Direksiyon Sınavı Kursu İletişim Sunum

Report
Zerrin Sarıgül
1
İÇERİK











İletişim Nedir?
İletişimin Öğeleri
Kaynak
Mesaj
Kanal
Alıcı
Kodlama-Kod Açma
Dönüt
Filtre
İletişim Engelleri
İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler
Zerrin Sarıgül
2
İLETİŞİM NEDİR?
 İki birim arasındaki duygu, düşünce alış verişidir.
 Karşılıklı etkileşim sürecidir.
 Bilginin, fikirlerin,duyguların,becerilerin simgeler
kullanılarak iletilmesidir.
 Kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından
algılanmasıdır.
Zerrin Sarıgül
3
İLETİŞİM
 İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi
için iletişim zorunludur.
 İletişim kurmaktaki asıl amaç anlaşılabilir mesajların
gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında
değişiklik yapmaktır.
 Davranışlarda değişiklik meydana gelmemişse ileti var;
ama iletişim yoktur.
Zerrin Sarıgül
4
İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
 Kaynak (Gönderici)
 Mesaj (Bilgi, Haber)
 Alıcı (Hedef)
 Kanal (Araç)
 Kod
 Dönüt (Geri Besleme)
 Filtre (Algılama ve Değerlendirme)
Zerrin Sarıgül
5
Kanal
Kaynak
Alıcı
Mesaj
Geri Bildirim
İletişimde En Etkin 3 Konu
 % 60 beden dili
 % 30 ses tonu
 %10 sözcükler
KAYNAK (GÖNDERİCİ)
 Mesaj kaynağıdır
 İletişimin başlatıcısıdır.
 İletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir.
 Kaynak (gönderici) olmadan iletişim kurulamaz.
 İletişim önce göndericinin zihnindeki düşüncelerle
ortaya çıkar.
 Kaynak mesaj olarak iletilecek bir düşünce oluşturur.
Yani mesajı iletmeden önce onu kodlar.
Zerrin Sarıgül
8
KAYNAĞIN (GÖNDERİCİNİN) TAŞIMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
 Bilgili olmalı
 Kodlama özelliğine sahip olmalı
 Bulunduğu konumdaki rolüne uygun davranmalı
 Tanınmalı
Zerrin Sarıgül
9
MESAJ (BİLGİ-HABER)
 Alıcı için uyaran olarak işlev gören sinyal veya sinyaller




birleşimidir.
Duygu, düşünce yada bilginin kaynak tarafından
kodlanmış biçimidir.
Bir duygu yada düşünceyi aktarmak isteyen kaynağın
ürettiği sözel, görsel, işitsel simgelerden oluşan somut
bir üründür.
Göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir.
Mesaj bir konuşma ise duyulan, yazılı ise okunan, jest
ise görülen ve hissedilen bir mesajdır.
Zerrin Sarıgül
10
MESAJIN (HEBERİN, BİLGİNİN) TAŞIMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
 Anlaşılır olmalıdır
 Açık olmalıdır
 Doğru zamanda iletilmelidir
 Uygun kanalı izlemelidir
 Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.
Zerrin Sarıgül
11
KANAL (ARAÇ)
 Sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır.
 Mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur.
 İletişimin etkili ve verimli olabilmesi için mesajın
uygun kanalla gönderilmesi gerekir.
 İletişimde mümkün olduğunca çok çeşitli kanal
birlikte kullanılmalıdır.
Zerrin Sarıgül
12
ALICI (HEDEF)
 Vericinin mesajını algılayan kişidir.
 Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişidir.
 Alıcı tek veya çok kişi olabilir.
 Alıcı belirli veya belirsiz olabilir.
 Mesaj birisine ulaşmamışsa iletişim olayı gerçekleşmemiş
demektir.
 Alıcı :
-Mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi
sonlandırır veya
-Kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer.
Zerrin Sarıgül
13
ETKİN İLETİŞİM İÇİN ALICININ TAŞIMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
 Mesajı algılayabilmeli, algılama engeli olmamalıdır
 Alıcı istekli olmalıdır
 Bilgili olmalıdır
 Geri besleme sistemine sahip olmalıdır
 Seçici olmalıdır.
 Bulunduğu konuma uyabilmelidir.
 Alıcı kaynak olabilme özelliği taşımalıdır.
Zerrin Sarıgül
14
KODLAMA-KOD AÇMA
 Bilginin, düşüncenin, duygunun iletmeye uygun,




