Ma************ ***** ****** ***** ********

Report
Димитар Богов
Гувернер
јануари, 2013 година
•
Maкроекономски проекции за 2013 -2014 година
• Влезни претпоставки од надворешното окружување
• Основно макроекономско сценарио за 2013 -2014 година
•
Споредба со претходната проекција

Во периодот меѓу двете проекции:
 Незначително влошување на глобалните економски
изгледи...
 ...во услови на продолжување на
монетарната политика на ЕЦБ и ФЕД...
стимулативната
 ...очекувања за пад на активноста во евро-зоната во
2013 година и благо закрепнување во 2014 година.
Странска ефективна побарувачка
(год. промени, во %)
2.0
1.0
0.5
0.0
2.5
1.4
1.5
0
1.0
-0.1
0.5
Странска ефективна побарувачка
(годишни промени)
2.0
Бугарија
1.5
Србија
1.0
Холандија
0.5
-0.5
Италија
0.0
-1.4
-1.0
Шпанија
-0.5
-1.5
-0.5
-2.0
Грција
-1.0
-2.5
-1.7
-3.0
2010
2011
2012
октомври 2012
Хрватска
Германија
-1.5
2013
2014
јануари 2013
Белгија
-2.0
2010
2011
2012
2013
2014



Во последниот квартал на 2012 година странската
ефективна инфлација е значително над очекувањата
Нагорна ревизија за 2013 година и умерена надолна
корекција за 2014 година
Значајно забрзување на динамиката во 2013 година и
забавување на растот на странските цени во 2014 година
Странска ефективна инфлација
(год. промени, во %)
6.0
6.0
Бугарија
5.0
5.0
4.2
3.4
3.0
1.4
2.9
1.0
0.9
0.0
2010
2011
2012
октомври 2012
2013
2014
јануари 2013
САД
3.0
2.3
1.3
Австрија
4.0
4.0
2.0
Странска ефективна инфлација
(годишни промени)
2.0
Словенија
2.0
Србија
1.0
Италија
0.0
Хрватска
-1.0
Грција
-2.0
Германија
Франција
-3.0
2010
2011
2012
2013
2014




Надолна ревизија на светските берзански цени за 2013 година, но
ревизија во нагорна насока за 2014 година во однос на октомвриската
проекција
Се очекува дека цените на металите, по падот во 2012 година, ќе
забележат стагнација во 2013 година и мал раст во 2014 година
Се очекува дека цените на нафтата, по растот во 2012 година, ќе
остварат намалување во 2013 и 2014 година
По растот на цените на пченицата и пченката во 2012, во 2013 и 2014
година, се очекува раст кај цените на пченицата и пад кај цените на
пченката
годишни промени,
%
Проекција Јануари 2013
Проекција Октомври 2012
Курс
Долар/
Евро
Сурова
нафта
Сурова
нафта
Извозен
индекс на
металите
Цена на
никел
Цена на
бакар
Цена на
пченица
Цена на
пченка
(раст =
апресијација
на ЕУР)
(САД долари
за барел)
(евра за
барел)
(изразен во
евра, 2005 =
100)
(САД долари
за метрички
тон)
(САД долари
за метрички
тон)
(евра за
метрички
тон)
(евра за
метрички
тон)
2011
5,0
39,3
32,5
15,3
5,0
17,0
34,8
49,4
2012
2013
2014
-7,5
-1,2
-1,1
0,9
-5,7
-4,4
9,1
-4,6
-3,4
-6,1
0,3
1,7
-23,4
-0,6
1,3
-9,8
-1,4
0,4
7,5
9,5
2,3
11,3
-3,3
-7,3
2012
2013
2014
-8,5
-3,2
0,6
0,9
-5,3
-5,1
10,3
-2,1
-5,7
-6,1
2,0
0,0
-22,6
3,2
0,8
-9,3
3,4
-0,2
8,8
15,6
-6,7
11,4
1,2
-10,9



Продолжи намалувањето на странската каматна стапка, во
услови на пролонгирање на рецесијата, при непроменетост на
основната стапка на ЕЦБ од јули
Надолна ревизија во однос на претходната проекција
Очекувања за умерен раст во 2013 и 2014 година
1М Еурибор
(во %)
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2010
2011
2012
октомври 2012
2013
2014
јануари 2013




