Föreningsbidrag

Report
Idéburet Offentligt Partnerskap
Göteborgs Stad
Verksamhetsområde Social utveckling
Politisk vilja
Politisk vilja till samverkan med social ekonomi
•
•
•
Överenskommelse mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges
Kommuner och Landsting (2008)
Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs
stad och sektorn social ekonomi (2012)
Handlingsplan för implementering (2014)
Kommunfullmäktiges budget:
•
•
•
•
Behov av att utveckla den sociala ekonomin, framförallt
stadens gemensamma arbete med organisationerna
Den civila sektorn är nödvändig för offentlig verksamhet.
Föreningslivet i Göteborg är mycket viktigt som ett socialt
kitt i staden
Önskan att ha mångfald av aktörer
Verksamhetsområde Social utveckling
Överenskommelsens vision
”Göteborg är en stad där medborgarna
engagerar sig och där engagemanget
tas tillvara.”
Verksamhetsområde Social utveckling
Överenskommelsens principer
Sex gemensamma principer för ett ömsesidigt
förhållningssätt
● Integritet och oberoende
● Dialog
● Kvalitet
● Långsiktighet
● Öppenhet och insyn
● Mångfald
Verksamhetsområde Social utveckling
Bidrag och upphandling
Föreningsbidrag
Upphandling
• Främja föreningar
• Köp av tjänster
• Röstbärande och
• Verksamheten ägs av
representation
köparen
• Självbestämmanderätt • Kontrakt skrivs
• Strikta regler enligt
LOU
Verksamhetsområde Social utveckling
Idéburet Offentligt Partnerskap
• Juridiskt utrymme för IOP finns för ”ickeekonomisk tjänst av allmänt intresse”
• Ingen juridisk definition – EU rättspraxis och
lokal tradition och metoder är viktiga
• Politisk vilja och starkt föreningsliv betydelsefullt
• Mellanform mellan föreningsbidrag och
kommersiella kontrakt
Verksamhetsområde Social utveckling
Idéburet Offentligt Partnerskap
• Verksamheten sker på initiativ av organisationen
• Verksamheten stämmer väl överens med en politisk
program eller plan
• Ingen konkurrenssituation att vårda
• Båda parter ska bidra med resurser
• Specifik verksamhet – inte generellt föreningsbidrag
• Ingen detaljreglering
• Gärna långsiktigt
• Det finns ingen mall
Verksamhetsområde Social utveckling
Case study: Insatser för migrerande EUmedborgare i Göteborg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomiskt utsatta EU medborgare söker sig till Göteborg. Maj 2012 fick Social
resursförvaltning i uppdrag att utreda situationen.
Uppdraget har därefter utvecklats och omfattar både arbete inom förvaltningens
verksamheter samt insatser via organisationer inom Social ekonomi
Inför vintern 2013/14 skrev Göteborgs Stad ett IOP-avtal med tre organisationer för
att öka insatserna för de mest utsatta migrerande EU medborgarna.
Avtalet har förlängts och omfattar 2015 fyra organisationer och fem verksamheter.
Insatserna inkluderar övernattningsplatser, en dagcentral, öppen förskola,
informationsarbete och fältverksamhet.
Avtalspartners är Bräcke Diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission,
Räddningsmissionen och Frälsningsarmén
Gemensam referensgrupp
Tonvikt på lärande och samla information
Skift från akut nöd till humanitärt bemötande
Verksamhetsområde Social utveckling
Lärdomar
•
•
•
•
•
•
Tydlig bild av verksamheten som avtalet gäller
Båda parter måste vara lika intresserade
Diskutera finansiering tidigt
Förankring med beslutsfattare
Våga testa
Gör om och gör rätt!
Verksamhetsområde Social utveckling

similar documents