Ma*e Projekty - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Report
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Małe Projekty
w aktywizacji obszarów
wiejskich
Opracował: Adam Panasiuk
1
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 z dnia 8 lipca 2008 r., z późn.
zm. (Dz. U. 2009 Nr 138 poz. 868)
2
Co jest Małym Projektem?
• Operacja, która nie kwalifikuje się do wsparcia
w ramach działania osi 3 PROW (tj. Odnowa i
rozwój wsi, Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej), ale
przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi;
• Za pomocą której wdrażana jest Lokalna
Strategia Rozwoju.
3
Co wynika z definicji Małego Projektu?
• Komplementarność Małego Projektu z
działaniami osi 3 PROW, czyli operacja będzie
kwalifikowała się do dofinansowania z
działania Małe Projekty tylko wtedy, gdy na tą
samą operację nie można otrzymać
dofinansowania z działań osi 3.
4
Kto może być wnioskodawcą?
• Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa UE, jest
pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze
objętym LSR lub prowadzi na nim działalność
gospodarczą;
• Osoba prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na
obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym
obszarze, z wyłączeniem województwa oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych (np. stowarzyszenia, fundacje, gminy).
5
Kto nie może być wnioskodawcą?
• Podmioty, które nie posiadają pełnej zdolności
do czynności prawnych, np. niezarejestrowane
KGW, sołectwa.
6
Zasady finansowania Małego Projektu:
• Mały Projekt finansujemy ze środków własnych (lub ew.
pożyczki), a po realizacji całości lub części (etapu) możemy
uzyskać refundację (tj. zwrot) kosztów w wysokości
maksymalnie 70 % całkowitej wartości projektu;
• Wysokość refundacji kosztów całego projektu nie może być
niższa niż 4.500 zł i wyższa niż 25.000 zł.
• W okresie do 2015 roku jeden beneficjent nie może
otrzymać więcej, niż 100.000 zł pomocy;
• Zakaz podwójnego finansowania, czyli operacja nie może
być finansowana z innych źródeł publicznych, za wyjątkiem
Funduszu Kościelnego oraz dochodów własnych i subwencji
ogólnej samorządu terytorialnego;
7
c.d. zasad finansowania Małego Projektu:
• Refundację kosztów otrzymujemy po
przedstawieniu dowodów (np. faktury) ich
poniesienia (zgodnie z podpisaną umową na
realizację operacji) i ich pozytywnej weryfikacji;
• Wnioskodawca może otrzymać zaliczkę na
realizację operacji w wysokości 50% wartości
projektu, ale jedynie w odniesieniu do kosztów
inwestycyjnych. Warunkiem otrzymania zaliczki
jest przedstawienie gwarancji bakowej;
8
c.d. zasad finansowania Małego Projektu:
• Przyznawana przez LGD pomoc na realizację
Małych Projektów nie może przekroczyć limitu
środków przewidzianego w LSR na
przeprowadzenie danego naboru wniosków.
Limity środków na wszystkie działania podane
są do publicznej wiadomości w LSR i w
ogłoszeniu o naborze wniosków.
9
Co jest kosztem kwalifikowanym?
• Zakupu materiałów lub przedmiotów;
• Zakupu usług lub robót budowlanych;
• Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania,
sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z
wyłączeniem środków transportu napędzanych
mechanicznie, z tym że w przypadku części
małego projektu, która nie obejmuje inwestycji,
koszty zakupu oprogramowania, sprzętu,
narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają
refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają
kosztów ich najmu lub dzierżawy;
10
c.d. kosztów kwalifikowanych:
Wartość wkładu niepieniężnego, obejmującego wartość:
• pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie,
stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz
ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w
którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe
projekty, i liczby 168;
• udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub
surowców;
Koszt ten może stanowić maksymalnie 30% wartości
pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych
o wysokość „kosztów ogólnych”.
11
c.d. kosztów kwalifikowanych:
Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z
przygotowaniem i realizacją projektu, czyli:
• Przygotowanie dokumentacji technicznej:
• Opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za
przeniesienie autorskich praw majątkowych;
• Opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe;
• Sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.
Koszt ten może stanowić maksymalnie 10% wartości
pozostałych kosztów pomniejszonych o wartość wkładu
niepieniężnego.
12
c.d. kosztów kwalifikowanych:
Za koszt kwalifikowany uznaje się również podatek
VAT, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów
projektu, ale tylko w przypadku wnioskodawcy,
który nie ma możliwości podatku VAT odzyskać.
Wnioskodawca, który chce uznać VAT do kosztów
kwalifikowanych
załącza
do
wniosku
„Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, a przy
rozliczeniu przedstawia interpretację właściwej
izby skarbowej, potwierdzającej niemożności
uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany (tj.
odzyskania podatku VAT).
13
Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty muszą być:
• Uzasadnione zakresem realizacji małego
projektu;
• Niezbędne do osiągnięcia jego celu;
• Racjonalne.
14
c.d. Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty uznaje się za kwalifikowalne, gdy:
• poniesione są od dnia zawarcia umowy, na podstawie
której jest przyznawana pomoc (za wyjątkiem „kosztów
ogólnych”, które były poniesione przed podpisaniem
umowy, ale nie później, niż przed dniem 1 stycznia
2007 roku).
