Inköpsrutiner - iktOsbeck.se

Report
Inköpsrutiner
Köp rätt produkt till rätt pris
(resursanskaffning)
Vilka inköp gör ett företag:
•
•
•
•
•
•
Material (råvaror), för egen tillverkning
Handelsvaror, avsedda för att säljas vidare till konsument
Förbrukningsvaror, tex verktyg, reklammaterial
Investeringsvaror, tex. maskiner
Servicetjänster, tex underhåll, reparationer
Konsulttjänster, tex. teknisk rådgivning
Köpprocessen
Köpprocessens olika steg:
1.
2.
3.
4.
5.
Vilket är behovet vi har och hur ser den ekonomiska ställningen ut.
Tar in olika alternativ och kartlägger dem.
Man jämför de olika alternativen och värderar dem mot varandra.
Inköp, man beslutar och gör en beställning.
Inköpet utvärderas.
Inköpsrutiner
•
•
•
•
•
•
•
•
Inköpsanmodan internt
En anbudsbegäran skickas till olika leverantörer
Olika anbud (offerter) kommer, sammanställs och utvärderas. Man väljer leverantör.
En beställning görs.
Varan levereras. Leveransen bevakas och kontrolleras mot följesedel.
Eventuella fel meddelas till leverantören(reklamation)
En räkning, faktura, kommer från leverantören.
Betalning sker.
Avtalslagen
En grundläggande regel för företag och privatpersoner är att det man har
kommit överens om – avtalat – ska hållas. Man ska helt enkelt kunna lita på
varandra.
Anbud och accept
Ett avtal kan vara
• Skriftligt
• Muntligt
Den som har givit erbjudande har lämnat ett anbud.
Den som har tackat ja har lämnat en accept.
Anbud + accept = Avtal
Oren accept och sen accept
Oren accept, är när man har gjort ändringar i anbudet, detta blir då ett nytt
anbud som accepteras eller förkastas.
Sen accept, ett muntligt anbud skall besvaras omgående, medan ett skriftligt
besvaras inom skälig tid eller den tid anbudsgivaren begär.
Avtal med olika villkor
Betalningsvillkor:
• Anges vilken tid (kredittid) köparen får dröja med betalningen.
• Dröjsmålsränta
• Kassarabatt. Tex. Ifall man betalar snabbare än kredittiden inom 10 dagar.
Leveransvillkor:
• Anger vem som skall betala frakten
• Vem som ansvarar för varan under transporten
• Finns inte det några leveransvillkor gäller köplagen, vilket säger att säljaren står för allt fram till
köparen.
Hur löser man en tvist
Vanligaste är att säljaren och köparen löser tvister och tolkningar av avtalet med
en förhandling.(man vill behålla goda relationer för kommande affärer)
Löser inte förhandlingen konflikten sker konfliktlösningen i domstol s k.
tvistemål.
Ibland kan konflikten lösas av en skiljenämnd. Den består av tre jurister en från
varje part samt en tredje som är gemensamt utsedd. Detta för att slippa
domslut som är offentlig handling.
EDI
Eletronic Data Interchange
1.
2.
3.
4.
Beställningen förs över till säljarens dator
Transport- och ev. tullhantering skapas och sänds till berörda myndigheter
Faktura skapas och sänds till köparens dator
När varorna har kontrollerats skickas betalningen till säljarens bank. Det
säljande företaget slipper ränte- och valutaförluster

similar documents