550816_prkppt - มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Report
การแทรกแซงการควบคุมยาสูบ
โดยอุตสาหกรรมยาสูบ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
การประชุมวิชาการ “บุหรี่ กบั สุขภาพแห่งชาติ” ครัง้ ที่ 11
16 สิงหาคม 2555
Action on Smoking and heath Foundation/มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ
ู บุหรี่
1
อนุสัญญาควบคุมยาสู บฯ
• ธุรกิจยาสูบมีประวัติการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
ของประเทศต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน
• มาตรา 5.3 รัฐภาคีพงึ ป้องกันการแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบโดยธุรกิจบุหรี่
2
มาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสู บฯ
1. ประชาสัมพันธ์ให้ ทกุ ภาคส่วนในสังคมรู้ถึงกลยุทธ์ใน
การแทรกแซงนโยบายของบริ ษัทบุหรี่ รวมถึงองค์กร
บังหน้ า ที่เคลื่อนไหวแทนบริ ษัทบุหรี่
2. จากัดการติดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่รัฐกับผู้แทนบริ ษัท
บุหรี่
กรณีที่จาเป็ นต้ องมีการติดต่อ ต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส
3
3. ห้ ามเจ้ าหน้ าที่รัฐร่วมทากิจกรรมใด ๆ กับบริ ษัท
บุหรี่
4. ห้ ามเจ้ าหน้ าที่รัฐรับการอุดหนุน ของขวัญ ทุน
อุปถัมภ์ใด ๆ จากบริ ษัทบุหรี่
5. ออกกฎหมายให้ บริ ษัทบุหรี่ ต้องรายงานข้ อมูลการ
ทาธุรกิจให้ แก่รัฐบาล
4
6. ไม่ยอมรับการทา “กิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) โดยบริ ษัท
บุหรี่
- เปิ ดโปงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของการทา CSR ของ
บริ ษัทบุหรี่
- ไม่รับรอง สนับสนุนร่วมมือการทา CSR ของบริ ษัท
บุหรี่
- ห้ ามประชาสัมพันธ์การทา CSR โดยบริ ษัทบุหรี่
- ห้ ามบริ ษัทบุหรี่ บริ จาคให้ แก่สถาบันการศึกษา /
นักการเมือง
5
มาตรา 13 การห้ ามการโฆษณา การส่งเสริม
การขาย และการอุปถัมภ์โดยธุรกิจ
ยาสูบ
: รัฐภาคีควรห้ ามการทา CSR โดยบริษัทบุหรี่
เนื่องจากเป็ นการโฆษณาทางอ้ อม
6
7. ไม่ให้ สทิ ธิพิเศษแก่บริษัทบุหรี่
8. ปฏิบตั ิตอ่ บริษัทบุหรี่ แห่งชาติและ
บริษัทบุหรี่ ข้ามชาติอย่างเท่าเทียมกัน
7
การแทรกแซงนโยบายสาธารณะโดยบริษทั บุหรี่
•การลอบบี ้ (วิ่งเต้ น) เพื่อขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว
นโยบายการควบคุมยาสูบ
•การใช้ ชาวไร่ยาสูบเป็ นเครื่ องมือ
•การสร้ างภาพด้ วยการทา “กิจกรรมเพื่อสังคม”
8
องค์ กรบังหน้ าบริษทั บุหรี่
1. สมาคมชาวไร่ยาสูบ
2. สมาคมผู้ค้ายาสูบ / สถาบันยาสูบ
3. สมาคมผู้ค้าปลีก
4. ชมรมนักสูบบุหรี่ ไทย
5. ธุรกิจบันเทิง
9
ทาไมโรงงานยาสูบ
จึงเน้ นทากิจกรรม CSR
กับโรงเรี ยน
10
บ.ฟิ ลิป มอริส เปิ ดตัวโครงการรณรงค์ ป้องกันวัยรุ่น
ไม่ ให้ สูบบุหรี่ในประเทศไทย
“ เรียน รัฐมนตรีสุดารัตน์
ฟิ ลิป มอริส (ประเทศไทย) มีนโยบายสนับสนุน
โครงการแก้ ปัญหาการสูบบุหรี่ของเด็ก ๆ เราต้ องการ
แสดงจุดยืน ที่ชัดเจนของบริษัทเราว่ า เราไม่ ต้องการ
ให้ เด็ก ๆ สูบบุหรี่ ”
พอล ดิวแมน จูเนียร์ .
