PPT om SRP

Report
3g Studie Retnings Projekt
Disposition
•
•
•
•
Hvad er 3g SRP?
Fag
Køreplan
Formalia
3g Studie Retnings Projekt
• 3g – 50 timers uddannelsestid
• Selvstændigt at fordybe dig i og formidle en
faglig problemstilling
• Tilknytning til din studieretning
• Gennem skriftlig fremstilling at overskue,
bearbejde, disponere, sammenfatte og
formidle en flerfaglig problemstilling
Mål
Du skal:
• demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige
områder
• demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige
faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
• beherske relevante faglige mål i de indgående fag
• udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
• demonstrere evne til faglig formidling
• besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er
overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
• beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter,
kilde- og litteraturfortegnelse).
Faglige og tværfaglige krav
• fagspecifikke krav
• tværgående faglige krav
• krav om fordybelse, der på væsentlige punkter
ligger udover den daglige undervisning i
mindst et af fagene.
Formalia
Fag
• Normalt to fag
• Min. eet studieretningsfag, som du har på Aniveau
• + eet fag på min. B-niveau
• Fagene skal give mening i forhold til område
og faglig fordybelse – det er emnet, der skal
styre projektet!
Elevblanketten
• Onsdag den 2. oktober
Endeligt valg af fag og område. Elevblanket
underskrives af begge vejledere samt elev og
afleveres af eleven på kontoret senest kl.
12.40
Formalia
• Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser,
som tidligere er blevet afleveret og rettet
• Resumé på engelsk
• Normalt 15-20 sider – det skal fremgå af
opgaveformuleringen
• Eksamenskarakter – vægtning 2
• Sygdom – få ej udleveret opgaven hvis du er
syg, kontakt skolen hvis du bliver syg, normalt
lægeerklæring
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opgaveblanket og elevblanket (obligatorisk)
Abstract på engelsk (obligatorisk)
Indholdsfortegnelse
Indledning til projektet
Besvarelsen af selve projektet inkl. metodiske
overvejelser
Afslutning eller konklusion på projektet
Litteraturliste (obligatorisk)
Noter/henvisninger
Evt. bilag
Afleveringen
• SRP afleveres i 3 eksemplarer
• Digital version afleveres samme dag i Lectio
• Gem prints fra nettet som dokumentation for
anvendte hjemmesider
Tidsplan
38
Info.
40
46
48
49
Valg af fag og
vejledning +
workshop
vejledning +
workshop
Opgaven
udleveres
område / emne
50
51
vejledning
opgave-aflevering
Gode råd…
• Lav aftaler og overhold disse med jeres
vejledere.
• God fornøjelse
God hjælp at hente
• https://www.emu.dk/gym/elever/opgaver/srp
.html

similar documents