Saksbehandling i fuskesaker (jf §§ 4-7 * 4-8 i Universitets

Report
Saksbehandling i fuskesaker
Kilder/nyttige nettsteder:
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/klagenemnda/index.html
1
Angår fusk på «eksamen eller prøve eller under gjennomføringen av vedkommende
kurs», dvs. også innlevering av obl. arbeider (se
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/klagenemnda/index.html)
jf Universitets- og høyskoleloven:
§ 4-7. Annullering av eksamen eller prøve
(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller
prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten ….
b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av,
eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under
gjennomføringen av vedkommende kurs.
§ 4-8. Utestenging og bortvisning…….
(3) En kandidat som har opptrådt slik som beskrevet i § 4-7 første eller annet ledd, kan
ved vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra
institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i
inntil ett år. ….. Andre universiteter og høyskoler under denne lov skal informeres om
vedtaket.
2
Forutsetning:
klar og tydelig informasjon i
emnebeskrivelser og/eller generelle henviste
nettsider,
hva angår krav til studentenes egeninnsats ved
innleverte arbeider
samt
angivelse av kilder og ev. «samarbeidspartnere».
3
• Mistanke oppstår→ studenten innkalles til
samtale om sin besvarelse/obl.
oppgave/innlevering
I denne samtalen kan studenten bli bedt om å
forklare sin besvarelse.
• Det føres (nøytralt) referat fra samtalen som
oversendes studenten med rimelig
innspillfrist.
4
Følgende 2 vilkår må begge være oppfylt for mulig fusk:
Vilkår 1: Det må rent objektivt foreligge fusk eller forsøk
på fusk. Se Ot.prp.nr. 40 (2001-2002) på side 54:
«Departementet legger til grunn at det er å anse som
fusk når en student har ulovlige hjelpemidler
tilgjengelige under en eksamen eller på andre måter
handler i strid med eksamensreglementet eller regler
om kildebruk".
Vilkår 2: Subjektiv skyld: Kandidaten må ha jukset
forsettlig eller grovt uaktsomt.
5
UAKTSOMHET foreligger hos den som handler i
strid med de krav som må kunne stilles til forsvarlig
opptreden på området.
Simpel (alminnelig) uaktsomhet foreligger når
kandidaten har utvist en klanderverdig opptreden
som gir grunnlag for bebreidelser for mangel på
aktsomhet- "burde forstå..." .
Grov uaktsomhet foreligger når en person har
utvist en særlig klanderverdig opptreden som
foranlediger sterke bebreidelser for mangel på
aktsomhet.
6
FORSETT (er en mer kvalifisert skyldgrad enn uaktsomhet) foreligger i
de tilfeller hvor kandidaten har tilsiktet en handling. Dette innebærer
at klager må ha vært klar over den faktiske handlingen som medførte
brudd på det objektive fuskevilkåret.
NB! Hvilken skyldgrad studentene har utvist på handlingstiden, må ofte
avgjøres selv om en student ikke tilstår at han/hun har hatt til hensikt å
fuske. Ikke rent sjelden vil studenten benekte å ha fusket.
Man må derfor vurdere hva som fremstår som mest sannsynlig. I en
slik vurdering er det en rekke momenter som vil kunne være av
betydning: I hvilken omfang fusk objektivt sett foreligger, hvorvidt
studentens forklaring fremstår troverdig, er studenten tidligere tatt for
fusk...
Det er tilstrekkelig for å reise sak etter § 4-7 første ledd bokstav b eller
§ 4-8 tredje ledd at kandidaten utvist grov uaktsomhet.
7
Mer om forsettbegrepet
• Forsett foreligger i de tilfeller hvor en person
har tilsiktet en handling. Dette innebærer at
vedkommende må ha vært klar over den
faktiske handlingen som medførte brudd på
det objektive fuskevilkåret. Det er ikke
nødvendig med hensikt om fusk for å oppfylle
kravet til forsettlig utført fuskehandling.
Kravet til forsett omhandler heller ikke
kunnskap om hvorvidt handlingen er ulovlig
eller ikke.
8
Oppsummert:
Samtalen avdekker at studenten har vært:
-SIMPELT UAKTSOM (f.eks. studenten har oppgitt
kilder - men ikke helt konsekvent, studenten
fremstår troverdig på at hun/han har opptrådt i
vanvare, feilene kan høyst sannsynligvis tilskrives
faglig umodenhet/slurv).
Reaksjon: Studenten KAN gis en muntlig advarsel,
men ingen annen reaksjon.
Saken sendes i så fall ikke videre.
9
ELLER samtalen avdekker at studenten har vært:
GROVT UAKTSOM/HAR FUSKET MED FORSETT.
Reaksjon/oppfølging: Enheten lager saksfremstilling til
fakultetet med anbefaling om videresending til Den
sentrale klagenemnd ved UiO (se også punkt A neste ark).
Studenten får kopi av instituttets fremstilling og
informasjon om at saken er oversendt MN-fakultetet (se
også punkt B neste ark).
MN-fakultetet innstiller i sin fremstilling på reaksjonsform
utfra erfaring i tilsvarende saker. MN-fakultetets
innstilling kan være annullering og ev. utestenging (ett
eller to semestre).
10
A) Av hensyn til både aktuell student og fagmiljø må en eventuell reaksjon
komme rask. Arbeid med disse sakene er en del av det ordinære løpende
emnearbeidet og kan ikke utsettes/unnlates f.eks. med henvisning til stor
arbeidsmengde.
B) Dersom MN-fakultetet er enige med instituttet i at studenten mistenkes for
fusk, har studenten rett til advokatbistand, etter ordinære satser, fra det
tidspunkt fakultetet oversender saken til Den sentrale klagenemnd ved UiO.
(MN-fakultetet informerer studenten om dette hvis saken sendes videre.)
C) Den sentrale klagenemnd vurderer saken i lys av den samlede
saksfremstillingen og i lys av at studenter skal behandles likt.
Det gis ikke «strafferabatt» ved f.eks. innrømmelse, også fordi studenter ikke
skal kunne opptre spekulativt i lys av mulig reaksjon.
Eventuell reaksjon etter sak som behandles i Den sentrale klagenemnd før
juni/desember vil normalt bli iverksatt samme semester.
D) I sin fremstilling innstiller MN-fakultetet på reaksjonsform utfra en
helhetsvurdering i den konkrete saken: skyldgrad (forsett eller grovt
uaktsom), handlingens objektive grovhet, saksbehandlingstid, en evt.
Innrømmelse. Reaksjonsfastsettelse i lignende saker er typiske momenter
som også vil kunne ha betydning.
11

similar documents