مطالعات تحليلي مشاهده اي مقطعي(cross sectional) كوهورت(cohort) مورد

Report
‫مطالعات تحليلي مشاهده اي‬
‫‪ ‬مقطعي(‪)cross sectional‬‬
‫‪ ‬كوهورت(‪)cohort‬‬
‫‪ ‬مورد ‪ -‬شاهدي (‪)case control‬‬
‫انواع مطالعات‬
‫توصيفي‬
‫تحليلي‬
‫مداخله اي‬
‫مشاهده اي‬
‫گزارش مورد‬
‫كارآزمايي باليني‬
‫كوهورت‬
‫گزارش موارد‬
‫كارآزمايي ميداني‬
‫مورد شاهدي‬
‫اكولوژيك‬
‫كارآزمايي اجتماعي‬
‫مقطعي‬
‫مطالعات تحليلي مشاهده اي‬
‫‪ ‬مطالعه كوهورت‪:‬‬
‫پي آمد‬
‫مواجهه‬
‫‪ ‬مطالعه مورد شاهدي‪:‬‬
‫پي آمد‬
‫مواجهه‬
‫مطالعه كوهورت ‪ -‬مراحل‬
‫‪ ‬تعيين فرضيه (فرضيات)‬
‫‪ ‬تعريف مواجهه‬
‫كنار گذاشتن افراديكه پي آمد دارند‬
‫‪ ‬انتخاب افراد مواجهه يافته و مواجهه نيافته‬
‫‪ ‬پيگيري و تعيين پي آمد‬
‫‪ ‬تجزيه و تحليل نتايج‬
‫مطالعه كوهورت –شماي كلي‬
‫بيماران‬
‫جامعه‬
‫مواجهه يافته‬
‫غير‬
‫بيماران‬
‫پيگيري‬
‫مواجهه نيافته‬
‫مطالعه كوهورت ‪ -‬انواع‬
‫زمان حال‬
‫مواجهه‬
‫پي آمد‬
‫پي آمد‬
‫پي آمد‬
‫مواجهه‬
‫مواجهه‬
‫روش انتخاب گروه هاي مواجهه يافته و مواجهه‬
‫نيافته‬
‫‪ ‬انتخاب نمونه از گروههاي مواجهه يافته و مواجهه نيافته (بر‬
‫مبناي داده هاي موجود)‬
‫‪ ‬انتخاب نمونه اي از جامعه معين و تقسيم افراد به مواجهه‬
‫يافته و مواجهه نيافته‬
‫‪ ‬مقایسه گروه مواجهه یافته با جمعیت کلی‬
‫تورش هاي احتمالي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعيين پي آمد‬
‫تورش اطالعات‬
‫عدم همكاري و ‪LOSS TO FOLLOW UP‬‬
‫تجزيه و تحليل اطالعات‬
‫چه موقع مطالعه كوهورت انجام دهيم؟‬
‫‪ ‬شواهدي موجود باشد‬
‫‪ LOSS TO FOLLOW UP ‬را بتوانيم كنترل كنيم‬
‫ً‬
‫‪ ‬مدت پي گيري نسبتا كوتاه باشد‬
‫‪ ‬بتوانيم كوهورت تاريخي انجام دهيم‬
‫مطالعه مورد شاهدی‬
‫‪ ‬محققی مشاهده کرد که ‪ 15‬درصد بیماران سرطان مری در یک‬
‫بیمارستان ‪ HBs positive‬هستند‪ .‬وی نتيجه مي گيرد که ‪. .‬‬
‫‪..‬‬
‫مراحل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعيين فرضيه (فرضيات)‬
‫تعريف مواجهه و پی آمد‬
‫انتخاب موردها‬
‫انتخاب شاهدها‬
‫سنجش مواجهه‬
‫‪ ‬تجزيه و تحليل‬
‫تعريف مواجهه و پی آمد‬
‫‪ ‬پی آمد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چه کس ی؟‬
‫چه زمانی؟‬
‫کجا؟‬
‫آيا هميشه دو حالتی است؟‬
‫‪ ‬مواجهه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقياس‬
‫ابزار (روش سنجش)‬
‫توسط چه کس ی؟‬
‫در چه زمانی‬
‫‪....‬‬
‫تعریف و انتخاب شاهد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جامعه مرجع مورد ها‬
‫مالک ها ی ورود و خروج یکسان با مورد ها‬
