การพัฒนาระบบบริหารคลังแสตมป์ - สำนักงานพื้นที่พิจิตร

Report
นายประวิทย์ ศรีวิเชียร
ได้ถ่ายทอดองค์ความร ้ ู
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ส ุพรรณบ ุรี
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
และการบริหารจัดการแสตมป์ สรรพสามิต รนุ่ ที่ 4
ซึ่งได้รบั การอบรมระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กร ุงเทพมหานคร
ความรูเ้ กีย
่ วก ับแสตมป์สรรพสามิต
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบสว่ นจ ัดหาฯ
เป็ นหน่วยงานสนับสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษี และการ
ปราบปราม
้
 ประมาณการ การใชแสตมป์
และขออนุมัตก
ิ รมฯ
 จัดหาแสตมป์ ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
 ตรวจสอบและควบคุมการรับ จ่าย และเก็บรักษาแสตมป์
 ทารายงานและงบเดือนเสนอผู ้บริหาร
้
 พัฒนานาระบบ IT มาใชในการบริ
หารงานคลังแสตมป์
ความเป็นมา
• แสตมป์ สรรพสามิต แสตมป์ ที่กรมฯ ทาหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อใช้
ในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต
• แสตมป์ สรรพสามิตมีมูลค่าตามค่าภาษีที่กาหนดโดยกฎหมาย
สรรพสามิต
• การจัดเก็บภาษีภาษีโดยวิธีการใช้แสตมป์ ปิ ดที่สินค้าเพื่อแสดงว่า
เสี ยภาษีถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมที่จะให้ประชาชน
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผย
จานวนการเบิกจ่ายแสตมป์/ภาษี
รายการ
ปี งบประมาณ 56 ปี งบประมาณ 55 ปี งบประมาณ 54
พืน้ ทีเ่ บิกแสตมป์ จากกรมฯ
(ล้านดวง)
3,268.73 3,440.20 3,173.71
จ่ายให้ผเู ้ สี ยภาษี
(ล้านดวง)
จานวนภาษี
(ล้านบาท)
3,140.86 3,307.17 3,082.92
96,234.23 94,000.57 91,580.69
แนวทางการพ ัฒนา
ิ ธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี และการ
เพือ
่ เพิม
่ ประสท
ปราบปรามให ้มี ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยการพัฒนาด ้าน
 การปฏิบต
ั งิ าน
 ระบบ IT
 กฎหมาย
แบ่งออกเป็ น 2 สว่ นงาน
1. การพ ัฒนารูปแบบของดวงแสตมป์ทุกประเภท
• ออกแบบแสตมป์ ใหม่
• เพิม
่ คุณลักษณะการป้ องกันการปลอมแปลง
2. การพ ัฒนาระบบบริหารคล ังแสตมป์
้
• การประมาณการ การใชแสตมป์
• การรับและจ่ายแสตมป์
• การตรวจสอบและติดตามแสตมป์
ี ภาษี
• การตรวจสอบการเสย
หล ักการและเหตุผล
ปั ญหาแสตมป์ สรรพสามิต
• รูปแบบแสตมป์ล้าสม ัย
• จานวนรูปแบบแสตมป์มีความ
หลากหลาย
• การหลีกเลีย
่ งภาษีในรูปแบบ
ต่าง ๆ
• การตรวจสอบความถูกต้องของ
แสตมป์
• การบริหารจ ัดการคล ังแสตมป์
แนวทางการดาเนินการ
• พ ัฒนารูปแบบของดวงแสตมป์ให้ม ี
ความท ันสม ัย สวยงาม
• ลดจานวนรูปแบบแสตมป์
• พ ัฒนาระบบการติดตามแสตมป์ ด้วย
การนาเทคโนโลยี Mobile
Application
ิ ธิภาพระบบการตรวจสอบ
• เพิม
่ ประสท
การปลอมแปลงแสตมป์ (Security)
• พ ัฒนาระบบบริหารคล ังแสตมป์
7 Stamp
Style
Stock
Standard
Safety
Sticker
=
=
=
=
=
Security
=
Sure
=
รู ปแบบแสตมป์ ทันสมัย เป็ นเอกลักษณ์ ของกรมฯ
