Báo cáo KLTN Android

Report
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khóa luận tốt nghiệp
Tìm hiểu Android và xây dựng
ứng dụng trên Android
SVTH:
Trần Minh Đức 07110033
GVHD:
Nguyễn Trần Thi Văn
1
Nội dung trình bày
1. Tổng quan về Android
2. Kiến trúc Android
3. Môi trường lập trình
4. Một số thành phần
5. Demo
2
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
2
1. Tổng quan về Android
• Android là hệ điều hành
điện thoại di động mở
nguồn mở miễn phí do
Google phát triển dựa
trên nền tảng Linux.
Hình 1: Giao diện Android 4
3
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
3
Nội dung trình bày
1. Tổng quan về Android
2. Kiến trúc Android
3. Môi trường lập trình
4. Một số thành phần
5. Demo
4
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
4
2. Kiến trúc Android
5
Hình 2: Kiến trúc Android
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
5
Nội dung trình bày
1. Tổng quan về Android
2. Kiến trúc Android
3. Môi trường lập trình
4. Một số thành phần
5. Demo
6
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
6
3. Môi trường lập trình
Google cung cấp cho người lập
trình bộ Android SDK để lập
trình. Gồm có:
• Android APIs
• Bộ công cụ phát triển
• Bộ giả lập (emulator)
• Tài liệu (documents)
• Sample code
Hình 3: Bộ Android SDK
7
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
7
3. Môi trường lập trình
8
Hình 4: Cấu trúc 1 porject Android
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
8
3. Môi trường lập trình
9
Hình 5: Android emulator
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
9
Nội dung trình bày
1. Tổng quan về Android
2. Kiến trúc Android
3. Môi trường lập trình
4. Một số thành phần
5. Demo
10
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
10
4. Một số thành phần
Activity: cửa sổ giao diện
tương tác với người dùng.
• Các trạng thái của activity:
active, running, paused,
stopped, killed, shutdown.
11
Hình 6: Vòng đời (Lifetime circle) của activity
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
11
4. Một số thành phần
View: View là thành phần cơ bản để xây
dựng giao diện người dùng cho 1 ứng
dụng Android. Gồm có: text view, image
view, button, check box, keyboard view,
web view.
View group: chứa nhiều view và view
group khác và xác định thuộc tính layout
của giao diện. Gồm: Linear layout, Relative
layout, Absolute layout, Table layout
Hình 7: View trong Android
12
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
12
4. Một số thành phần
Wi-Fi (Wireless Fidelity) là hệ
thống mạng không dây sử dụng
sóng vô tuyến, giống như điện thoại
di động, truyền hình và radio.
Android SDK cung cấp API cho lập
trình viên thực hiện việc kết nối đến
các điểm phát Wifi (Wifi access
Hình 8: Wifi trong Android
point).
Hỗ trợ các chuẩn chứng thực Wifi:
OPEN, WEP, WPA, WPA2
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
13
13
Nội dung trình bày
1. Tổng quan về Android
2. Kiến trúc Android
3. Môi trường lập trình
4. Một số thành phần
5. Demo
14
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
14
5. Demo
Demo
15
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
15
5. Demo
16
Hình 9: Wifi Explorer
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
16
5. Demo
17
Hình 10: Màn hình đăng nhập
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
17
5. Demo
18
Hình 11: File Explorer
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
18
5. Demo
19
Hình 12: Touch mode
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
19
5. Demo
20
Hình13: Extend Keyboard
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
20
Kết luận
- Trình bày chi tiết các thành phần cơ bản của
Android.
- Ứng dụng có thể áp dụng vào thực tế và đưa lên
Android market.
-
Hướng phát triển: dùng thiết bị di động để quản
lý hệ thống đèn điện, hệ thống chống trộm trong
nhà.
21
Tìm hiểu về Android và phát triển ứng dụng trên Android
21
Thank you!
22

similar documents