Samhällsekonomisk analys Östersund

Report
Dricksvatten
Vårt viktigaste livsmedel
Välfärd för 4 öre per liter!
Vårt värdefulla vatten
Grunden till ett
hälsosamt
dricksvatten är
en ren råvara
Vårt värdefulla vatten




Uppsalas vattentäkt cirka 2 miljarder kr
(mer än 100 000 invånare)
Nolbys vattentäkt cirka 900 miljoner kr
(12 000 invånare)
Växjö ny vattentäkt cirka 450 miljoner kr
(3 kommuner, 75 000 invånare)
Mälarens värde 40 miljarder kr
(Dricksvattensystemet 2 miljarder kr per år)
Vårt värdefulla vatten
Samhällsekonomisk analys
Östersund 27 000 människor sjuka
Samhällskostnad: 220 Mkr
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Investering 1 109 Mkr i ultrafilter för att förhindra
vattenburna utbrott
=> Nyttan 2 258 Mkr (Nettonuvärdeskvot 1,04)
Rent vatten - inte självklart idag




20 % av 80 kontrollerade vattenverk hade
återkommande kvalitetsproblem
1/3 av grundvattentäkterna i Skåne har uppmätt
bekämpningsmedelsrester
1 miljon människor idag får sitt dricksvatten från
vattentäkter som helt saknar skydd
4 miljoner får från vattentäkter och vattenverk med ett
delvis föråldrat skydd
Sverige - ett vatten av världsklass
eller..?
”Var femte dricksvattenanläggning hade återkommande problem
med kvaliteten på dricksvattnet, ändå ledde det sällan till särskilda
åtgärder från kontrollmyndigheterna”
Sverige - ett vatten av världsklass
eller..?
1/3 av landets vattentäkter saknar fastställda
vattenskyddsområden
Rent vatten – inte självklart idag,
inte självklart i morgon





klimatförändringar
kemikaliesamhället
övergödning
konkurrerande markanvändning
kompetensbrist
Säkert dricksvatten
- en nationell angelägenhet

Tydligare regelverk avseende vattenkvalitet, råvattenkontroll och
material i kontakt med dricksvatten behövs

Möjliggöra riksintresseklassning av vattentäkter

Myndigheterna måste stödja kommunerna i införande och tillsyn
av vattenskyddsområden genom underlag och vägledning

Effektivare hantering av vattenskyddsområden på
Länsstyrelserna

Medel för forskning och utveckling måste avsättas

Regeringen måste samordna myndighetsstyrningen bättre
Säkert dricksvatten
- en kommunal angelägenhet

Efterfråga riskanalyser och långsiktig VA-planering och se till
att resurser finns för att genomföra åtgärder

Inrätta vattenskyddsområden

Samverka eller gå ihop i större organisatoriska enheter för att
klara kompetensbehovet
Vad gör Svenskt Vatten





Företräder nära 300 kommunala
dricksvattenproducenter
Tar fram råd och riktlinjer
Utvecklar verktyg för säkert dricksvatten
Driver forsknings- och utvecklingsprojekt
Gör utbildningar och seminarier

similar documents