PPT

Report
Praca w międzynarodowych
projektach na przykładzie wdrożeń
systemów lojalnościowych
28.02.2012
Krzysztof Klimkiewicz
Krzysztof [email protected]
Agenda
• Comarch – CRM & Marketing Solutions
• Metodologia PMI
• Proces wytwarzania oprogramowania na przykładzie systemów
lojalnościowych
• Zarządzanie w zespołach rozproszonych
• Rola Project Managera
• Rola Analityka i Projektanta
• Rola programisty i testera
• Projekt w różnych strefach czasowych - problemy i zagrożenia
• Różnice kulturowe - zagrożenie czy szansa?
CRM & Marketing Solutions
 Comarch Loyalty Management
 Comarch Campaign Management
 Comarch Smart Analytics
Comarch – gdzie jesteśmy na świecie
Obsługa klientów z biur w ponad 20 krajach na 4 kontynentach
Centra produkcji systemów lojalnościowych
CRM & Marketing
Solutions Department
Katowice
Łódź
Kraków
Travel
B2B
Petrol & Retail
Comarch Loyalty
Management
Comarch Loyalty
Management
Comarch Loyalty
Management
Comarch Smart
Analytics
Comarch Campaign
Management
Nasi klienci - rozwiązania na całym świecie
Metodologia PMI - główne obszary
Inicjacja
›
›
›
›
Identyfikacja i analiza wymagań
Wymagania biznesowe oraz koszty
Planowanie projektu
HLC – High Level Concept
Planowanie (analiza i projekt techniczny)
› Struktura organizacyjna oraz kreowanie
zespołu
› Kick-off meeting
› Warsztaty
› Potwierdzenie wymagań biznesowych,
identyfikacja krytycznych procesów i ryzyka
› Harmonogram projektu
› Projekt techniczny – core functionality.
Realizacja (wdrażanie, testowanie i wdrażanie)
› Dostosowywanie aplikacji
› Konfiguracja interfejsów
› testy i instalowanie aplikacji
Kontrola
› Kamienie milowe
› Reagowanie – zmiany w projekcie
› Sposoby komunikacji
› Eskalacja
› Ryzyka i zarządzania jakością
Zakończenie
› Go-live
› Zakończenie działań w ramach projektu
› Podsumowanie wyników
› Zdobyte doświadczenia
Struktura projektu
Members of steering
committee COMARCH
Members of steering
committee Client
Steering Committee
Project Manager
COMARCH
Project Manager
Client
Project Management Team
Business
Processes
Configuration
Integration
Installation
Training
Testing
Workgroups (COMARCH + Client)
Komitet Sterujący – zakres odpowiedzialności




Zapewnienie zasobów i wyznaczenie PM’a
Eskalacji problemów oraz ryzyka własne
Zalecenie działań w sprawie zmian
Punkt początkowy eskalacji dla Project Managerów
Members of steering
committee COMARCH
Members of steering
committee Client
Steering Committee
Kierownictwo projektu - zakres odpowiedzialności







Dostawa wymaganych produktów
Planowanie, kontrola - monitorowanie
Zarządzanie planem projektu - harmonogram
Zarządzanie przepływem informacji
Reakcja na nowe oczekiwania
Zarządzanie ryzykiem i problemami
Zarządzanie uzgodnionych działań w ramach uzgodnionych
terminach
Project Manager
COMARCH
Project Manager
Client
Project Management Team
Zespół projektowy
CRM & Marketing
Solutions Department
Consulting
Director
Project Manager
Project Office
Analyst
Consultant
Project Management Team
Analyst
Team Leader
Analysts
Designers
Business Processes & Integration
Developement
Team Leader
Developement
Team Leader
Developement
Team Leader
Developers
Developers
Developers
Web specialized team
EJB specialized team
DB specialized team
Data Center
Team Leader
Quality
Assurance
Leader
Data Center
Team
Testers
Fazy ​projektu
Analysis
Design
Implementation
Testing
Deployment
Operation
Wykorzystywane sposoby komunikacji
Formalna





Protokoły ze spotkania
Raport ze statusu projektu
Protokół uzgodnień
Protokół zdawczo-odbiorczy
Inne
Nieformalna
 E-mail - między
kierownikami projektów a
liderami grup roboczych
 Telekonferencje (status
projektu)
 Spotkania/Dyskusje między
ekspertami obu stron
Narzędzia komunikacji – zespoły
rozproszone
Warsztaty u klienta
Konferencje
 Telekonferencje
 WebEx
Wymiana dokumentów
 Repozytorium dokumentów –
SourceSafe, Subversion
 Fax & Mail
Monitoring problemów
 Open issues log
Support
 ITIL best practises
 JIRA
Praca zespołowa - cechy
 Współdziałanie czyli zorganizowane działanie zmierzające do realizacji
wspólnego celu
 Współpraca
 Współpartnerstwo
 Możliwość i chęć udzielenia sobie pomocy
 Możliwość łączenia zawodów i specjalności
 Możliwość pełnienia funkcji w zależności od kwalifikacji , umiejętności ,
zdolności , aktualnych możliwości (chęci)
 Zbiorowa odpowiedzialność za rezultaty pracy
Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa I - czynności mające na celu określenie zadań , czynności motywujące , mobilizujące do
działania
 Czynności mające na celu określenie zadań:
• podejmowanie inicjatyw
• poszukiwanie informacji
• pozyskiwanie informacji
• gromadzenie i przetwarzanie informacji
• diagnozowanie i analizowanie sytuacji
• diagnozowanie środków , sposobów i metod działania
• wyrażanie opinii o wszystkim
• ocena wszystkich i wszystkiego
• podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 Motywowanie i mobilizowanie:
• poszukiwanie kompromisu
• utrzymanie ładu w zespole
• wypracowanie norm , wzorców , standardów
• integrowanie członków zespołu
Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa II - wypracowanie ideologii i spójności grupy