mesaj haline getirilmesine kodlama denir.
Mesajın yorumlanarak anlamlı bir şekilde algılanması
sürecine Kod açma denir.
Kodlamada anlam birliğine dikkat edilmelidir.
Gönderici alıcının kendisi gibi aynı anlamları vereceği
sembolleri ve hareketleri kullanmalıdır.
Alıcının geçmiş tecrübeleri, sembol ve hareketlere
yüklediği kişisel yorumlar, beklentiler ve anlam birliği
kod çözme sürecini etkiler.
Zerrin Sarıgül
15
DÖNÜT (GERİ BESLEME)
 Alıcının, kaynağın ilettiği mesaja verdiği cevaba dönüt
denir.
 İletişim sürecinin son aşamasıdır.
 Dönüt sayesinde kaynak iletişimin etkin olup olmadığı
konusunda bilgi edinir.
 Geri besleme ile iletişim süreci tersine döner. Kaynak
alıcı alıcıda kaynak duruma geçer.
Zerrin Sarıgül
16
Dönüt (geri besleme)
 Gecikmesiz geri besleme
 Gecikmeli geri besleme
 Olumlu geri besleme
 Olumsuz geri besleme
Zerrin Sarıgül
17
DÖNÜT ÇEŞİTLERİ
Yüz yüze iletişimde hemen geri besleme alırız buna
gecikmesiz geri besleme denir.
Kitle iletişiminde geri besleme almak belirli bir zaman
sonra olduğu için buna gecikmeli geri besleme
denir.
Kaynağın amaçlamış olduğu etkiye ulaştığını kaynağa
bildiren dönüte olumlu geri besleme denir.
Kaynağın alıcı üzerinde amaçlanan etkiyi
sağlayamadığını bildiren dönüte olumsuz geri
besleme denir.
Zerrin Sarıgül
18
GERİ BESLEMENİN İLETİŞİM SÜRECİNE
KATKILARI
 İletişimin amacına ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar
 Mesajın doğru hedefe, doğru zamanda, doğru anlamda




ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar
Kaynağın başarılı olup olmadığı ortaya çıkar
Mesajı iletmek için kullanılan kanalın doğru olup
olmadığını söyler
Süreç içinde hangi aşamada neden başarısız
olunduğunu söyler
Sonraki iletişim süreci için bilgi sağlar
Zerrin Sarıgül
19
FİLTRE (ALGILAMA VE
DEĞERLENDİRME)
Mesajların değerlendirilmesiyle ilgilidir.
Algı: İnsanın çevresindeki uyaranların,olayların
farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir.
Yani kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve
değerlendirme sürecidir.
Algılama sürecine etki eden unsurlar:
Beklentiler, geçmiş yaşantılar, toplumsal ve kültürel
unsurlar
Bu unsurlar kişilerin aynı mesajı farklı
yorumlamalarına sebep olur.
Zerrin Sarıgül
20
ÖRNEK
Yıldız işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara
“önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır, herkes
kolları sıvasın.” şeklinde e-posta göndermiştir.
Bu iletişimin öğeleri
 Kaynak (verici)
:Ahmet Bey
 Alıcı (Hedef )
:Tüm çalışanlar
 Mesaj(Bilgi, Haber)
:Denetim yapılacağı
 Kanal(Araç)
: İnternet
 Kod
:Herkes kolları sıvasın
 Filtre (Algı)
:Herkes denetime hazırlansın
 Dönüt(Geri Bildirim) :Herkesin sıkı şekilde denetime
hazırlanması
Zerrin Sarıgül
21
ALGILAMADAKİ FARKLILIK
Dışsal faktörler
İçsel faktörler
 Farklılık
 Kişilik
 Yoğunluk
 İhtiyaçlar
 Sıklık
 Amaçlar
 Hareketlilik
 Motivasyon
 Tekrarlama
 İnançlar ve Değerler
 Kontrast
 Tutumlar
 Yenilik
 Beklenti ve istekler
 Benzerlik
 Geçmiş tecrübeler
 Alışkanlıklar
Zerrin Sarıgül
22
Sen ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin
başkasının anladığı kadardır.
Mevlana
Eğer gönderici ve alıcı, sembollere aynı anlamı
vermiyorlarsa, iletişim süreci kusurlu olur.
Zerrin Sarıgül
23
ETKİN İLETİŞİMİN AŞAMALARI
 Hedefi bilgilendirmek
 Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek
 Hedefin tutum ve davranışlarını devam ettirmek
Zerrin Sarıgül
24
ETKİLİ İLETİŞİM SONUCUNDA
 Hedefin bilgi düzeyinde değişme
 Hedefin tutum ve davranışlarında değişme
 Hedefin açık davranışlarında değişme görülür
Zerrin Sarıgül
25
İletişim Etkililiğinin Temel Amaçları
 İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi
 Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi
 Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi
 Mesajın kabul edilmesi
 Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi
Zerrin Sarıgül
26
İLETİŞİM ENGELLERİ











Algılama farkları
Dildeki farklılıklar
Gürültü engeli
Duygusal faktörler
Söz ve mimik arasında uyumsuzluk
Güvensizlik
Yetersiz bilgi
Eksik pekiştirme
Karmaşık ve aşırı teknik dil
Yüz yüze iletişim olanağı bulamamak
Yetersiz kanal kullanmak
Zerrin Sarıgül
27
İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler
 Dikkat kazanma
 İlgi çekme
 İstek yaratma
 Anlaşma sağlama
Zerrin Sarıgül
28

similar documents