Självskyddsutbildning riktad till allmänheten

Report
Självskyddsutbildning riktad till
allmänheten
Ett samarbete mellan
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
och
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
Vad skall ni göra för att få bidrag?
Informera allmänheten om:
”Brandsäkert hem, olycksrisker i hemmet”
samt
”HLR och det trygga hemmet”
Ansökan om medel till den enskilda kåren
skall ske genom den kommunala
räddningstjänsten/förbundet.
Ansökan om bidrag skall undertecknas av ansvarig inom den
kommunala räddningstjänsten/förbundet och kårchefen.
Den frivilliga kåren eller räddningsvärnet har
själva att ta kontakt med sin räddningstjänst
Ni skall komma överens om hur den uppsökande
verksamheten kvalitetssäkras genom utbildning av era
instruktörer. Detta skall ske i samarbete med den
kommunala räddningstjänsten/förbundet.
Vad – och hur mycket medel - kan ni få?
för
”Brandsäkert hem, olycksrisker i hemmet”
Genom hembesök (”dörrknackning”) eller annan vald
informationsmetod kan ni få ersättning för 100 timmar. Högst 25 tkr.
Resekostnader och utbildningsmtrl högst 15 tkr, dvs totalt 36 tkr per
kår.
14 kårer kan få detta bidrag.
”HLR och det trygga hemmet”
Genom att, vid träffar med ex.vis
pensionärs/äldre-organisationer, föreningar, religiösa
samfund eller andra lokala organisationer, informera om
Hjärt- och LungRäddning samt hur man säkrar sitt hem mot
brand och andra olyckor som kan ske i hemmet.
Forts…HLR
och det trygga hemmet…
Ersättning kan lämnas för 40 timmar per kår, högst 10 tkr, samt
utbildningsmaterial, högst 15 tkr per kår dvs totalt 25 tkr per
kår.
Docka för HLR-utbildning ingår i utbildningsmaterialkostnaden,
dockan skall kvarstanna i den lokala kåren för kommande års
utbildningar mot allmänheten.
Om man ansöker om båda aktiviteterna
Om man ansöker om båda dessa aktiviteter kan man alltså
få 36 + 25 tkr,dvs
61 tkr.
Kostnaderna/ersättningarna grundas på nuvarande RiBavtal om 144 tkr/timme.
Först till kvarn…
Eftersom tillgängliga medel är begränsade gäller regeln
”Först till kvarn”…
14 kårer kan beviljas medel för ”Brandsäkert hem…”
och 26 kårer för ”HLR…”
Avtal om HLR-dockor
En överenskommelse (som inte är bindande eller tvingande)
finns med Laerdal Medical AB om köp av
Helkropp utan SkillGuide med koffert för 6.896:Luftväg RA/SRA/RAMS för 831:75.
Ange Offert nr. 1-1090CE.
Kontaktperson Lars Norman, tfn 08-556 14 610
Överenskommelsen kan användas av räddningstjänster i
hela landet utan koppling till självskyddsutbildningen.
Ni kan självklart köpa andra dockor från andra leverantörer.
Informationsmaterial riktad till allmänheten
Eftersom räddningstjänsterna i landet har sitt eget
informationsmaterial väljer man själv vad man vill använda.
Det viktiga är att det ska vara lättfattligt och begripligt.
Gärna checklistor där man själv kan ta sig en funderare om
man har tillräckligt skydd i hemmet.
Checklistor finns ex.vis på http://din.sakerhet.se
Utbildning av era instruktörer
Utbildning av era instruktörer förutsätts ske såväl
kostnadsmässigt som kvalitetsmässigt inom kommunens
ansvar enligt LSO.
Bidrag för detta kan inte beviljas.
Ansökan
Ansökan skall ställas till
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
e-post: [email protected]
i enlighet med bifogat formulär för ansökan
Inte nog med detta…
För utbetalning av beviljade medel skall ”Begäran om
utbetalning” enligt bifogade formulär fyllas i och skall vara
förbundet tillhanda senast den 15:de i önskad
utbetalningsmånad, för vidare redovisning till MSB.
Senaste rapporteringsmånad är november 2012.
För att få ersättning skall aktiviteterna
dokumenteras
För noteringar om deltagarnamn och tidsåtgång vid
informationer om HLR med föreningar
Vid hembesök, notera namn, adress, finns fungerande
brandvarnare och tidsåtgång
Tillsyn
Tillsammans med MSB kommer förbundet att utöva tillsyn
över självskyddsutbildningarna. Meddela därför förbundet
([email protected]) eller tfn 070-625 96 71, om lämpligt
tillfälle för tillsyn- i första hand gäller detta för ”HLR och det
trygga hemmet”.
Frågor?
Om och när ni har frågor,
e-posta gärna [email protected]
eller ring 070-625 96 71
LYCKA TILL!

similar documents