ซีอีโอฟิ ลิป มอริสประจาประเทศไทย. พ.ศ.2546
11
“โครงการป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่ เป็ นกลวิธี หนึ่งใน
การต่อต้ านขบวนการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่
จะพลิ ก กลับ กระแสขบวนการต่อ ต้ า นการสูบ บุห รี่
และทาให้ เห็นว่าบริษัท ฟิ ลลิป มอริ ส เป็ นบริ ษัทบุหรี่
ที่มีความรับผิดชอบ”
แผนการดาเนินงานของบริษัทฟิ ลลิป มอริส
ออสเตรเลีย พ.ศ.2535
12
“แรงกดดันที่เพิ่มขึ ้นจากกลุม่ พลังต่อต้ านการสูบบุหรี่
ในลาติ น อเมริ ก า ท าให้ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งศึ ก ษา
ทางเลื อ กหลากหลาย เพื่ อ รั บ มื อ กั บ กระแสการ
รณรงค์ ไ ม่สูบ บุหรี่ ที่ ส่งผลลบต่อ เรา....เราจะสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ อุต สาหกรรมบุห รี่ ด้ วยการ
เปิ ดตัวโครงการรณรงค์ ป้องปรามไม่ให้ เยาวชนสู บ
บุหรี่ ”
บริษัท ฟิ ลลิป มอริส พ.ศ.2537
13
“สิ่ งที่จะใช้ ตัดสิ นความสาเร็จของโครงการป้ องกัน
ไม่ ให้ เยาวชนสู บบุหรี่ทเี่ ราสนับสนุนได้ แก่”
1. การลดการผ่านกฎหมายที่สง่ ผลจากัดหรื อห้ ามการขาย
และกิจกรรมการตลาดของสินค้ าของเรา
2. การผ่านกฎหมายที่ไม่กระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทบุหรี่
3. กระแสสนับสนุนบริ ษัทของเราที่เข้ มแข็งยิ่งขึ ้นจากกลุม่
ผู้ปกครองและครูตา่ ง ๆ
บริษัท ฟิ ลลิป มอริส พ.ศ.2534
14
เอกสารภายในของบริษทั บุหรี่
“โครงการป้องกันวัยรุ่ นไม่ ให้ สูบบุหรี่
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างภาพให้ แก่ บริษัท
ไม่ ใช่ เพื่อป้องกันไม่ ให้ วัยรุ่นสูบบุหรี่”
สถาบันยาสูบปี 2525
15
“โครงการป้องกันวัยรุ่ นไม่ ให้ สูบบุหรี่ อาจจะช่ วย
สกัดกัน้ หรือปวิงเวลาออกกฎระเบียบควบคุม
อุตสาหกรรมยาสูบเพิ่มเติมได้ ”
สถาบันยาสู บปี 2525
16
โครงการคืนกาไรแก่ สังคม 5 ปี
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้ างสัมพันธ์ ภาพกับภาคส่ วนต่ าง ๆ ใน
สังคม และความสาพันธ์ กับรั บบาล
บ.ฟิ ลิป มอริส
17
“การระดมพลังในอุตสาหกรรมผลิตใบยาสูบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
เป็ นหนึ่ ง ในจุ ด ต่ อ สู้ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสองจุ ด
สาหรับการรับมือกับ ข้ อเสนอการควบคุม ยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลก”