Остварување на дел од ризиците од влошување на глобалниот
економски амбиент
Речиси непроменети согледувања за пазарот на труд и за странските
инвестиции, но очекувања за помала кредитна активност
Задржување на проценката за стагнација на економијата во 2012
година и надолна ревизија на проекцијата на БДП за 2013 и 2014 г.
Постепено закрепнување во 2013 и 2014 година
 очекувања за позитивни ефекти од структурните промени врз извозот
 очекувања за солиден раст на домашната побарувачка

Затворање на негативниот производен јаз во втората половина на
2014 година
Производен јаз
БДП
(годишни промени, во %)
5.0
4.0
3.0
2.0
2.8
2.8
3.0
2.6
1.0
3.4
3.0
3.0
2.2
0
-2
0.0
-1.0
1
-1
0.0
0.0
(во %)
2
-3
-2.0
-3.0
-4
2010
2011
2012
октомври 2012
2013
2014
јануари 2013
2010
2011
2012
октомври 2012
2013
2014
јануари 2013



Силен раст на извозот во 2013 и 2014 година, со очекувања за постојано
закрепнување на странската побарувачка и светските цени на металите и
позитивен ефект врз извозниот потенцијал од активноста на новите
капацитети
Поголеми увозни притисоци од извозната и домашната побарувачка во
2013 година и посебно во 2014 година
Раст на домашната побарувачка во 2013 година и умерено засилување на
растот во 2014 година, поддржано од најавените директни и јавни
инвестиции и поволните движења кај пазарот на труд
Годишни стапки на промени (во %, сезонски прилагодени податоци)
Лична
Јавна
Брутопобарувачка побарувачка инвестиции
-4.7
0.6
0.4
Увоз
-14.1
Домашна
побарувачка
-2.9
Нетоизвоз
-10.8
23.2
8.9
-0.3
-14.6
11.8
13.8
5.4
18.3
9.7
-0.8
3.3
2.2
12.6
0.5
8.1
7.4
6.5
2.7
4.9
0.3
7.4
10.4
9.8
4.1
8.8
Извоз
-6.9
8.4
5.1
Увоз
9.5
-5.2
-8.5
Домашна
побарувачка
-3.6
-0.4
6.3
Нетоизвоз
2.6
3.2
-3.4
период
2009
БДП
-1.0
2010
2.8
1.4
-2.0
-4.6
2011
3.0
4.0
0.6
13.5
2012
0.0
-0.1
1.7
2013
2.2
1.3
2014
3.0
3.7
Извоз
-16.0
Придонеси кон годишните промени (во п.п.)
Лична
Јавна
Брутопобарувачка побарувачка инвестиции
-3.8
0.1
0.1
1.1
-0.4
-1.1
3.1
0.1
3.1
период
2009
2010
2011
БДП
-1.0
2.8
3.0
2012
0.0
-0.1
0.3
2.5
-0.4
-2.3
2.7
-2.7
2013
2.2
1.0
0.1
2.3
3.4
-4.6
3.4
-1.2
2014
3.0
2.9
0.0
2.2
5.1
-7.2
5.1
-2.1



По растот на нето-приливите од приватните трансфери во 2012 година,
има очекувања за номинална стагнација во 2013 и намалување на
нивното учество во БДП, при умерен номинален раст во 2014 година
По зголемувањето на трговскиот дефицит во 2012 година (главно како
резултат на еднократни фактори), слично ниво се очекува и за 2013
година и потоа негов пораст во 2014 година
Мало поместување на дефицитот на тековната сметка во 2012 година и
постепено проширување на дефицитот во 2013 и 2014 година
% од БДП
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-6,8
-2,0
-3,0
-3,2
-3,8
-5,4
Трговски биланс
-23,3
-20,5
-22,4
-23,3
-23,4
-24,5
Тековни трансфери, нето
16,9
19,4
19,7
21,0
20,0
19,8
Салдо на тековна сметка
од коешто:
Пониски нето-приливи во капитално-финансиската сметка во
2012, во споредба со 2011 година, при пониско задолжување од
странство и пониски странски директни инвестиции
Стабилни капитални приливи во 2013 година и нивен раст во
2014 година, како резултат на очекувањата за повисоки
странски директни инвестиции и повисоко надворешно
задолжување на државата
Значителен раст на девизните резерви во 2012 година (124 мил.
евра) и оцени за понатамошен раст во следните две години, со
што се очекува одржување на девизните резерви на адекватно
ниво



