Prezentacja do pobrania - Uniwersytet Warmińsko

Report
Regulamin dotyczący zasad ochrony
i komercjalizacji dóbr niematerialnych
w Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie
- uchwalony przez Senat 17.06.2011
- obowiązujący od 1.10.2012
Art. 86c. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ
wskazany w statucie, uchwala regulamin zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych, który określa:
1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i
doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i
praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
2) zasady wynagradzania twórców;
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i
prac rozwojowych;
4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
Regulamin dotyczy:
-
pracowników
doktorantów
studentów
stypendystów
innych osób (umowa)
- prawo pierwszeństwa publikacji
- ochrona prawna
- komercjalizacja
- prawo pierwszeństwa publikacji
- ochrona prawna
- komercjalizacja
(ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Art. 14. Utwór pracowniczy w instytucji naukowej
1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji
naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu
naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje
prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania wygasa,
jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie
zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie
dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.
§ 12 ust.1 Regulaminu
Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca
publikacji …….
§ 12 ust.1 Regulaminu
Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca
publikacji …….
Zarządzenie Rektora
Dziekan lub kierownik jednostki występuje do Rektora z
umotywowanym wnioskiem określając kategorie utworów
pracowniczych, w stosunku do których uzasadnione jest
skorzystanie z prawa pierwszeństwa publikacji …
§ 12 ust.1 Regulaminu
Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca
publikacji …….
Zarządzenie Rektora
Dziekan lub kierownik jednostki występuje do Rektora z
umotywowanym wnioskiem określając kategorie utworów
pracowniczych, w stosunku do których uzasadnione jest
skorzystanie z prawa pierwszeństwa publikacji …
… obowiązek zgłaszania dotyczy kategorii pracowniczych
utworów naukowych tworzonych w formie wydawnictw
zwartych, w szczególności podręczników, skryptów i
monografii
§ 12 Regulaminu
Pracownik jest zobowiązany do umieszczania
obok swojego nazwiska jako twórcy, nazwy
Uniwersytetu.
- prawo pierwszeństwa publikacji
- ochrona prawna
- komercjalizacja
Dobra niematerialne:
- utwory w rozumieniu prawa autorskiego
(utwory naukowe, audiowizualne, programy
komputerowe), przedmioty praw
pokrewnych, bazy danych;
- Dobra własności przemysłowej – wynalazki,
wzory użytkowe, znaki towarowe, topografie
układów scalonych, odmiany roślin, knowhow
§ 7 Regulaminu
Uniwersytet zapewnia własnym, jak i
powierzonym mu dobrom niematerialnym,
należytą ochronę prawną w kraju i za granicą.
§ 8 Regulaminu
Każdy … ma obowiązek zgłosić stworzenie dobra
niematerialnego, do którego prawa może nabyć
Uniwersytet, a także ma obowiązek podjęcia
wszelkich czynności dla umożliwienia
Uniwersytetowi korzystania z tych praw.
W szczególności nie należy bez zgody
Uniwersytetu ujawniać, w tym publikować
informacji, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem
trudnienia możliwości uzyskania i korzystania z
prawnej ochrony.
§ 17 Regulaminu
W sytuacji powstania dobra własności
przemysłowej ….. prawo do uzyskania
patentu na wynalazek, prawa ochronnego na
wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego, topografii
układu scalonego lub nowej odmiany roślin
przysługują Uniwersytetowi, chyba że
stosowna umowa przewiduje inaczej.
§ 18 Regulaminu
Twórca własności przemysłowej, do
którego uprawniony jest Uniwersytet, ma
obowiązek zgłosić ten fakt bez zbędnej
zwłoki rzecznikowi patentowemu …
Art. 12.
1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie
stanowią inaczej, pracodawca, którego
pracownik stworzył utwór w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy,
nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie
prawa majątkowe w granicach wynikających
z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru
stron.
know-how - pakiet nieopatentowanych informacji
praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań,
które są:
- niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub
łatwo dostępne,
- istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia
wytwarzania produktów objętych umową
- zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco
zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić,
czy spełniają kryteria niejawności i istotności.
- prawo pierwszeństwa publikacji
- ochrona prawna
- komercjalizacja
Formy komercjalizacji:
- udzielenie licencji za wynagrodzeniem
- przeniesienie praw odpłatnie lub nieodpłatnie
- utworzenie lub przystąpienie do spółki
Kroki komercjalizacji:
– prezentację nowych innowacyjnych pomysłów,
produktów/procesów,
– prace rozwojowe i identyfikację potencjalnych
zastosowań,
– tworzenie i demonstrację prototypów innowacyjnych
produktów,
– poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii,
audyt technologiczny,
– analizę rynków, opracowanie oraz realizację strategii
marketingowych,
– prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji,
– wprowadzenie produktu na rynek i jego sprzedaż
Zysk z komercjalizacji:
-
50%
20%
20%
10%
twórca
jednostka, w której zatrudniony jest twórca
budżet uczelni
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oferta CIiTT
poszukiwanie wyników badań naukowych, które mogłyby stać się
przedmiotem komercjalizacji,
upowszechnianie wyników badań o potencjale do komercjalizacji
tworzenie oferty technologicznej
wprowadzanie ofert technologicznych do międzynarodowych baz
prezentacja ofert na zagranicznych spotkaniach brokerskich
przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, zapotrzebowania przyjmowane
od firm
wyceny wartości finansowej nowych technologii
wyszukiwanie partnerów i technologii w odpowiedzi na zapytania z sieci EEN
preinkubacja przedsiębiorczości studentów
audyt technologiczny przedsiębiorstw i wydawanie opinii o technologii
doradztwo i asysta podczas negocjacji i zawierania kontraktu
seminaria i konferencje nauka dla gospodarki
doradztwo z prawa własności intelektualnej
szkolenia z zarządzania projektami badawczymi i prawa własności
intelektualnej
wsparcie w przygotowaniu umów z podmiotami gospodarczymi
wyszukiwanie podmiotów gospodarczych do współpracy z zespołami
badawczymi
Dziękuję za uwagę

similar documents