อัตราดอกเบี้ย - กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานของสหกรณภาค
์
การเกษตร
ประจาปี 2556
หลักสูตร
“การบริหารสิ นเชือ
่
สหกรณ”์
หัวขอบรรยาย
้
่
การวิเคราะหสิ์ นเชือ
โดย อ.ฤกษ์ ชยั ทัพไพรี
ฝ่ ายสินเชื่อสถาบัน (ธ.ก.ส.)
ขัน้ ตอนการให้ สินเชื่อ
แสวงหาและคัดเลือกลูกค้ า
 ให้ ลกู ค้ าทาหนังสือแสดงความประสงค์ขอกู้เงิน
 สัมภาษณ์ลกู ค้ าและเก็บข้ อมูล (ของลูกค้ าและโครงการ)
 วิเคราะห์สินเชื่อ เช่น
1) ผู้ก้ ู (ประเมินศักยภาพ)
2) โครงการ (ประเมินผลตอบแทนของโครงการ อัตราส่วนทาง
การเงิน ประเมินความเสี่ยง) และ
3) หลักประกัน (ประเมินราคา)

ขัน้ ตอนการให้ สินเชื่อ (ต่ อ)
แจ้ งผลการพิจารณาวงเงิน อัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม
 ระยะเวลาชาระคืน เงื่อนไขการชาระคืน หลักประกัน พร้ อม
 นัดหมายทาสัญญา
 ทาสัญญา
 ลูกค้ าเบิกรับเงินกู้ตามเงื่อนไข
 การชาระคืน
 ติดตามหนี ้ค้ าง (ผัดผ่อน ปรับโครงสร้ าง เรี ยกคืน ดาเนินคดี)

คุณสมบัตขิ องพนักงานสินเชื่อ
มีความรู้หลากหลายสาขา เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี
การบริ หารธุรกิจ และการจัดการ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ
2. เป็ นนักวางแผน
3. เป็ นนักปรึกษาที่ดี
4. พูดจาชัดเจนและไพเราะ อ่อนน้ อมถ่อมตน รู้จกั ซักถาม
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
6. มีมนุษยสัมพันธ์
7. มีความสามารถในการเสนองาน
8. มีใจรักงานและความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.
ความรู้ พนื ้ ฐานสาหรั บพนักงานสินเชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
การบัญชี
การเงิน
การตลาด
การบริหารและจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การเมือง และสิง่ แวดล้ อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. การบัญชี
งบการเงิน (งบดุล และกาไรขาดทุน)
 การจัดทาประมาณการ งบกาไรขาดทุน งบดุล และ งบกระแสเงินสด
 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
 การคานวณค่าเสื่อมราคา
 การบันทึกรายได้ และรายจ่าย
 การวิเคราะห์จด
ุ คุ้มทุน
 ระบบต้ นทุน
 ระบบรายงาน
 มาตรฐานการสอบบัญชี

2. การเงิน










แหล่งที่มาและการใช้ ไปของเงินทุน
ตลาดทุน
ตลาดเงิน
ประเภทของหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน
งบประมาณเงินสด
อัตราดอกเบี ้ย
อัตราแลกเปลี่ยน
ช่วงกาไร
การเงินระหว่างประเทศ
3. การตลาด
นโยบายผลิตภัณฑ์และการตังราคา
้
 นโยบายการจาหน่าย
 การขายและเงื่อนไขการขาย
 การส่งเสริ มการจาหน่าน

4. การบริหารและการจัดการ
การจัดการสายงาน วางแผนและควบคุม
 ตารางการทางาน
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เทคนิคและกระบวนการผลิต
 การควบคุมต้ นทุน

5. เศรษฐศาสตร์ และการเมือง
ภาวะเศรษฐกิจของโลกและท้ องถิ่น
นโยบายการเงินและการคลัง
 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื ้องต้ น (GNP)
 การควบคุมราคา
 ภาษี กาแพงภาษี และโควตา ฯลฯ
 ดุลการค้ า
 แนวโน้ มและทัศนะ
 นโยบายของรัฐ
 การลงทุน
 การควบคุมภาวะแวดล้ อม


6. กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
พ.ร.บ. ข้ อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรการทางภาษี
ข้ อตกลงทางการค้ า
ฯลฯ
อัตราดอกเบีย้
ต้ นเงิน หมายถึง เงินที่ให้ ก้ ยู ืมโดยไม่รวมดอกเบี ้ย
 ดอกเบี ้ย หมายถึง ค่าป่ วยการที่ผ้ กู ้ จู ะต้ องเสียให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
 การคานวณดอกเบี ้ย จะคิดเป็ นรายวัน (ดอกเบี ้ยไม่มีวน
ั หยุด)
 การคิดดอกเบี ้ยสถาบันการเงิน กฎหมายมีเพดานบังคับไว้ ไม่
เกินร้ อยละ 19 ต่อปี
 การนับระยะเวลาเป็ นวัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี กฎหมาย
กาหนด “ห้ ามมิให้ นบั วันแรกแห่งระยะเวลา นันรวม.....เข้
้
าด้ วย”
ธนาคารจึงนับเวลาถัดจากวันรับเงินกู้ถึงวันชาระ

วิธีคิดดอกเบีย้ มี 3 แบบ คือ
ดอกเบีย้ คงต้น (Simple Interest Formula)
ดอกเบีย้ = ต้นเงิน x จำนวนปี x อัตรำดอกเบีย้
100
 ดอกเบีย้ ทบต้น
ดอกเบีย้ ทบต้น = ต้นเงิน (1 + อัตรำดอกเบีย้ )” - ต้นเงิน
( n = จำนวนงวดทีค่ ดิ ดอกเบีย้ )

วิธีคิดดอกเบี ้ย มี 3 แบบ คือ (ต่อ)

Flat Rate นิยมใช้กบั กำรขำยเงินผ่อน
เงินผ่อนรำยงวด = ต้นเงิน x อัตรำดอกเบีย้ x จำนวนปี
จำนวนงวดทีผ่ อ่ น
MLR MRR MOR
เป็ นเพียงอัตรำอ้ำงอิงเกิดจำกกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำธนำคำรเป็ น
2 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้ำรำยใหญ่ 2. ลูกค้ำรำยย่อย
 MLR (Minimum Loan Rate) เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ขัน้ ต่ ำที่
ธนำคำรคิดกับลูกหนี้รำยใหญ่ชนั ้ ดี
 MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ขัน้ ต่ ำที่
ธนำคำรคิดกับลูกค้ำรำยย่อยชัน้ ดี
 MOR (Minimum Overdraft (O.D.) Rat) เป็ นอัตรำดอกเบีย้
ขัน้ ต่ำทีธ่ นำคำรเรียกเก็บจำกลูกหนี้ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี
อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ตา่ = ต้นทุนเงิน + ต้นทุนดาเนินงาน + กาไร
เมือ่ ธนาคารคิดดอกเบี้ยกับลูกค้าจะบวกความเสีย่ งเพิม่
MLR หรือ MRR = ต้นทุนเงิน + ต้นทุนดาเนินงาน + กาไร +
ความเสี่ยง
สินเชื่อ ธ.ก.ส.
ฉ.44
- เกษตรกร
ฉ.45
ฉ.20,23,
26,31
- บุคคลทั่วไป
- ผู้ประกอบการ
- กลุ่มบุคคล
- กองทุนหมู่บ้าน
- องค์ กร
- สก.การเกษตร
- สก.ประมง
- สก.นิคม
- ชุมนุมสหกรณ์
- กลุ่มเกษตร
ฉ .46
- สก.ออมทรั พย์
- สก.เครดิตยูเนี่ยน
- สก.ร้ านค้ า
- สก.บริการ

similar documents