Нето капитални приливи, % од БДП
8
6.9
6.2
4.7
5
300
3,0
2,2
4.1
2,0
3
2
2.7
2
октомври 2012
2
1
јануари 2013
1,0
100
2010
2011
2012
2013
2014
1,0
0
0,0
2010
0
2009
5,0
4,0
3,0
4.7
200
4
4,5
4,5
7.1
6.8
7
6
Странски директни инвестиции
400
2011
милио ни евр а
2012
2013
2014
% о д БДП (десна скала)





Надолна ревизија на проектираната инфлација за 2013 (од 3,5% на 3,2%)
и оценка за нејзино стабилизирање во 2014 година (2,3%) на ниво блиско
до историскиот просек
Отсуство на притисоци од побарувачката – негативен производствен јаз
до средината на 2014 година
Надолни притисоци од цените на нафтата во тековната и следната година
Светските цени на храната, заради фактори на страната на понудата, сѐ
уште се движат по нагорна патека во првата половина на 2013 година, а
нивниот инфлаторен притисок ќе се исцрпи во 2014 година
Се очекува зголемување на регулираните цени во домашната економија
во 2013 година
Производен јаз и инфлација
(во %)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
2010
2011
2012
производен јаз
2013
инфлација
2014
–
–
–
Кредитниот раст во 2012 година изнесуваше 5,4% (понизок од
очекуваниот), а во следните две години се очекува негово умерено
забрзување, при натамошен раст на депозитите и расположливи
странски извори на финансирање
Сепак, неизвесниот глобален амбиент, согледувањата на банките за
ризиците и деловните стратегии на европските банкарски групации
коишто се присутни и на домашниот пазар може да предизвикаат
зголемена претпазливост кај домашниот банкарски сектор во водењето
на кредитната политика
Банкарскиот систем и натаму бележи висока стапка на адекватност на
капиталот (17,1%), висока ликвидност и умерен пораст на
нефункционалните пласмани (10,6%) во третиот квартал од 2012 година
Вкупни кредити
(годишни промени, во %)
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2010
2011
2012
октомври 2012
2013
јануари 2013
2014
Мала надолна ревизија на растот на БДП за 2013 година од 2,6% на
2,2% и за 2014 година од 3,4% на 3%
- повисока почетна основа
- влошени очекувања за странската побарувачка
- послаба кредитна поддршка, во услови на влошени согледувања на банките за
ризикот
- речиси непроменети согледувања за пазарот на труд и странските инвестиции
- извозот и инвестициската активност и понатаму се главните фактори за економскиот
раст
Надолна ревизија на инфлацијата од 3,5% на 3,2% за 2013 година и
од 2,6% на 2,3% за 2014 година
- пониски почетни услови
- послаби инфлациски притисоци од увозните цени на храната и енергијата
•
- и натаму има отсуство на притисоци од домашната побарувачка
Надворешна позиција
- повисок дефицит на тековната сметка во 2012 година (од 2,8% на 3,2% од БДП,
предизвикан главно од еднократни фактори), при нагорна ревизија кај капиталните
текови
- непроменета тековна сметка во 2013 година (полоши очекувања за трговското, но
подобри за тековните трансфери) и повисоки капитални приливи поради повисокото
надворешно задолжување на државата
- понизок дефицит во тековната сметка за 2014 година и малку пониски капитални
приливи
- повисок раст на девизните резерви на среден рок





Стагнација на економијата во 2012 година и умерен раст во
наредните две години, при очекувани нови приватни и јавни
инвестиции;
Пониска стапка на инфлација во 2013 година и позначително
забавување во 2014 година;
Се очекува дека капиталните приливи во 2013 и 2014 година ќе бидат
доволни за покривање на дефицитот во тековната сметка и
дополнителен раст на девизните резерви;
Се оценува дека девизните резерви на среден рок ќе се одржуваат на
адекватното ниво, одразувајќи ја способноста на економијата за
апсорпција на потенцијалните негативни шокови;
Натамошни ризици на сценариото во однос на промените и
неизвесноста во надворешното опкружување, што наметнува потреба
од натамошно редовно следење на макроекономските движења и по
потреба, реакција со преземање соодветни мерки.

similar documents