ปริมาณแสตมป์ คงคลังมีเพียงพอ ไม่ มากเกินไป
มีมาตรฐาน เป็ นสากล รองรับ AEC
ปลอดภัย (รหัสบนดวงแสตมป์ + QR Code)
ปรับปรุงรู ปแบบแสตมป์ บางประเภท โดยใช้ แสตมป์ แบบ
สติกเกอร์ เพือ่ ป้ องการการนากลับมาใช้ แล้ วใช้ อกี
เช่ น สุ รากลัน่ ชุ มชน สุ ราต่ างประเทศ เครื่องดืม่
เพิม่ ระบบป้ องกันการปลอมแปลงบนดวงแสตมป์ และ
ระบบการควบคุมการรับจ่ ายแสตมป์
สร้ างความมั่นใจให้ กบั ทุกฝ่ าย
แบ่งออกเป็ น 2 สว่ นงาน
1. การพ ัฒนารูปแบบของดวงแสตมป์ทุกประเภท
• ออกแบบแสตมป์ ใหม่
• เพิม
่ คุณลักษณะการป้ องกันการปลอมแปลง
2. การพ ัฒนาระบบบริหารคล ังแสตมป์
้
• การประมาณการ การใชแสตมป์
• การรับและจ่ายแสตมป์
• การตรวจสอบและติดตามแสตมป์
ี ภาษี
• การตรวจสอบการเสย
รายละเอียด รห ัส บนดวงแสตมป์
Serial Number 56 – 101 – 0000000123 - 0
รู ปแบบ : YYTTTSSSSSSSSSSG ความยาว 16 หลัก ประกอบด้วย
• 2 หลักแรก คือ ปี งบประมาณตามสั ญญาทีส่ ั่ งพิมพ์ เช่ น 56
• 3 หลักต่อไป คือ รหัสของชนิดแสตมป์ เช่ น 101 = “สุ ราขาว”
• 10 หลักต่อไป คือ รหัสประจาดวงแสตมป์ แต่ ละดวง
• 1 หลักต่อไป คือ รหัสสาหรับตรวจสอบความถูกต้อง
การตรวจสอบ QR Code (Off Line)
เจ ้าหน ้าทีส
่ รรพสามิต
ความรประชาชน
ับผิดชอบ
•
•
•
•
ปี งบประมาณ : 2557
ชนิด : สุรากลั่นชุมชน
ดีกรี : 28 ดีกรี
ขนาด : 0.330 ลิตร
•
•
•
•
•
ปี งบประมาณ : 2557
ชนิด : สุรากลั่นชุมชน
ดีกรี : 28 ดีกรี
ขนาด : 0.330 ลิตร
เลขทีแ
่ สตมป์ :
571010000000011
• พิมพ์โดย : กรมสรรพสามิต
หรือ ไม่ทราบแหล่งทีม
่ า
การตรวจสอบ QR Code (On Line)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ปี งบประมาณ : 2557
ชนิด : สุรากลัน
่ ชุมชน
ดีกรี : 28 ดีกรี
ขนาด : 0.330 ลิตร
เลขทีแ
่ สตมป์ : 571010000000011
พิมพ์โดย : กรมสรรพสามิต หรือ ไม่ทราบแหล่งทีม
่ า
รับจากกรม : วัน/เดือน/ปี , ใบเบิกเลขที.่ ....., จานวน.....
้ ทีอ
จ่ายโดย : สาน ักงานสรรพสามิตพืน
่ ยุธยา1
ี ภาษี : บริษ ัท สุราไทย จาก ัด
ผูเ้ สย
ื บิน
ยีห
่ อ
้ สุรา : เสอ
ราคาขาย ณ โรงงาน : 200 บาท
เงินค่าภาษี : 25 บาท
ฯลฯ
การดาเนินการในอนาคต
• จัดทาโปรแกรมระบบการบริ หารคลังแสตมป์
• ทดสอบการปิ ดแสตมป์ ตัวอย่าง และอ่านข้อมูลได้ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบการบริ หารคลังแสตมป์ ได้หรื อไม่
• ขอความเห็นชอบกรมฯ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการแสตมป์
• ดาเนินการร่ างกฎหมายเกี่ยวกับรู ปแบบแสตมป์ แบบใหม่
• ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น การปิ ดและขีด
ฆ่าแสตมป์
• ดาเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บ
รักษาเกี่ยวกับแสตมป์ สรรพสามิต
ประโยชน์
• สามารถสั่งพิมพ์แสตมป์ ใกล้เคียงกับความต้องการใช้จริ ง ลดปริ มาณแสตมป์ คงคลัง
• สามารถเรี ยกดูปริ มาณแสตมป์ คงคลังของพื้นที่ทวั่ ประเทศผ่านระบบงานได้ทนั ที แบบ
Real -Time
• พัฒนาการจัดเก็บภาษีให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบได้ง่าย สะดวก ถูกต้อง
