Faglig refleksion og selvevaluering gennem effektmålingsredskaber

Report
Faglig refleksion og
selvevaluering gennem
effektmålingsredskaber
(Progressionsmålingsredskaber)
Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune
Martin Bæksgaard Jakobsen, New Insight
1
Program
• Præsentation og program
• Rammesætning
• Tre slags progressionsmålinger, - med
øvelse
• Betydning for handleplan, - med øvelse
• Betydning for faglig dialog og ledelse
• Perspektiverne for progressionsmålinger
2
Rammesætning
• Hvem er vi og hvorfor har vi behov for
progressionsmålinger?
• Hvad er progressionsmåling?
– Gentagne målinger over tid på samme
indikatorer
– Indikatorer, der siger noget om slutbrugers
tilstand eller kompetencer
– Tilstand eller kompetencer, der ligger i
forlængelse af en indsats (effekt/outcomes).
3
Tre grundlæggende forskellige
kerner/forståelser
1. Objektiv funktion eller tilstand
2. Mestring af situationen
3. Forholden sig til/erkendelse af problem
4
Objektiv funktion eller tilstand
• Bedømmelse af funktion eller graden af problem
• Erkendbar af 3. person – den professionelle
• Har sin berettigelse
Eksempler:
• Måling til opfølgning på politiske mål
• Måling til myndighedens visitation og grundlag
for budgettildeling
5
Mestring af situation: Eksempel
Forandringskompas for borgere med
handicap
• Kompasset skal sætte fokus på indsatser, som giver borgerne en
øget oplevelse af livskvalitet og selvhjulpenhed.
• Forandringskompasset er et redskab som skal bidrage til at formidle
og dele viden om hvilken virkning, borgerne får af de indsatser, vi i
forvaltningen tilbyder.
• Kompasset skal på den måde bidrage til at skabe viden og læring
om effekten af indsatsen for borgerne
• Mestringsperspektivets berettigelse
• Når man ikke har en forandringsteori
• Et løft af den faglige dialog på handicapområdet
6
Forandringskompas for borgere med handicap
som redskab
Redskab for personalet
• følge den enkelte beboers
udvikling konkret
• kvalificere den pædagogiske
drøftelse af indsats
• dokumentere udvikling /
vedligehold
• forbedre samtalen med beboeren
Redskab for borger/pårørende
• følge sin egen udvikling konkret
• får dokumentationen visuelt
• stille relevante spørgsmål til
personalet om indsats, støtte m.m.
• få større indflydelse på egen
udvikling / hverdag
• bedre mulighed for inddragelse af
pårørende
7
Værdiskalaer?
8
9
10
Implementeringsaktiviteter
11
Forholden sig til/erkendelse af
problem
• Outcomes Star
– Et redskab til både at understøtte og
dokumentere udvikling hos borgere.
– Et redskab, der bruges af medarbejder og
borger sammen.
– Bruges som integreret del af socialfagligt
arbejde – og forbedrer det.
12
Outcomes
• Den forandring, der sker med borgerene
• Ikke output – dvs. ikke borgertilfredshed,
kvalitetssikring, performance
management, aktivitetsregistrering.
• Bløde og hårde outcomes
• FORHOLDEN SIG TIL!!
13
Outcomes Star/
Hjemløsestjernen
14
Baggrund
• Prototype udviklet af Triangle til St.
Mungos i 2003
• Revideret og første gang officielt udgivet i
2006
• Bottom-up udviklet sammen med borgere,
medarbejdere og ledere i 9 mdr.
15
Forandringsrejsen
– eller den transteoretiske model
5 – Selvstændig/
uafhængighed
2- Accepterer hjælp/
Erkendelse
1 – Fastlåst/
Før-erkendelse
16
Reflektionsrum
• Finde 7-8 ’reflektorer’ med borgerkontakt
eller –kendskab (case)
• Del op i 7-8 grupper
– 3-4 grupper arbejder med progressionsmåling
ud fra mestring
– 3-4 grupper arbejder med progressionsmåling
ud fra forholden sig/erkendelse
17
Øvelse i at score…
• ’Reflektor’ repræsenterer en borger
(rollespil?)
• Udfyld hhv. Kompas eller Outcomes Star
på 2-3 dimensioner.
– Fysisk helbred, sundhed
– Psykisk helbred, trivsel og tryghed
– ??
• Fælles opsamling
18
Opsamling på score-øvelse
• Hvordan er det at sætte tal på et
menneske?
• Datasikkerhed – validitet og reliabilitet?
• Hvad kan man måle med de to/tre
redskaber?
• Hvori består de respektive udfordringer?
19
Erfaring med Kompas
•
•
•
•
•
•
•
•
Fra synsning til faglig vurdering og observationer
Styrker notater og skriftlighed i det hele taget
Styrker daglig fokus på formål med indsatsen
Udbreder kendskabet til borgeren
Mindsker blinde pletter
Gør kritik mere faglig og mindre personlig
Nødvendigt med kompleksitet, men det er svært
Udfordring når progression ikke er mulig eller hvor det
kun kan gå tilbage
• Scoren, er det kompromis eller konsensus?
