PROJEKT EDUKACYJNY *MOJA MA*A OJCZYZNA* - sp

Report
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
Tematy kompleksowe:
 „Jabłonna – gmina w
woj. mazowieckim”
 „Jabłonna, Chotomów,
Rajszew… – wspólna
historia”
Rok szkolny
2012/2013
nauczyciel historii
i społeczeństwa
opiekun Koła historycznego
Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać
dzieciom wiedzę o Polsce, o Mazowszu - ze stolicą Warszawą, o gminie Jabłonna , w której
mieszkają oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym danego
środowiska.
Termin patriotyzm wywodzi się z greckiego patriotes i łacińskiego patrius, oznacza stosunek do
ojczyzny rozumianej, jako kraj rodzinny, miejsce zamieszkania oraz emocjonalne z nią powiązanie.
Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego
pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, a także spraw związanych z miejscem
tego społeczeństwa w świecie. Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie
przynależności do określonej grupy narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji
własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują.
Kształtowanie pojęcia „Polak” zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym
terytorium i mówimy tym samym językiem.
Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,
regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak:
rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że
każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki.
Dążąc do kształtowania postawy patriotycznej należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to proces
długotrwały i wymaga od nauczyciela dobrego przygotowania. Musimy pamiętać, że postawa
patriotyczna nie może polegać tylko na słownej deklaracji i okazywaniu uczuć do kraju, ale musi
objawiać się aktywnym działaniem prowadzącym do rozumienia i realizacji zadań oraz rozwijania
określonych cech osobowości dziecka.
Najważniejsze zadania w zakresie wychowania patriotycznego
i edukacji regionalnej zawiera Podstawa Programowa:
Głównym założeniem projektu jest przekazanie
dzieciom podstawowej wiedzy o Polsce,
województwie ze stolicą – Warszawą, o naszej
gminie i jej wsiach: historii, położeniu
geograficznym, znajomości zabytków i folkloru.
 Ma również na celu poznanie ważnych osób ze
świata polityki, kultury, sztuki, którzy tworzą
historię Polski, województwa oraz gminy
Jabłonna.
W
projekcie ujęto działania edukacyjne
dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości
poznawczych.

UCZESTNICY
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie
-uczniowie klas IV – VI
-- nauczyciele
- rodzice i osoby, które zechcą wspierać realizację
projektu
Projekt przewiduje spotkania robocze koordynatora
wraz z uczniami, nauczycielami, w zależności od potrzeb
/co najmniej raz w semestrze/.
dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice
i pozostali pracownicy szkoły









Poznanie historii Polski, Mazowsza, Gminy Jabłonna
Poznanie położenia geograficznego kraju, miasta i wsi
Poznanie legend o powstaniu państwa, krain historycznych
Poznawanie biografii ciekawych postaci z okolicy, w której
mieszkamy
Wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy
nowe i nieznane sytuacje.
Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez
nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.
Integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
Poznanie regionalnych przysłów, sentencji, myśli.
DZIECKO:





















zna położenie Polski, Mazowsza, Warszawy, Jabłonny i okolicznych wsi
wzbogaca swoją wiedzę na temat historii Polski, Warszawy, Jabłonny i okolicznych wsi
wie, jaką postawę należy przyjąć podczas grania, śpiewania i słuchania Hymnu
Narodowego,
zna barwy narodowe, Hymn Polski, wie, jak wygląda godło państwowe,
zna herb i pochodzenie nazwy miasta Warszawy; zna herb gminy Jabłonna i jego
symbolikę
poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną ze swoim regionem,
poznaje wybrane zabytki i miejsce historyczne Warszawy, Jabłonny i okolicznych wsi
zna pojęcie „legenda”,
zna legendy polskie oraz związane ze swoim regionem,
uczestniczy w proponowanych przez dorosłych działaniach sprzyjających poznawaniu
okolicy szkoły
i miejsca zamieszkania,
uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej,
potrafi zachować się właściwie w miejscach użyteczności publicznej,
spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek,
nawiązuje kontakty społeczne podczas spotkań z ciekawymi i ważnymi dla Gminy
Jabłonna ludźmi,
dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne’
rozwija postawę intelektualną wyrażając się w twórczym, logicznym i krytycznym
myśleniu,
potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu: „Konkurs Wiedzy o
Gminie Jabłonna”
potrafi śpiewać piosenki o Polsce i Warszawie
zna kilka przysłów, sentencji, powiedzeń regionalnych
zna polskie i regionalne stroje ludowe
zna tańce ludowe swojego regionu
METODY:
W realizacji projektu przyjęłyśmy
zasadę łączenia metod, w których
dominować będą:
 metody słowne i praktyczne,
 uczenie się przez odkrywanie,
działanie i przeżywanie,
 metoda zabawowa
FORMY:
 praca indywidualna
 praca zespołowa
 praca grupowa
Obszar edukacji:




Poznanie historii stolicy naszego regionu (Warszawa).
Poznanie najważniejszych obiektów, zabytków Warszawy
i okolic.
Słuchanie i pisanie legend związanych z Mazowszem
i naszymi wsiami.
Poznanie regionalnych mazowieckich sentencji,
przysłów, tańców, strojów ludowych.









