Microsoft PowerPoint presentation

Report
1850-1930


På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till
ett av de rikaste länderna i världen
Demokratiskt land där alla har rösträtt






Glesbefolkat
Fattigt
Ibland dåliga skördar = svält
Inga fabriker
Nästan inga järnvägar
Nästan alla bodde på landet och jobbade inom
jordbruket






Livsmedelsproduktionen ökar, nya åkrar
Mer mat behövs för folkmängden ökar
Export av livsmedel
Pengarna användes till nya maskinen och mer
jord
Bättre redskap, konstgödsel, växtsorter
Små familjejordbruk blev effektiva
jordbruksföretag




Tullavgifter
Lagar och regler
Svenska företag fick mer frihet med liberala
idéer
Under andra hälften av 1800-talet togs tullar
bort och lagar ändrades – Sverige fick frihandel



1850 – åtta dagar
1876 – 16 timmar
Järnvägen gjorde också att fabriker kunde
läggas långt ifrån hamnarna




Järnmalm med mycket fosfor
1860-talet kom uppfinningar som gör att man
kan ta bort fosforn
Exporten ökar
Järn i stället för trä i t ex järnväg, byggnader,
redskap





Tidningar
Kontor
Förpackningar
Nya uppfinningar gjorde att man kunde göra
billigt papper av träd
Än idag en stor industri i Sverige




Ericsson, Asea, SKF
Konstruktörer, uppfinnare
Tillverkar telefoner, kullager mm
Tillverkar och reparerar maskiner och redskap






Dålig lön, usla arbetsförhållanden
Fackföreningar
Arbetarna startar eget parti Socialdemokratiska
Arbetarpartiet (
socialdemokraterna, sossarna)
Fackföreningarna och partiet tillsammans
kallas arbetarrörelsen som kämpade för ett
jämlikare samhälle
Arbetarrörelsen + billigare varor gör att
arbetarna får det bättre


Jämlikhet = alla människors lika värde
Jämställdhet = rättvisa mellan män och kvinnor





Emigration = utvandring, alltså flytta från ett
land
Svenskarna emigrerade från Sverige till USA
Orsaker: missväxt, hungersnöd, gratis land i
USA, högre lön och fler jobb i USA
1840-1930 över en miljon svenskar till USA
Sverige hade 3,5 miljoner invånare 1850



Allt var bättre, större och friare där
I USA fanns det inte kungar, adelsmän eller
”finare folk” eller präster
Brist på arbetskraft i Sverige gör att lönerna
höjs






Ståndsriksdagen = fyra stånd; adel, präst, borgare,
bonde
Ingen annan fick vara med och bestämma (kom
ihåg att medelklassen växte…)
Ståndsriksdagen avskaffas 1865
Fortfarande måste man vara man och rik för att få
rösta (ca var tjugonde svensk)
Rösträttsfrågan; allmän rösträtt
Liberalerna och socialdemokraterna för. Högern
(rika bönder och överklassen) mot allmän rösträtt





Vad gjorde att högern ändrade sig?
Revolution i Ryssland
Brist på mat även i Sverige
Demonstrationer (1918)
Kommer soldaterna att lyda de rika?








Hemma på gården, sköter hushållet
Flyttar till staden
Vem sköter hemmet?
Arbeten utanför hemmet; fabrik, kontor, skola
Utbildning behövs
Lägre lön för samma jobb
Kvinnorörelsen kämpar för rättvisare lagar
Attityder






1814 erövrade Sverige Norge av Danmark
Norge ville vara självständigt
S sa nej > union
Slutet av 1800-talet krav på självstyre
Helst inte krig
Karlstad 1905 unionen upplöses

similar documents