20
Erfaringer med Outcomes Star
•
•
•
•
Opfanger de meget små fremskridt – de 80 %
Differentiering af en meget homogen masse
Validitet og reliabilitet
Kræver:
–
–
–
–
–
faglig og personlig indsigt
regelmæssig kontakt
rum for egentlig socialt arbejde
god tid til samtale
Refleksion over og øvelse med scoring
21
Erfaringer med handleplan i OS
• OS giver et udgangspunkt for dialog om
problemer og muligheder.
• Strukturerer og prioriterer en samtale
• Illustrere eller usynlige fremskridt.
• Målrette indsatser (bestillinger)
Datarapporter til faglig dialog og
ledelsesdialog
Eksempel fra Københavns Kommune
• Fra tal til fortællinger
• Ledelsesdialog
• Brugerstatusrapporter, - gruppebillede
• Forandringsrapporter
23
Udvikling i Materiale og Produkter
gennem ledelsesdialogen
Afdelingsleder og
Tilbudsleder
Centerledelserne
og centerchefkredsen med DU
Målgruppe og
Direktion
Datarapporter
Datarapporter
og fortællinger
Analyser og
læring fra
fortællingerne
Ledelsesopgave i forhold til den
årlige rapportering
Afdelingsledere og tilbudsledere
– Opgave: Faglig dialog om effekt, på yderste niveau.
– Rapportering: Den gode historie og det lærende eksempel.
Centerledelse
– Opgave: Strategisk ledelsesdialog i relation til centeret.
– Rapportering: Læring, overvejelser og eventuelle initiativer.
DU og Centerchefkredsen
– Opgave: Strategisk ledelsesdialog i relation til handicapområdet.
– Rapportering: Læring, overvejelser og eventuelle initiativer på
tværs.
Målgruppemøde (DIR,DU,MY,Tværgående)
– Opgave: Gensidig Orientering
Brugerstatusrapport
Tilbud 1
Profil af to
borgergrupper.
Er det en
bekræftelse af
målgrupperne
for de to tilbud
eller er der også
overraskelser i
forskellene?
Tilbud 2
Forandringsrapport
Tilbud 1
Tilbud 2
Spørgeguide til refleksion over Brugerstatusrapporten, som
viser den aktuelle kompasscore for borgerne tilknyttet
tilbuddet, - et kompasgruppebillede.
• Hvordan stemmer gruppebilledet overens med
jeres målgruppebeskrivelse og jeres forventning?
• Er der noget I undrer jer over eller som overrasker?
Spørgeguide til refleksion over forandringsrapporten, som
viser forandringen for den samlede gruppe af borgere og i
relationen til teamets samlede indsats – teamorienteret
• Hvilke faglige indsatser har der været på afdelingen som helhed?
• Har det afspejlet sig i brugernes/borgernes scoringer?
• Er der noget, som har overrasket jer, eller som undrer jer, i det
billede som scoringerne viser?
• Den gode historie: hvad kan i særlig grad fremhæves som
effektfulde indsatser?
• Behov for udvikling: Hvor er det svært at spore en effekt af
indsatsen? Hvor ser det derfor ud til at der er behov for udvikling?
• Hvad kunne det give anledning til af initiativer i centeret?
Lederopgaven
Strategiske drøftelser på baggrund af:
• Tilbuddenes bearbejdning af data
• Den gode historie fra afdelinger og tilbud
• Behov for udvikling fra afdelinger og tilbud
Spørgsmål til drøftelse i centerledelsen:
• Hvad ved vi? Hvad viser data? Hvad har vi undret os over? Er der noget vi vil
holde øje med?
• Hvad har vi fået af ideer til læring på tværs, fælles udfordringer mv.?
• Hvad gør vi? Er der initiativer vi selv kan tage i centeret? Er der noget, vi skal
bringe op mellem centre?
• Har vi noget viden, som skal udbredes til andre?
Data fra Outcomes Star
• Stjernen som grafik – individuel,
aggregeret, filtreret
• Tabelrapport og rådata
• Fordeling af progression, regression,
stagnation
• Kobler progression til indsats – effekt.
Plenum refleksion
• Hvad ser I som umiddelbare
problemstillinger, når vi bruger aggregeret
data?
34
Progressionsmålingsredskaber i
fremtiden?
• ”Vi ved fortvivlende lidt om, hvad der sker i
den offentlige sektor”
• ”Vi har brug for flere og bedre data, så vi
kan holde de offentlige ledere ansvarlige”
• ”I stedet for en masse regler…, er der brug
for klare krav til, hvilke resultater de
offentlige institutioner opnår”
Peter Birch Sørensen
Formand for
produktivitetskommissionen
35
Politiken, 10.0.13
Progressionsmålingsredskaber i
fremtiden?
• Beskæftigelsesområdet – centralt
progressionsmålingsredskab
• Sociale og psykosociale – ikke
systematisk brug
• Specialområderne, fx autisme
36
Tak for i dag
Malene: [email protected]
Martin: [email protected]
37

similar documents