men kan variere fra nesten helt hvit i
arktiske strøk til rødlig, brun eller svart. Størrelse og vekt varierer,
men normalt veier ulven 30-50 kg. Kroppen er slank og langstrakt (11,5 m) med en fyldig hale som kan måle opp til 50 cm. Labbene er
store og runde. Hannene er større enn tispene.
Ulven er hundens stamfar, og hund og ulv deler
derfor stort sett de samme genene. Ulven kan
derfor få avkom med hunder.
Utbredelse
Ulven er svært tilpasningsdyktig til ulike miljøtyper Den finnes i
ørkenstrøk, skogområder, fjellstrøk og artisk tundra. I tidligere tider
var den utbredt over det meste av fastlandet på den nordlige
halvkule. På de fleste stedene i Norge var det mye ulv.
På 1950-60-tallet ble ulven nesten utryddet i Skandinavia på grunn
av hard jakt. Ulven ble fredet i Norge i 1972, og vinteren 2011/2012
ble det registrert 28-32 ulver her i landet.
Hva lever ulven av?
Ulven er en ren kjøtteter. Den er et flokkdyr og når flere dyr
samarbeider om å jakte i flokk, kan de nedlegge store elgokser.
Ulven spiser også hjort, rådyr, rein, husdyr, bever og åtsel. En ulv
spiser i gjennomsnitt 4-6 kg kjøtt, bein og hår i løpet av en dag. Men
den spiser ikke hver dag, og kan klare seg uten mat i flere dager.
Hvordan lever ulven?
Ulven er sky og holder seg helst et stykke unna bebyggelse. De er
sosiale rovpattedyr som lever i flokk. En ulveflokk teller vanligvis 5
til 10 dyr. Lederparet, som ofte kalles alfaparet er som regel de
eneste som får unger. Etter hvert som ungdyrene blir eldre, forlater
de flokken. Ulven blir kjønnsmoden når den er 2-3 år gammel.
Parringen skjer på ettervinteren. Tispa går drektig i ni uker, og får
vanligvis 4-7 valper. I vill tilstand lever ulven i ca. 4-8 år. I
fangenskap kan den bli 15-16 år gammel.
Ulvene kommuniserer med hverandre gjennom lyder, kroppsspråk og
duftmarkeringer. Når ulven knurrer, er det et uttrykk for aggresjon.
Lukten er ulvens viktigste sans. Hørselen er også god, og de kan
høre hverandre ule på opptil 15 kilometers avstand.
Svar på disse spørsmålene!
Oppgaver om ulven
Finnes det ulv i Norge?____________________
Hvor lang hale kan ulven ha?_______________
Kan ulv og hund få felles avkom?_____________
Hva spiser ulven?________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hvor mange ulver er det vanligvis i en flokk?_________________________
Hvor mange valper får vanligvis ulven?_______________________
Når ble ulven fredet i Norge?________________________
Sett en strek mellom hvert ord
Sett en strek mellom hvert ord
Ulvenerenrenkjøtteter.
Ulvfinnesoverstoredeleravdennordligehalvkule.
Deersosialerovpattedyrsomleveriflokk.
INorgekallesdenogsåvarg,gråbeinellerskrubb.
Nårulvenknurrer,erdetofteetuttrykkforaggresjon.
Hanneneerstørreenntispene.
Luktenerulvensviktigstesans.
Ulvenkanderforfåavkommedhunder.
PådeflestestedeneiNorgevardetmyeulv.
Finn tre sammensatte ord i teksten:_________________________
________________________________________________________________
Finn seks ord i teksten med å-lyd som skrives med o :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Finn seks ord i teksten med dobbel konsonant:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Finn fem ikke-lydrette ord i teksten:_________________________
________________________________________________________________
Finn tre ord i teksten som har stum d:
________________________________________________________________
Finn ord i teksten som rimer på:
fat ____________
får ____________
sag ___________
føre ___________
feller__________
Sør Europa
Skriv disse ordene på rett plass i teksten!
hotellene
mennesker
fordamper
næringsvei
Hvert år kommer mer enn 150 millioner __________________
til badestedene rundt Middelhavet. ______________ ligger tett
i tett langs strendene, og turisme er en
viktig______________________. Middelhavet er varmt og deilig.
På grunn av varmen __________________ det mer vann enn
elvene greier å erstatte.
Hvilke tre land i Sør-Europa begynner på bokstaven S.
_______________________________________________________________
Finn tre ord i teksten med dobbel l:
________________________________________________________________
Finn tre ord i teksten med å-lyd som skrives med o:
________________________________________________________________
Finn tre ord med konsonantforbindelsen ng:
________________________________________________________________
Struktur på øktene med lesekurs

Motivasjon
A. Lesing av hele teksten – lærer / elev
B. Detaljarbeid – div. arbeidsoppgaver.
Språklige detaljer, avkoding og staving.
C. Eleven øver på teksten – leser den for lærer.
D. Logg – oppsummering av læringsøkta
- dialog lærer / elev - elev / elev
E. Elevene leser teksten for foresatte
Erfaringer med lesekurs
• God info til / godt samarbeid med de foresatte er en
forutsetning
• God dialog med kontaktlærer er en forutsetning
• Veldig kaotisk og stressende i starten
• Prat med Vigdis fra Bredtvet / veiledning fra leseveileder
→ fant lesetekster jeg kunne bruke
→ innarbeidet en form og struktur som
fungerte bra for elevene
→erfarte at elevene hadde en god leseutvikling
 Fra en god porsjon skepsis til tro på at dette «funker»
Motivasjon og mestring
☺Elevene opplever at de kan lese med
denne metoden
☺Mestring inspirerer til innsats - god
innsats og utholdenhet gir resultater
☺Barn som opplever mestring, får bedre
selvtillit
☺Barn som opplever mestring
= motiverte og fornøyde barn
Suksesshistorier
 Positiv respons fra elevene og god dialog
 Utholdenhet
 Elever som opplever at de blir bedre til å lese
► « lærer å lese »
 Avlastning for kontaktlærer
 Karleggingsresultater
alle elevene har
hatt bra fremgang, enkelte elever har hatt
en svært god utvikling
- eksempler på kartleggingsresultater
Utfordringer
 Mye tid til planlegging og gjennomføring –
hvordan få dette til i praksis?
 Samarbeid med kontaktlærer
 Er 30 økter med intensivt lesekurs nok?
 Hvilke elever skal få være med?
 Oppfølging av elevene etter at
lesekurset er avsluttet – systematikk / ressurser
 Samarbeid skole / hjem - systematikk

similar documents