Eneseanalüüs, CV ja kaaskirja koostamine

Report
+
Eneseanalüüs, CV ja kaaskirja
koostamine
Kelli Turmann tel 6 267 345 [email protected]
+
Tööle ? Vabakutseliseks ?
Ettevõtjaks ?

Iseenda mõistmine, aga teeks tööd nii kuidas tahan!

Teen oma valdkonnas seda, mis mulle meeldib ja mis mind
õnnelikuks teeb. Leian töö tegemisele õige väljundi.

Teen seda, milleks ma võimeline olen

Teen seda, millega ma ennast ära elatan

Määran ära eesmärgid, kuhu ma jõuda soovin

Mida teha siis, kui ma kohe vastuseid ei tea?

Katseta

Eksi

Katseta uuesti
+
4 tööturul edu saavutamise
põhireeglit
 Suhtumine
(endasse, teistesse ja töösse)
 Enesekindlus
(eneseväljendus)
 Tean, kust
teada saab (ei pea kõike oma
peaga teadma)
 Eralavaldkonnas
orienteerumine
(spetsialiseerumine)
+
Mis takistab saamaks edukaks ?

Ebaselged eesmärgid

Hirmud eksimuste ees

Ebakindlus enda võimekuses

Tagasihoidlikkus

Teiste inimeste arvamused

Liigne optimism , suured ootused

Käega löömine ja seega suhtumise muutmine

Passiivsus
+
Test
1) Paneme paberile kirja kes me enda arvates oleme:

Ettevõtja

Vabakutseline

Palgatöötaja
2) Nüüd paneme kirja 3 enda iseloomujoont, mis
iseloomustavad mind selles rollis kõige paremini. Peaks
vastama küsimusele miks ma olen pigem ettevõtja,
vabakutseline või palgatöötaja.
+
Töötaja iseloomujooned

Soovin minna koju pärast kella 18.00

Soovin, et mulle antakse ülesandeid

Olen valmis täitma ülesandeid, mis ei kuulu minu eriala juurde

Soovin saada kindlat ja fikseeritud palka

Soovin teha karjääri suures ettevõttes, töötada ennast üles

Soovin puhkusele minna ja kuu aega mitte muretseda

Soovin teha meeskonnatööd ja otsutada alati koos teistega

Soovin käia ettevõtte jõulupeol ja suvepäevadel

Soovin, et mind koolitatakse vastavalt
+
Vabakutselise loovisiku
iseloomujooned

Soovin oma aega ise planeerida

Soovin teha vaid enda erialast tööd ja koolitada ennast selles
vallas

Olen valmis perioodideks, mil tööd ega tasu ei pruugi olla

Olen valmis ennast müüma ja turundama

Olen valmis täis või osalise koormusega tööle minema, ka
juhul, kui töö ei ole minu erialaga seotud

Mulle sobib projektipõhine ja hooajaline töö
+
Ettevõtja iseloomujooned

Soovin töötada ettevõttes, kus kõik on organiseeritud minu käe järgi

Soovin teenida keskmist kõrgemat palka ja dividende

Olen auahne ja soovin luua midagi ainulaadset ja meeldejäävat

Olen valmis ennast müüma ja turundama

Olen valmis võtma vastutust enda ja teiste tegemiste ees

Olen valmis esimesed 1-2 aastat tegema tööd hommikust õhtuni ja
loobuma oma vabast ajast

Olen valmis võtma endale töötajaid ja neile igakuiselt tasu maksma

Olen valmis riskima kogu (või osaliselt) oma varaga

Olen valmis pingelisteks ja stressirohkeks tööks, mis alati ei ole
erialaga seotud

Olen valmis töötajate seas tegema ebapopulaarseid otsuseid ja olema
nn ebameeldiva juhi rollis (tihti ka üksinda)
+
Eesmärgid 3-5 aasta pespektiivis

Paneme kirja, kes me soovime olla 3 a. pärast

Kui palju soovime raha teenida 3. a pärast

Mis suurüritustel või projektides soovime osaleda

…… ……
+
Tööle kandideerimisprotsess
tööotsija silme läbi

Leia õige pakkumine (taustauuring)

Koosta CV (enda detailne elulugu)

Koosta kaaskiri (miks mina konkreetsele töökohale sobin)

Vajadusel koosta motivatsioonikiri (miks ma tahan seda
töökohta, isiklik motivatsioon)

Intervjuul enese tutvustuse harjutamine
+
Tööle kandideerimisprotsess
tööpakkuja silme läbi

Lähteülesanne (mis ülesandeid on vaja täita)

Kriteeriumid (kes võiks neid ülesandeid täita)

Kuulutamine (portaalides, tuttavate kaudu)

CV-de selekteerimine

Intervjuu

Hindamine (testid, grupi- või individuaalne töö)

