จอภาพ ปัจจัยในการเลือกซื้อจอภาพ

Report
การรับ
ข้อมูล
การ
ถอดรหัส
การเก็บ
การทางาน
ซีพยี ู
แรม
เมนบอร์ ด
ฮาร์ ดดิสก์
1.การเชื่อมต่อ
2.ความจุขอ้ มูล
3.ความเร็ วรอบ
การ์ ดแสดงผล
ออปติคัลดิสก์ไดร์ ฟ
พิจารณาจากความเร็ วในการอ่านและ
บันทึกข้อมูล
เคส
-มีช่องระอากาศและระบบระบายความร้อน
1.ชิปประมวลผลกราฟิ กหรื อจีพียู -มีพ้นื ที่จะเพิ่มอุปกรณ์ได้
-ลักษณะของเคส
2.การเชื่อมต่อ
3.ความจุของหน่วยความจาบนการ์ ด -อาจเลือกใช้เคสที่มีแหล่งจ่ายไฟติดตั้ง
มาสาเร็ จแล้ว
4.
THE END

similar documents