บริษัท อาร์ เจ เรย์โนล์ พ.ศ.2538
18
“เราได้ ช่ ว ยจั ด ตั ง้ กลุ่ มชาวไร่ ยาสู บ ในหลาย ๆ
ประเทศ พลังของชาวไร่ยาสูบได้ ช่วยให้ อตุ สาหกรรม
ยาสูบ มี บ ทบาทในการท าให้ อ งค์ ก ารอาหารและ
เกษตร (FAO) ไม่มีจดุ ยืนคัดค้ านการปลูกใบยาสูบ
....หลายประเทศที่ เ ราได้ ร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ
ชาวไร่ ยาสูบ ได้ แก่ มาลาวี ซิมบับเว อาร์ เจนตินา
และประเทศไทย”
บริษัท ฟิ ลลิป มอริส พ.ศ.2528
19
“เมื่อ องค์ กรรณรงค์ เพื่อการควบคุมยาสูบภาคพืน้
เอเชี ย แปซิ ฟิ ค (APACT) จัด ประชุม ที่ เ ชี ย งใหม่
เราได้ จดั ให้ มีหน่วยข่าวกรอง เพื่อสืบให้ ทราบว่าการ
ประชุ ม มี ก ารอภิ ป รายอะไรบ้ าง เรายั ง สามารถ
บริหารจัดการได้ อย่างรอบคอบกับสื่อมวลชนจานวน
มาก ที่รายงานเกี่ยวกับการประชุม”
เอกสารภายในบริษัท ฟิ ลลิป มอริส พ.ศ.2538
20
ทาไมบริษัทบุหรี่ จงึ ต้ อง
ทาและประชาสัมพันธ์
การทา CSR
21
การสารวจเรื่ อง
ภาพลักษณ์การประกอบวิชาชีพ
กรณีศกึ ษาประชาชนอายุ 18-60 ปี
กรุงเทพมหานคร
เอแบคโพลล์ มกราคม 2552
22
ความเชื่อถือในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
สูงสุด
ต่าสุด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
แพทย์ / บุคลากรสาธารณสุข
ครู
ผู้พิพากษา
นักวิจยั /วิทยาศาสตร์
..........
..........
นักการเมือง
เซลล์แมน
ธุรกิจสุรา
ธุรกิจยาสูบ
ธุรกิจผับ-บาร์
23
เอแบคโพลล์ มกราคม 2552
อาชีพทีร่ ู้ สึกประทับใจมากทีส่ ุ ด
มากที่สดุ
น้ อยสุด
• ครู
• แพทย์ / บุคลากรสาธารณสุข
• ผู้พิพากษา
• ทหาร
• ..........
• ..........
• ธุรกิจสุรา
• ธุรกิจผับ-บาร์
• เซลล์แมน
• ธุรกิจยาสูบ
เอแบคโพลล์ มกราคม 2552
24
อาชีพทีต่ ้ องการทา (ถ้ าเลือกได้ )
1. แพทย์ / พยาบาล / บุลากรสาธารณสุข
2. ครู / อาจารย์ / นักวิชาการ
3. ข้ าราชการ
4. นักธุรกิจ / นักลงทุนข้ ามชาติ
22. เซลล์แทน / นายหน้ าคนขายประกัน
23. นักวิเคราะห์/นักวิจารณ์ข่าว
24. ผู้ประกอบธุรกิจเครื่ องดื่มชูกาลัง
25. ผู้ประกอบธุรกิจบุหรี่
เอแบคโพลล์ มกราคม 2552
25
การสารวจความน่ าเชื่อถือของธุรกิจ 25 ประเภท
ในกลุ่มตัวอย่ าง 80,000 คน จาก 32 ประเทศ
สูงสุด
ต่าสุด
1. สินค้ าอุปโภค-บริโภค
2. อุตสาหกรรมอาหาร
3. อุตสาหกรรมขายปลีกอาหาร
23.ธุรกิจโทรคมนาคม
24.ธุรกิจการเงิน
25.ธุรกิจยาสูบ
The Global Regulation Pulse 2010
26

similar documents