„Warszawa stolica Mazowsza” – rozmowa z dziećmi na temat
Stolicy Mazowsza Warszawy, poznajemy jego dzieje ( przeszłość,
herb, zabytki – Stare Miasto, zabytki Nowego Miasta, Łazienki
Królewskie, Wilanów i inne). Oglądanie zdjęć, albumów.
„Pałac w Łazienkach, Pałac w Jabłonnie” – wykonanie makiety –
wykorzystanie kartonów, farb, papieru kolorowego itp.
„To jest Jabłonna… to jest Chotomów… to jest…” – wykonanie
albumu gminy Jabłonna z użyciem pocztówek i zdjęć przyniesionych
przez dzieci.
„Rajd gminny” – zabawa integracyjna w ramach poznawania
zakątków naszej gminy.
„Legendy o Jabłonnie i okolicznych wsiach” – pisanie przez dzieci
legend o powstaniu naszych wsi na podstawie ich historii.
„Mazowieckie obyczaje, lokalne tradycje” - jedna uroczystość
szkolna z uwzględnieniem obyczaju i/lub tradycji regionalnej.
„Stroje Mazowieckie” – zapoznanie dzieci z tańcami regionalnymi,
nauka dowolnego tańca mazowieckiego.
„Kuchnia regionalna” – poznanie tradycyjnych potraw naszego
regionu, przygotowanie okolicznościowego poczęstunku.
„Konkurs wiedzy o gminie Jabłonna” – prezentacja wiedzy o
gminie Jabłonna (ewaluacja) – konkurs międzyszkolny.
Obszar edukacji:
 Nazywanie i rozpoznawanie swojego miejsca zamieszkania (ulicy,
osiedla, wsi).
 Nazywanie innych ulic.
 Wyszukiwanie ich na planie miasta.
 Znajomość swojego adresu zamieszkania (nazwa miejscowości,
ulicy, numeru domu).
 Poznanie historii swojej miejscowości i regionu.
 Poznanie własnej miejscowości i najbliższej okolicy,
charakterystyczne cechy krajobrazu.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 Poznawanie najważniejszych obiektów architektonicznych, zabytki
we własnej miejscowości, w najbliższym regionie.
 Rozpoznawanie herbu własnej miejscowości.








„Moja wieś Jabłonna”; „Moja wieś Rajszew”, „Moja wieś …”– rozmowa z dziećmi
na temat mojej wsi. Poznanie dziejów swojego miejsca zamieszkania i najbliższych
okolic (historia, herb, nazwa miejscowości, pochodzenie). Oglądanie fotografii,
ilustracji z zabytkami wsi i okolic, pokaz multimedialny, odnajdywanie swojej
miejscowości na mapie Polski.
„Gminne okolice” – wykonanie albumu z zabytkami i ciekawymi zabytkami Gminy
(dowolną techniką plastyczną).
„Moja ulica” – prezentacja projektu „Moja ulica” – omówienie wykonanych przez
dzieci i rodziców prac (dzieci przedstawiają swoją ulicę, nazwę i jej pochodzenie, oraz
prezentują budynki, zabytki, miejsca i inne ciekawostki znajdujące się na zamieszkałej
ulicy).
„Ulica moich marzeń” – wykonanie prac plastycznych dowolną techniką (np.
malowanie farbami plakatowymi, kolaże, plastelina), prace łączymy w jedną całość na
tablicach.
„Ulica prowadzi do…” – wspólny międzyszkolny lub indywidualny spacer w
dowolne miejsce lokalne, zapoznanie dzieci z zabytkami oraz budynkami
użyteczności publicznej (szkoły, poczty, sklepów, Urzędu Gminy, nowych osiedli itp.).
„Gmina dawniej i dziś” – spotkania z ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla regionu –
mieszkańcami Gminy Jabłonna – poznanie historii miejscowości i regionu.
„Przyroda i turystyka” – zapoznanie dzieci z fauną i florą zamieszkałej okolicy
(jeziora, rośliny, zwierzęta). Spacer indywidualny i/lub międzyszkolny na pobliską
łąkę, do parku, nad rzekę z lekcją w plenerze.
„Ciekawostki mojej wioski” – praca wykonana dowolną metodą, w dowolnej
formie; im oryginalniejsza, tym ciekawsza, ale musi być tematyczna.

similar documents