Presentation från presskonferensen

Report
KONJUNKTURBAROMETER
29 JANUARI 2015
ROGER KNUDSEN
Barometerindikatorn
Index
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
Medelvärde = 100
10
12
14
60
Tillverkningsindustri
Konfidensindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
14
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
60
Tillverkningsindustri
Orderingång på hemmamarknaden
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
08
10
Utfall
Förväntningar (kvartalsfråga)
Säsongsrensade nettotal
12
14
-60
Tillverkningsindustri
Orderingång på exportmarknaden
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
08
10
Utfall
Förväntningar (kvartalsfråga)
Säsongsrensade nettotal
12
14
-60
Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri
Exportorderingång
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-150
-100
08
10
12
Maskinindustri
Motor- och släpfordonsindustri
Trendade nettotal
14
-150
Tillverkningsindustri
Total orderstock och färdigvarulager
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
08
10
12
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Säsongsrensade nettotal
14
-80
Tillverkningsindustri
Produktionsvolym
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
08
10
Utfall
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal
12
14
-60
Tillverkningsindustri
Antal anställda
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
08
10
Utfall
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal
12
14
-80
Bygg- och anläggningsverksamhet
Konfidensindikatorn
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
08
10
12
14
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
85
Bygg- och anläggningsverksamhet
Orderstocken
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
08
10
12
Orderstocken, nulägesomdöme
Orderstockens förändring, utfall
Orderstockens förändring, förväntningar
Säsongsrensade nettotal
14
-80
Bygg- och anläggningsverksamhet
Antalet anställda
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
08
10
Utfall
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal
12
14
-80
Byggande av hus
Främsta hindret för ökat byggande
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
-20
0
08
10
Otillräcklig efterfrågan
Brist på arbetskraft
Finansiella restriktioner
Andra faktorer
Andel företag, Säsongsrensade värden
12
14
-20
Bygg- och anläggningsverksamhet
Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
08
10
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
12
14
-80
Handel
Konfidensindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
08
10
12
Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.
14
70
Detaljhandel
Konfidensindikatorn
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
14
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
60
Specialiserad butikshandel
Konfidensindikatorn
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
14
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
60
Privata tjänstenäringar
Konfidensindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
14
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
60
Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagets tjänster
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-20
08
10
Utfall
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal
12
14
-40
Privata tjänstenäringar
Volymen på inneliggande uppdrag
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
08
10
12
Säsongsrensade nettotal (nulägesomdöme)
14
-60
Privata tjänstenäringar
Antalet anställda
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
08
10
Utfall
Förväntningar
Säsongsrensade nettotal
12
14
-60
Hushåll
Konfidensindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.
14
60
Hushåll
Mikro- och makroindex
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
08
10
12
Makroindex
Mikroindex
Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.
14
60
Hushåll
Egen ekonomi
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
08
10
12
för närvarande
om tolv månader
Säsongsrensade nettotal (bättre - sämre)
14
-10
Hushåll och företag
Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
08
10
Företag (kvartalsfråga)
Hushåll
Procent
12
14
-1
KONJUNKTURINSTITUTET
29 januari 2015
Uppdatering av konjunkturbilden
Pär Österholm
Sammanfattning av Konjunkturläget, december 2014
• Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt
• Långsam återhämtning så länge exporten hackar
• Inhemsk efterfrågan bidrar till stigande sysselsättning
• Riksbanken behåller nollräntan till slutet av 2016 – begränsat utrymme att göra
penningpolitiken mer expansiv
• Överskottsmålet för offentliga finanser allt mer avlägset
Fallande statsobligationsräntor
Procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
09
Sverige
USA
Tyskland
11
13
15
0.0
Högre statsobligationsräntor i Grekland
Procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde
40
40
30
30
20
20
10
10
0
09
Portugal
Irland
Italien
Grekland
Spanien
11
13
15
0
Konsumentförtroendet ökar i euroområdet
Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
07
09
Sverige
USA
Euroområdet
Storbritannien
11
13
15
60
Varuexporten ökar i blygsam takt
Nettotal respektive procentuell förändring de senaste tre
månaderna jämfört med föregående tre månader,
säsongsrensade månadsvärden
60
15
40
10
20
5
0
0
-20
-5
-40
-10
-60
07
09
11
Exportorderingång, industrin
Export enl. snabbstatistiken (höger)
13
15
-15
Hushållen något mindre optimistiska
Index medelvärde=100, månadsvärden respektive
procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
160
3
140
2
120
1
100
0
80
60
-1
03
05
07
09
Hushållens konfidensindikator
Hushållens konsumtion (höger)
11
13
15
-2
Fortsatt starka anställningsplaner
Nettotal, säsongsrensade månadsvärden respektive
procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
30
1.5
20
1.0
10
0.5
0
0.0
-10
-0.5
-20
-1.0
-30
-1.5
-40
-2.0
-50
02
04
06
08
Anställningsplaner i näringslivet
Sysselsättning (höger)
10
12
14
-2.5
Byggproduktionen går fortsatt starkt
Orderstock, säsongsrensade nettotal, månadsvärden
respektive produktion, årlig procentuell förändring,
säsongsrensade kvartalsvärden
90
15
60
10
30
5
0
0
-30
-5
-60
-10
-90
01
03
05
07
Orderstock, utfall
Orderstock, förväntningar
Produktion (höger)
09
11
13
15
-15
Flaskhals i husbyggandet?
Byggande av hus, främsta hinder för verksamheten,
ja-svar, säsongsrensade månadsvärden
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
-20
0
07
09
Brist på arbetskraft
Otillräcklig efterfrågan
11
13
15
-20
Snabbt växande bostadspriser
HOX-index, säsongsrensade månadsvärden
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
05
07
09
11
13
80
Penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv
Procent respektive årlig procentuell förändring,
kvartalsvärden
4
6
2
4
0
2
-2
0
-4
-2
-6
-4
-8
00
02
04
06
BNP-gap
KPIF (höger)
Reporänta (höger)
08
10
12
14
16
18
-6
Inflationsförväntningar
Prospera, procent, kvartalsvärden
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
97
99
5 år
2 år
1 år
01
03
05
07
09
11
13
0.0
Oljepris
Brent, dollar/fat respektive kronor/fat, dagsvärden
140
1400
120
1200
100
1000
80
800
60
600
40
400
20
200
0
00
02
04
06
Oljepriset i dollar
Oljepriset i kronor (höger)
08
10
12
14
0
Penningpolitiska utmaningar
• Låg inflation
• Låga inflationsförväntningar
 Expansiv penningpolitik är önskvärd
• Stigande bostadspriser, men reporäntan är inget bra
verktyg för att hantera detta
 Ytterligare makrotillsynsåtgärder och ett ökat
bostadsutbud är önskvärt
Decemberprognosen i sammandrag
Årlig procentuell förändring respektive procent
1
2014
2015
2016
BNP
1,7
2,3
3,1
Arbetslöshet1
7,9
7,7
7,4
KPIF
0,5
0,8
1,3
Reporänta2
0,00
0,00
0,25
Offentligt finansiellt
sparande3
-2,2
-1,8
-1,0
Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

similar documents