‫آيا الزم است شاهد ها هم از نظر احتمال وجود بيماری معاينه شوند؟‬
‫آيا الزم است با مورد ها همسان شوند؟‬
‫منابع شاهد ها‬
‫بيمارستانی‪ ،‬جامعه‪ ،‬دوستان مورد ها‪ ،‬فاميل مورد ها‬
‫شاهد برای موردهای فوت شده‬
‫آیا الزم است مورد ها و شاهد ها همسان شوند؟‬
‫‪ ‬اهداف همسان سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش دقت مطالعه‬
‫کنترل مخدوش کننده ها‬
‫‪ ‬معایب همسان سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حذف اثر متغير همسان شده‬
‫مشکالت اجرایی‬
‫بیش همسان سازی‬
‫‪ ‬روشهای همسان سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فردی‬
‫گروهی‬
‫‪ ‬مکانیسم اثر همسان سازی‬
‫مالک سنجش مواجهه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دوز (کل مقدار) مواجهه‬
‫زمان شروع مواجهه‬
‫شدت مواجهه‬
‫مدت مواجهه‬
‫مواجهه متوسط‬
‫فرکانس مواجهه‬
‫‪ ‬آیا هميشه ميتوان مواجهه را سنجيد؟‬
‫تورش های مطالعه مورد شاهدی‬
‫‪ ‬اطالعات‬
‫‪ ‬انتخاب‬
‫‪ ‬مخدوش شدگی‬
‫مقايسه مورد شاهدي و كوهورت‬
‫‪‬‬
‫كوهورت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫از يك مواجهه به چندين پي آمد‬
‫طوالني و هزينه بر‬
‫مناسب مواجهه هاي نادر‬
‫بررس ي تقدم زماني‬
‫ً‬
‫كنترل نسبتا بهتر تورش ها‬
‫تعيين تاريخچه طبيعي بيماري‬
‫تفسير آسان تر نتايج‬
‫تعيين انسيدانس بيماري‬
‫‪ ‬مورد شاهدي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چندين مواجهه براي يك پي آمد‬
‫ً‬
‫سريع و نسبتا كم هزينه‬
‫مناسب بيماريهاي نادر‬
‫مشكل تقدم زماني‬
‫تورش باال‬
‫‪...‬‬
(Confounding)‫مخدوش شدگی‬
cause
effect
confounder
‫نحوه برخورد با خطاهای پژوهش‬
‫‪ ‬خطای تصادفی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از ابزار مناسب‬
‫استاندارد سازی سنجش‬
‫آموزش مشاهده گر‬
‫تکرار مشاهدات (افزایش حجم نمونه)‬
‫‪ ‬خطای سیستماتیک‪:‬‬
‫‪‬‬
‫دقت در انتخاب نمونه ها‪ ،‬جمع آوری اطالعات‪ . . . ،‬و بطور کلی در طراحی مطالعه‬
‫‪ ‬مخدوش شدگی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محدود سازی‬
‫همسان سازی‬
‫تصادفی سازی‬
‫تجزیه و تحلیل طبقه بندی شده‬
‫مدل سازی‬
‫طبقه بندی خطاها ‪ -‬نگاهی دیگر‬
‫از دیدگاه آماری خطاها به دو دسته تقسیم میشوند‪:‬‬
‫‪ ‬خطای نوع اول‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫رد فرضیه صفر در صورتیکه واقعا صحیح باشد‬
‫?=‪Alpha‬‬
‫‪ ‬خطای نوع دوم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫قبول فرضیه صفر در صورتیکه واقعا غلط باشد‬
‫?=‪Beta‬‬
‫?=‪P value‬‬

similar documents