Warunkowo poniesiony między dniem złożenia do LGD
wniosku, a dniem podpisania umowy koszt uznaje się
za kwalifikowany, gdy został pozytywnie zweryfikowany
przez Urząd Marszałkowski i ujęto go w załączonym do
umowy zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
15
c.d. Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty uznaje się za kwalifikowalne, gdy:
• Został poniesiony w formie rozliczenia
pieniężnego, a w przypadku transakcji, której
wartość, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza 1.000 złotych - w
formie rozliczenia bezgotówkowego;
• Został poniesiony na obszarze LGD – w
przypadku kosztów inwestycyjnych.
16
Instytucje, które obsługują
Mały Projekt:
• Lokalna Grupa Działania – przyjmuje projekt i
rozpatruje pod względem zgodności operacji z
Lokalną Strategią Rozwoju;
• Urząd Marszałkowski – weryfikuje projekt pod
względem merytorycznym (tj. zgodność z
rozporządzeniem) i formalnym (tj. zgodność z
instrukcją wypełniania wniosku) oraz podpisuje z
wnioskodawcą umowę na realizację operacji, a
następnie weryfikuje wykonanie operacji;
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– instytucja wypłacająca pomoc.
17
Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
1.
Projekty składa się wyłącznie do właściwej LGD, w terminie i
miejscu wskazanym w „Ogłoszeniu o naborze wniosków”
(„Informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy na małe projekty”).
„Ogłoszenie o naborze wniosków” zawiera w szczególności:
• Miejsce i termin składania wniosków;
• Informację o wysokości limitu, określającego maksymalną kwotę,
na którą mogą być podpisane umowy o przyznaniu pomocy w
ramach danego naboru;
• Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku i innych
niezbędnych dokumentów;
• Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru wniosku przez LGD;
• Informację o minimalnych wymaganiach, jakie operacja musi
spełnić, by mogła być przez LGD wybrana.
18
c.d. Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
2. W ciągu 45 dni od zakończenia naboru
wniosków LGD ocenia operacje pod
względem zgodności z LSR i dokonuje wyboru
wg lokalnych kryteriów, a następnie listy
wybranych i niewybranych operacji przesyła
do Urzędu Marszałkowskiego. LGD jest
zobowiązane określić w swoich procedurach
możliwość odwołania się wnioskodawcy od
oceny Rady LGD, która dokonuje wyboru.
19
c.d. Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
3. Urząd Marszałkowski rozpatruje
merytorycznie i formalnie projekt w ciągu 3
miesięcy, przy czym w uzasadnionych
przypadkach (np. w celu uzyskania wykładni
prawa) może termin rozpatrywania wydłużyć
o 1 miesiąc, ale informuje o tym – jak
również o przyczynach wydłużenia weryfikacji
– wnioskodawcę na piśmie.
20
c.d. Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji Urząd
Marszałkowski zaprasza do podpisania umowy o
przyznanie pomocy na realizację projektu.
4. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 2
lata, a jego realizacja może być podzielona na 2
etapy.
5. Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca
składa do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o
przyznanie płatności.
21
c.d. Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
6. Urząd Marszałkowski weryfikuje realizację
projektu pod względem zgodności
przedstawionych dokumentów (uzasadniających
poniesione wydatki) z załączonym do Umowy o
przyznanie pomocy wykazem kosztów (tj.
zestawienia rzeczowo-finansowego),
poprawności formalnej przedstawionych
dokumentów rachunkowych, jak również
weryfikuje inne dokumenty potwierdzające
poniesienie kosztów (np. listy obecności,
protokoły zdawczo-odbiorcze, certyfikaty ze
szkoleń).
22
c.d. Procedura składania i weryfikacji
Małych Projektów:
6. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o
przyznanie pomocy Urząd Marszałkowski
przesyła do ARiMR zlecenie płatności, może
jednak przed przesłaniem zlecenia skierować
zlecenie kontroli na miejscu.
7. ARiMR wypłaca pomoc na rachunek
wnioskodawcy.
23
Zakres Małych Projektów:
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym
LSR przez:
– udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu
napędzanych mechanicznie,
– organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i
warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż
realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z
promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
– organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub
sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
24
c.d. Zakresu Małych Projektów:
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej
przez:
– promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej
lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i
budowy budynków mieszkalnych,
– promocję lokalnej przedsiębiorczości,
– remont połączony z modernizacją lub wyposażenie
istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu
przylegającego do tych obiektów;
25
c.d. Zakresu Małych Projektów:
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR
przez:
– utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji
turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron
internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną
obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz
innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących
obszaru objętego LSR,
– budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z
modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów
małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz
wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i
rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz
bazy gastronomicznej;
26
c.d. Zakresu Małych Projektów:
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie,
zabezpieczenie lub oznakowanie cennego,
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i
przyrodniczego, w szczególności obszarów
objętych poszczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
27
c.d. Zakresu Małych Projektów:
5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
– odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
– remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących
ich funkcje,
– kultywowanie:
a)
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
b)
języka regionalnego i gwary,
c)
tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
– prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w
ramach działania, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
28
c.d. Zakresu Małych Projektów:
6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i
usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki
lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych
dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich
produktów lub usług przez:
– udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
– promocję produktów lub usług lokalnych,
– uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
– budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
– badanie rynku produktów lub usług lokalnych
z wyłączeniem działalności rolniczej;
29
c.d. Zakresu Małych Projektów:
7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
celu poprawienia warunków prowadzenia działalności
kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie
pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności
rolniczej.
30
Dziękuję za uwagę 
31

similar documents