Performans Programı (20 Kasım 2013)

Report
Ahmet Cemil KURNAZ
Maliye Uzmanı
Sunum İçeriği
 Performans Programı Süreci
 SGB.net sistemi Bütçe Modeli ve Yazılımı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
2
Performans Programı Süreci
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
3
Amaç
 Genel Olarak:
 Stratejik plan ile performans programı ilişkisini kurmak
 Performans programı ile bütçe ilişkisini kurmak
 Bu ilişkiyi bütçe uygulamasında devam ettirmek
 İzleme ve değerlendirmeyi sağlamak
 Faaliyet raporlarını hesap verebilirlik raporları haline
getirmek
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
4
Kavramlar ve Süreç
Stratejik Plan
Performans P
Performans Esaslı Bütçe
Bütçe
İzleme
Değerlendirme
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Faaliyet Raporu
Stratejik Yönetim Sistemi
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
5
Performans Programının Gelişimi-I
.
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
 Çok sayıda performans
hedef ve göstergesi
 Hizmet alanlarına yoğunlaşıldı
 Birebir harcama birimi hedef eşleştirmesi
 Faaliyet sayısının fazla olması
 Faaliyet sayısı azaltıldı
İzleme ve değerlendirmede etkinlik
 Maliyetlendirmenin zor olması
 Nitelikli performans göstergeleri
 Faaliyet sayısında optimum sağlandı
Gösterge kalitesinin düşük olması
Maliyetlendirme için daha
az zaman harcandı
Performans göstergelerinde tutarlılık
Hizmet maliyetlerinin tespitinin
mümkün olmaması
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
6
Performans Programının Gelişimi-II
.
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
Performans Programı hazırlık sürecinde etkinlik
Performans Hedefi-Birim sorumluluğunun netleşmesi
 Performans göstergelerinin gelişimini izleyebilme
 Faaliyetlerde tutarlılık
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
7
Performans Programı Çalışma Takvimi-I
3-14 Mayıs 2013
İdare performans hedef/göstergeleri ve
faaliyetlerin belirlenmesi
17-21 Mayıs 2013
Müsteşar Başkanlığında toplantı
24-31 Mayıs 2013
İdare performans hedef/göstergeleri ve
faaliyetlerin birimlere duyurulması
1-11 Haziran 2013
Birimlerle beraber İdare performans
hedef/göstergelerine ve faaliyetlere son
halinin verilmesi
15 Haz-15 Tem 2013
Birimlerde bütçe performans programı
ilişkisinin kurulması
15-30 Temmuz 2013
İdare performans programı teklifinin
tamamlanması
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2010
8
Performans Programı Çalışma Takvimi -II
1 Ağustos-30 Eylül 2013
İdare performans programı teklifinin Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde
görüşülmesi
1-16 Ekim 2013
İdare performans programına tasarı halinin
verilmesi T.B.M.M Plan Bütçe Komisyonuna
gönderilmesi
10-17 Aralık 2013
İdare Performans Programının T.B.M.M Plan
ve Bütçe Komisyonu sonrası revize edilmesi
1-15 Ocak 2014
Performans Programına son halinin
verilmesi ve Bakan tarafından kamuoyuna
duyurulması
1-15 Mart 2014
Performans Programının Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Kalkınma
Bakanlığına gönderilmesi
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2010
9
2013 Yılı Performans Programı
T.C. Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013
STRATEJİK AMAÇ
(5 Adet)
STRATEJİK HEDEF
(9 Adet)
PERFORMANS HEDEFİ
(11 Adet)
PERFORMANS GÖSTERGESİ
(82 Adet)
HARCAMA BİRİMİ
(15 Adet)
FAALİYET
(14 Adet)
10
İDARE PERFORMANS TABLOSU
FAALİYET
PERFORMANS
HEDEFİ
2013
Performans Hedefi
Toplam
(TL)
1
1.243.200
Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
1
2
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
1
3
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde
uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.
2
Mali Kontrol Faaliyeti
4
1.243.200
932.400
932.400
3.713.300
3.713.300
206.082.475
Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
2
3
4
5
Mali Kontrol Faaliyeti
Bütçe Yönetim Faaliyeti
Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve
değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
5
Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
3.713.300
200.631.600
1.737.575
3.412.775
3.412.775
6
Devlet muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların
eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır.
6 Muhasebe Faaliyeti
568.479.500
7 Raporlama Faaliyeti
18.262.100
8 Muhasebe Destek Faaliyeti
5.985.400
7
Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir
yönetim yapısına geçilecektir.
64.446.000
10 Milli Emlak Taşra Faaliyeti
189.934.000
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra
edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
1
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
11 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim
gerçekleştirilecektir.
12 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti
10
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
13 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti
11
254.380.000
9 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti
8
9
592.727.000
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
14 Genel Yönetim Faaliyeti
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
322.045.300
932.400
321.112.900
61.872.100
61.872.100
90.958.000
90.958.000
9.808.450
9.808.450
1.547.175.000
373.328.650
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
97.296.262.600
GENEL TOPLAM
99.216.766.250
Teşekkürler…
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, 2013
13

similar documents