Tausta uuring

Kohtumine uuesti lõpliku otsuse tegemiseks

Otsuse langetamine
+
CV koostamise
põhireeglid
 Pühendu, lähtu
pakkumisest
 Lühike, keskendu
vaid olulisele
 Ära

valeta
Õigekiri
 Kontrolli
3 korda
+
Loovisiku ja “tavalise” CV vahe
Loovisiku
CV kõige tähtsam osa
on tema tähtsamaid tööd,
erialased saavutused,
meediakajastused, näitused,
kollektsioonid, koostööprojektid,
kuulumine liitudesse või
kunstikogudesse.
+
Kuidas paistan silma?
+
CV koostamise põhivead

Loetletud on kõik töökohad, ka need, mis ei oma tähtsust

Kirjavead

Ei lisata fotot

Ei viitsita vana CV-d uuendada

Liialdatakse või alahinnatakse

CV koostaja ei aseta ennast tööpakkuja rolli

Liiga tavaline, enamus CV-d on sellised

Ei lisata soovitajaid ega olulisi referentse
+
Kaaskirja koostamine

Kaaskirja ülesanne on tuua välja tähtsamaid aspekte CVst, mis võiksid põhjendada kandideerimist antud
ametikohale.

Oluline on seostada oma seni omandatud haridust ja
kogemust taotletava ametikohaga, tuua välja oma
tugevad küljed ehk miks just teie peaksite olema õige isik
sellele töökohale.

Dokumendis tuleks ennast esitleda ja tuua välja
põhjused:




miks Sa neile CV saadad
miks Sa oled neist huvitatud
millist tööd soovid
miks pead end sobivaks kandidaadiks.
+
Kaaskirja koostamise põhivead

Võetakse aluseks CV keskuse näidiskaaskiri ja muudetakse
põhiandmeid.

Ei läheneta loominguliselt

Kirjutatakse liiga pikalt ja ebaolulisest

Kaaskiri jäetakse koostamata
+
Motivatsioonikirja koostamine

Motivatsioonikiri on Sinu vastus tööandja, praktikakoha pakkuja
või ka nt stipendiumi määraja küsimusele:
„Miks ma peaksin valima just Sind?“

See on põhjalikum kiri, kus saad tõestada oma motivatsiooni
antud töökohale kandideerimisel.

Motivatsioonikirja kirjutamist võib alustada kaaskirjaga
sarnases võtmes.

Vasta küsimusele - mida see annaks mulle karjääris tervikuna?

Kirjelda, kuidas suudad oma tööga panustada ettevõttesse
lisaväärtust, saades sellest ka ise rahuldust.
+
Töövestlus = enese müük

Õigeaegne kohalolek

Riietus

Eneseväljendusoskus

Ausus

Endaks jäämine

Originaalsus

Valdkonnas orienteerumine
+
Töövestlusel tehtavad vead, näited
elust enesest

Kui palju teil ettevõttes üritusi toimub?

Ma saaks küll kohe tööle tulla, kuid järgmisel kuul olen
plaaninud ühe reisi, millest ilma ei taha jääda

Kas saan kaugtööd tegema hakata

Ulmelised palgasoovid

Ma osalen veel 3 konkursil

Liigne organiseerimine ja vestluse üle domineerimine

Ei teata, miks kandideerima tuldi

Tulin teisest töökohast ära, kuna ülemus ei sobinud
+
Kodutöö

Koostada omanäoline ja selgelt teistest eristuv CV ning
kaaskiri enda unistuste ametikohale kandideerimiseks

Kodutöö tähtaeg 1.03.2012

Esitada tuleb kas [email protected] meiliaadressile või
tuua kantseleisse arendusosakonna riiulisse (riiulid asuvad
vasakut kätt)
+
Juhendid ja kirjandus

Üle võlli CV-d http://www.lava360.com/30-creative-resume-ideas-to-present-yourself/
http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/
Kerge kujundusega CV-d http://www.comoto.com/us/blog-us/free-resume-template-skyline-short

Põhilised tööintervjuu küsimused http://www.hot.ee/hettelsormus/t66intervjuu.htm

Töövestluse näidis http://www.youtube.com/watch?v=HOgdMfF1bdA

Tasuta veebipõhine karjäärinõu kursus https://www.karjaarinou.ee/front/et_EE/

Belbin, “Kuidas tööl edu saavutada” www.belbin.com

Tiina Saar “ Karjääri keerdtrepp” www.aripaev.ee/raamatuklubi

Kutse test http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1

www.rajaleidja.ee

www.start.artun.ee

www.stardiplats.ee
+
Tööpakkumiste portaalid

www.eures.ee (välismaa tööpakkumised)

www.cv.ee

www.cvkeskus.ee

www.ekspressjob.ee

https://iseteenindus.tootukassa.ee/

www.cvok.ee

similar documents