2 ปี

Report
กรอบการดาเนินงาน
การดาเนินงานในคลินิก
Flow chart
จำแนกควำมเสี่ยง-> บริกำร -> monitor -> HHC
ตรวจ
คัด
กรอง
sound
white
ฝึ กทักษะ
แปรงฟั น
FV
decay
ฟั นผุ /Plague
พฤติกรรมกำรกิน กำรทำควำมสะอำด
บริกำรที่ได้ รับ
1
5
6
กลุ่มเสี่ยง
9
White lesion
1
2
1
8
2
4
3
0
3
6
จนท
อสม
ทะเบียนคุมการส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปากในคลินิกเด็กดี
ลำดับ HN
ชื่อ - สกุล/
รำยละเอียดถ้ ำมี
ชื่อ.............................. status
ผู้เลีย้ งดูหลัก
สุขอนำมัย/
พฤติกรรม
treatment
date
ชื่อ.............................. status
ผู้เลีย้ งดูหลัก
สุขอนำมัย/
พฤติกรรม
treatment
date
6 mo 9 mo 12 mo 15 mo 18 mo 24 mo
w
d
w
d
30
mo
36
mo
รหัส
• status
– w = w hite lesion ใส่ ซี่ฟัน
– d = cavitated lesion ใส่ ซี่ฟัน
• สุ ขอนามัย/พฤติกรรม
a = แปรงฟันโดย ผปค อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน
b = มีแผ่นคราบจุลินทรี ยท์ ี่ฟันหน้า
c = ดูดขวดนมหลับ
d = กินอาหารว่างเครื่ องดื่มที่ทาให้ฟันผุ
• treatment
1 = ตรวจช่องปาก
2 = ฝึ กทักษะแปรงฟัน
3 = เคลือบฟลูออไรด์
4 = แจกแปรงสี ฟัน
5 = แจกสื่ อการเรี ยนรู ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
กำรได้ รับฟลูออไรด์
ทำควำมสะอำดที่มี
ประสิทธิภำพ
• ควำมสม่ำเสมอในกำร
รั บบริกำร / กำรดูแล
• กำรติดตำมกำกับ
• กำรสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์
ครำบจุลินทรีย์
ฟั นผุ
การดาเนินงานในชุมชน
1. การติดตามเฝ้ าระวังโดย อสม.
แบบบันทึกสุ ขภาพช่ องปากเด็ก 0 - 2 ปี ในชุมชน โดย อสม.
ชื่อ - นำมสกุล/
รำยละเอียด
ผู้เลีย้ งดู
ที่อยู่
ผู้เลีย้ งดู
ที่อยู่
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 30 เดือน 36 เดือน
ฟั นผุ
สุขอนำมัย
สุขศึกษำ
วันที่
ฟั นผุ
สุขอนำมัย
สุขศึกษำ
วันที่
รหัส
• สุ ขอนามัย
1 = มีคราบจุลินทรี ย ์
2 = แปรงฟันโดย ผปค.
3 = กินขนม และเครื่ องดื่ม
เสี่ ยงต่อฟันผุ
4 = ดูดขวดนม
• ฟันผุ = 
• สุ ขศึกษา
1 = ฝึ กทักษะแปรงฟัน
2 = แนะนาเรื่ องอาหาร
3 = สอนตรวจช่องปาก
2. การจัดทาแผนแก้ ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่ วม
กลุ่มเป้าหมาย
1. อสม.
2. ตัวแทนผูป้ กครองเด็ก 0 – 2 ปี
3. ตัวแทน อปท.
4. แกนนาชมรม ผสอ.
5. แกนนาอื่นๆ
ผลผลิตของแผน
•
•
•
•
แผนพัฒนาศักยภาพผู้เลีย้ งดูเด็กในชุ มชน
แผนรณรงค์ ประชาสั มพันธ์
แผนการสนับสนุนทรัพยากร
แผนบูรณาการกับประเด็นสุ ขภาพอืน่
กองทุน
ตาบล
งบ PP
ทันตกรรม
3.สารวจสภาวะทันตสุ ขภาพ และพฤติกรรมการเลีย้ งดู
•
•
•
•
•
ฟันผุ
อนามัยช่ องปาก
การทาความสะอาดช่ องปาก
การกินอาหารเสี่ ยงต่ อฟันผุ
ข้ อมูลทัว่ ไป : เด็ก / ผปค.
เครื่องมือ
• แบบสารวจเด็ก 1.8 และ 3 ปี ของสานักทันตฯ
• แบบสอบถามผู้ปกครอง
X
Design I
Complete care
X
X X
X
6 mo 9 mo
12
mo
18
mo
X
24
mo
30
mo
X
36
mo
White lesion
yes = ?
no = ?
Cavitated lesion
yes = ?
no = ?
6 mo 9 mo
X
12
mo
18
mo
24
mo
X
X
30
mo
Non - complete care
36
mo
Design II
Baseline Data
ปี 2557
พืน้ ที่ทดลอง
dmft 3 ปี
Prev. 3 ปี
18 เดือน
3 ปี
dmft & Prev. of DC
พืน้ ทีค่ วบคุม
dmft 3 ปี
Prev. 3 ปี
นิยาม เด็ก 3 ปี
-เกิด และ/หรืออยู่ในพืน้ ทีม่ ากกว่ า 2 ปี
18 เดือน
3 ปี
นิยาม เด็ก 3 ปี
-เกิด และ/หรืออยู่ใน
พืน้ ที่มากกว่ า 2 ปี
- เคยได้ รับบริการใน
WCC

similar documents