Kolets kretslopp

Report
Kolets kretslopp
Växthuseffekten
• När man förbränner fossila bränslen bildas
koldioxid som är en växthusgas.
• Gasen går ut i atmosfären och växthuseffekten
ökar
• UV strålningen mot jorden går igenom
atmosfären men den infraröda strålningen
(dvs värmestrålningen ut från jorden) kommer
inte igenom atmosfären
• Temperaturen ökar på jorden som i sin tur
påverkar klimatet och livet på jorden.
Koldioxid (CO2)
• Koldioxid är viktigast av de växthusgaser
människan bidrar med.
• Orsaken till ökningen av koldioxidhalten är
framför allt förbränningen av olja och kol
• Även avskogning bidrar.
• Halten koldioxid är idag cirka 30 procent högre
än före industrialiseringen.
• Utsläppen måste minska kraftigt för att halten
inte ska fortsätta att stiga.
Dikväveoxid (N2O)
• Dikväveoxid har lång uppehållstid i
atmosfären, i medeltal ca 120 år.
• Ungefär en tredjedel av de totala utsläppen
beräknas vara av mänskligt ursprung.
• Dessa utsläpp ökade enligt internationell
statistik med 40 procent mellan 1970 och
1995
Metan (CH4)
• Utsläppen globalt rapporteras ha ökat med 20 procent
mellan 1970 och 1990
• Men sedan dess har halten i luften varit stabil.
• Livslängden för metan i atmosfären är relativt kort, i
medeltal 10-15 år.
• Metan bildas naturligt vid nedbrytning under syrefria
förhållanden.
• Olika former av mänsklig aktivitet har fördubblat utsläppen
• Globalt utgör risodling, boskapsskötsel, utsläpp från
kolgruvor och naturgas betydande källor, liksom avfalls- och
avloppshantering
• Partiklar i luften
• Flourföreningar
Bidrar också till växthuseffekten
Vad blir konsekvenserna?
• Ökad medeltemperatur?
• Golfströmmen ändrar riktning eller avstannar i
sin cirkulation?
• Varmare klimat/varmare framtid?
• Isarna smälter/förhöjd havsnivå?
Plast
•
•
•
•
•
Är konstgjorda polymerer = jättemolekyler
Dessa är byggda av monomerer = småmolekyler
Råvaran kommer från råolja och naturgas
Det finns olika typer av plast.
De är uppbyggda av olika molekyler och får
olika egenskaper
Olika sorters plast
•
•
•
•
•
Polyeten
PVC
Polyester
Termoplaster
Härdplaster
Plast bryts inte ner naturligt
• De egenskaper som gör plasten så hållbar
medför även att den inte bryts ned naturligt i
naturen. Istället åldras plasten och blir spröd
av solljus.
• Plast kan med tiden sönderdelas till små, små
mikroskopiska plastpartiklar som finns kvar i
miljön.
Partiklar binder miljögifter
• Även när man t.ex. tvättar en fleecetröja
bildas det en massa sådana partiklar som går
rakt genom reningsverket och ut i havet.
• Till dessa partiklar binds olika typer av
miljögifter som PCB och partiklarna kan sedan
tas upp av plankton och därefter ta sig vidare
upp i näringskedjan.
Vi får i oss partiklarna
• Den plast vi gör oss av med får vi på så sätt
tillbaka med lite miljögifter som extra bonus i
fisken eller musslorna vi äter.
• Ganska läskigt när man tänker på hur mycket
plast vi använder och hur mycket av denna
som hamnar i fel kretslopp
Återvinning
• Idag går endast 40 % av plasten till återvinning och att
resten hamnar i miljön där den kan göra skada. Här
måste vi bättra oss!
• Vi behöver dra ned på den onödiga plastanvändningen
och det även med tanke på plastens ursprung i den icke
förnyelsebara oljan.
• I många länder har man ju numera förbjudit olika typer
av plastpåsar, så här ligger vi efter.
• Dessutom måste vi se till att den plast vi använder
hamnar rätt när den blir till avfall. Kanske något att
tänka på efter utflykten i sommar.
Organiska syror
•
•
•
•
Äppelsyra, vinsyra, citronsyra – i frukt
Ättiksyra – inlagd gurka
Acetylsalicylsyra – verktabletter
Stearinsyra – stearinljus
Alla syror innehåller en –COOH grupp
• Syror med fler än sex kolatomer är fasta
ämnen tex stearin (18 kolatomer)
• Den enklaste syran är metansyra även kallad
myrsyra (finns i myror)
• HCOOH
• Etansyra även kallad ättiksyra CH3 COOH
• Används som konserveringsmedel eller vid
tillverkning av plast
Estrar
• Om en organisk syra och en alkohol reagerar
med varandra bildas en ester.
• Estrar ger smak och lukt i tex godis och glass
• Även alla fetter och matoljor är estrar
• Används också i lösningsmedel
Även oorganiska syror kan bilda
estrar
Nitroglycerin är
ett sprängämne
Glycerol + Salpetersyra = Nitroglycerin

similar documents