III grupas t*ma

Report
III grupas tēma
“Jaunieši pēc 18 nepaliek
dzīvot Carnikavā”
Problēmsituācijas apraksts
Jaunieši pamet Carnikavas novadu,
jo nav piemērotu izglītības, darba
iespēju, kā arī atpūtas un izklaides
piedāvājumu.
Problēmsituācijas analīze I
Izglītības iestāžu un neformālās
izglītības iespēju trūkums
Labas izglītības iespēju
meklējumi ārpus novada
Problēmsituācijas analīze II
Nelabvēlīga sociālā vide
Sabiedrības degradācija,
negatīva reputācija
novadam
Problēmsituācijas analīze III
Darba vietu trūkums
Darba meklējumi ārpus
novada - migrācija
Problēmsituācijas analīze IV
Kvalitatīvas izklaides iespēju trūkums
Izvēlas izklaidēties ārpus
Carnikavas, brīvdienās
neatgriežas
Problēmsituācijas analīze V
Publicitātes un plaša mēroga
pasākumu trūkums
Jaunieši par Carnikavu un
tajā notiekošajiem
pasākumiem neuzzina
Problēmsituācijas analīze VI
Carnikava –
kūrortciems????
Problēmsituācijas analīze VII
Stiprās puses
•Jaunieši izglītojas
•Jaunieši ir nodarbināti
•Jaunieši ir mēķtiecīgi
Vājās puses
•Mazs jauniešu īpatsvars
•Izteikta sezonalitāte
•Maz pastāvīgi dzīvojošu
cilvēku
•Neattīstās
uzņēmējdarbība
•Negatīva reputācija
Rīcības problēmsituācijas risināšanā
Rosināt uzņēmējdarbību
Vēja
ģeneratori
Biznesa inkubators
Jūra - iespējas
ziemā – distanču
slēpošana, skibords,
vindsērfings uz ledus
Nodokļu
atvieglojumi
Ekotūrisms,
velotūrisms,
kājnieku
tūrisms, nēģu
muzejs
uzņēmējdarbības
attīstībai
Lopkopība
Rīcības problēmsituācijas risināšanā II
Atpazīstamības veicināšana
Sporta svētki
Nometnes
Festivāli
Reklāma
Rīcības problēmsituācijas risināšanā III
Piesaiste Carnikavai
Patriotisma audzināšana,
izmantojot saliedējošus
pasākumus
Nepieciešamie resursi un avoti
Finansiālie: ES fondi, valsts, pašvaldības
līdzfinansējums, privātie līdzekļi
Organizatoriskie: NVO + pašvaldība
Cilvēkresursi: jaunieši!, potenciālie uzņēmēji ...
Dabas resursi: jūra, vējš, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Pētīšanas process un izmantotās
metodes
•
•
•
•
Intervijas ar Domes darbiniekiem
Carnikavas iedzīvotāju aptaujas
Informācijas apkopošana
Interneta resursu analīze
Atbildes uz geocaching jautājumiem
1. “Ar mani atkal runā kaijas”
2. Liepu iela 10a, Carnikava, Carnikavas novads
3. 2011. g. Sporta stadions
Ze end

similar documents