รวดเร็ ว
• ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เช่น การรับจ่ายแสตมป์ การตรวจนับแสตมป์ การทารายงาน
• เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการชาระภาษีและการปราบปรามผูก้ ระทาผิด ป้ องกันการ
ปลอมแปลงแสตมป์
• สร้างความพึงพอใจกับผูป้ ระกอบการ สามารถเบิกแสตมป์ ให้อย่างรวดเร็ วและสร้างความ
เป็ นธรรมให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีโดยสุ จริ ต
ระบบงานคลังแสตมป์
อานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ใช้ งานดังต่ อไปนี้
ผู้ประกอบการ
• ผูป้ ระกอบการสามารถส่งข้อมูลประมาณการผ่านระบบ
พืน้ ที่
ฝ่ ายวางแผน
•
• พืน
้ ทีส
่ ามารถรวบรวมขอมู
ปรับเพิม
่ /
้ ลจากผูประกอบการ
้
ลดยอด ก่อนส่ งข้อมูลไปยังกรม
• พืน
้ ทีส
่ ามารถส่งขอมู
่ เบิกแสตมป์ผานระบบได
้ ลเพือ
่
้ โดย
ระบบแจ้งสถานะและ
จานวนที่ได้รับอนุมตั ิให้อตั โนมัติ
สามารถดูยอดแสตมป์ คงคลังทั้งของกรมและพื้นที่ที่ขอเบิก แบบ Real Time
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายแสตมป์ พร้อมแจ้งผลผ่านระบบ
คลังจ่ ายแสตมป์
• คลังสามารถจ่ายแสตมป์ ได้ถูกต้องแม่นยา
พืน้ ที่
ตรวจรับแสตมป์ เข้าคลัง
เชื่อมข้อมูลจากการชาระค่าภาษีแสตมป์ จากระบบรายได้ของกรม
เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวมานาจ่ายแสตมป์ ได้โดยอัตโนมัติ
ผู้ประกอบการสามารถดาวน์ โหลดข้ อมูลประมาณการผ่ านระบบ
ผู้ประกอบการส่ งข้ อมูลประมาณการให้ พนื้ ทีผ่ ่ านระบบ
พืน้ ทีส่ ามารถรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการ
ปรับเพิม่ /ลดยอด ก่ อนส่ งข้ อมูลไปยังกรม
รู ปที่ 4.1.1.4 เมื่อ Upload ไฟล์ ระบบทาการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนที่ดาเนินการเข้าระบบ
รู ปที่ 4.1.1.8-2 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สามารถปรับปรุ งยอดประมาณการใช้แสตมป์ ได้
พืน้ ทีส่ ามารถส่ งข้ อมูลเพือ่ เบิกแสตมป์ ผ่ านระบบได้
โดยระบบแจ้ งสถานะและจานวนทีไ่ ด้ รับอนุมัตใิ ห้ อตั โนมัติ
ฝ่ ายวางแผน อนุมัตกิ ารเบิกแสตมป์ ให้ พืน้ ที่
ส่ งข้ อมูลให้ คลังทีร่ ับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
คลังตัดจ่ ายแสตมป์
คลังสามารถจ่ ายแสตมป์ ได้ 2 วิธี
FIFO – ระบบช่ วยแจ้ งตาแหน่ งของแสตมป์ ทีจ่ ะต้ องนาจ่ ายให้ อตั โนมัติ
Manual – เจ้ าหน้ าทีส่ ามารถเลือกจ่ ายตามทีต่ ้ องการ โดยมีอุปกรณ์ พเิ ศษ Hand Hld
เพือ่ ช่ วยในการบันทึกข้ อมูลแสตมป์ ทีน่ าจ่ ายได้ อย่ างถูกต้ องและแม่ นยา
รายละเอียดการจ่ ายแสตมป์ พร้ อมออกใบส่ งแสตมป์ (ส.ส.1/48) ให้ จากระบบ
การตรวจรับแสตมป์ เข้ าคลังและเข้ าบัญชี
สะดวก
รวดเร็ว
ถูกต้ อง
อานวยความสะดวกในการตรวจรับแสตมป์ เข้ าคลังของพืน้ ที่
พืน้ ทีต่ รวจรับแสตมป์ เข้ าบัญชี
พืน้ ที่สามารถจ่ ายแสตมป์ ให้ ผ้ ูประกอบการ
โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการชาระภาษี
ขอบคุณคร ับ

similar documents