Wpływanie na zachowanie
Kształtowanie zachowania
Wpływa na pracę zespołu
Wpływ na stopień odczuwanego przez członków zespołu zadowolenia ,
satysfakcji
Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa III - identyfikacja z grupą
- akceptacja współpracowników zespołu , lidera zespołu , przyjęcie celów i
zadań postawionych przed zespołem , warunki pracy , metody pracy
Zalety pracy zespołowej









Działanie, praca zespołowa pozwala uzyskiwać lepsze rezultaty niż praca jednostek
Podniesienie wydajności pracy
Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu
Pozwala na wykonywanie każdemu członkowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie ,
dzięki temu wzrasta zadowolenie z pracy
Zmniejsza się poczucie zależności od przełożonego
Wzmacniają się więzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu ( integracja) , grupa staje
się całością
Prowadzi do osłabienia fluktuacji a przez to obniża się koszty z tym związane
Odciąża aparat kierowniczy od wykonywania zadań w miarę prostych , rutynowych , o niskim
stopniu odpowiedzialności
Umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy i daje możliwość wzajemnej pomocy ,
grupowego rozwiązywania problemów ; ułatwia , przyspiesza , udrażnia przepływ informacji i
proces komunikowania się , wymianę doświadczeń , ułatwia pokonywanie różnic
wynikających z indywidualnych postaw , umożliwia wspólne tempo pracy, uaktywnia proces
wzajemnej kontroli i samokontroli .
Potencjalne wady pracy zespołowej
 Może prowadzić do konformizmu
 Może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymuszający na
członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych
 Zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i
wartości funkcjonujących w zespole
 Zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie
danego problemu niż indywidualny pracownik
Project Manager – rola






Kierowania zespołem
Planowanie, kontrola - monitorowanie
Zarządzanie planem projektu - harmonogram
Zarządzanie przepływem informacji
Reakcja na nowe oczekiwania
Zarządzanie ryzykiem i problemami









Tworzenie Karty Projektu
Analiza Interesariuszy
Przeprowadzenie spotkania inicjalizującego (Kick-off meeting)
Tworzenie Planu Projektu
Przygotowanie rekomendacji planów bazowych dla komitetu sterującego
Monitorowanie postępów projektu i raportowanie postępu prac
Wprowadzanie zmian w projekcie
Przygotowanie i prowadzenie spotkania komitetu sterującego
Zamknięcie Projektu - tworzenie raportu zamknięcia projektu
Project Manager – działania
 Sformułowanie - określenie celów , które będą
realizowane przez zespół
 Podział celów na zadania
 Dobór albo wybór sposobów działania
 Organizacja przebiegu działań
 Przekształcenie poszczególnym członkom zadań i
motywowanie ich do pracy
 Kontrola tego co się dzieje w zespole
Rola PM'a – "pryzmat doświadczenia"




Zrównoważony
Pewny siebie
Dominujący charakter
Przynaglający do działania








Kieruje procesem działania
Kieruje pracą zespołu
Ustala cele i priorytety
Wykorzystuje zdolności interpersonalne np. przy dyskusjach
Koncentruje pracę zespołu na jego działaniach
Łagodzi trudności
Podtrzymuje zespół w działaniach
Podejmuje szybko i stanowczo decyzje i konsekwentnie je realizuje
Rola Analityka i Projektanta
 Analiza wymagań oraz udział w procesie wdrożenia aplikacji
 Prowadzenie analizy biznesowej, technicznej i systemowej u Klienta
 Projektowanie interfejsów wykorzystywanych do integracji z
systemami zewnętrznymi
 Dokumentowanie prac analitycznych (UML, TOS, Use Cases)
 Projektowanie i kreacja scenariuszy testowych (Test Cases)
Rola Programisty i Testera
Programista
Podstawowym zadaniem programisty jest napisać w wyznaczonym terminie
określony moduł, oczywiście najlepiej nie popełniając w nim żadnego błędu.
W następnej kolejności przekazać go do niezależnych testów.
Tester
Proces testowy polega na kompleksowym sprawdzeniu jakości testowanego
systemu, począwszy od zweryfikowania poprawności funkcjonalnej po
sprawdzenie stopnia użyteczności i wygody w korzystaniu z aplikacji przez
użytkownika.
Proces testowania
 Testy modułowe - start na etapie dewelopmentu i obejmuje weryfikację
poprawność kodu źródłowego
 Testy funkcjonalne - poszczególnych modułów systemu,
 Testy integracyjne – integracja systemu z systemami zewnętrznymi
 Testy akceptacyjne - kończące proces testowy, mające na celu całościową
ocenę jakości systemu pod kątem poprawności działania i przystępności
interfejsu użytkownika.
Kluczem do sukcesu jest takie udokumentowanie i komunikowanie wymagań, by były
one zrozumiałe dla odbiorców – programistów, którzy będą tworzyć kod systemu,
oraz testerów, którzy będą produkowane rozwiązanie testować.
Świadomość wagi procesu testowego jako elementu tworzenia projektu
informatycznego staje się coraz bardziej powszechna pośród kierowników projektów
czy dyrektorów działów produkcji w firmach programistycznych – JAKOŚĆ PRODUKTU
Zespół a różne strefy czasowe
-6h
+6h
-2h
+2h
-1h
+1h
Dziękuję

similar documents