********* PowerPoint - เว็บบล็อกศูนย์อนามัยที่ 3 :: Web Blog HPC 3

Report
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
โรงพยาบาล
ลดหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๗ องคประกอบ
์
การนาองคกร
และการบริหาร
์
การจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาทรัพยาก
การจัดการสิ่ งแวดลอมที
เ่ อือ
้ ตอการด
าเนินงานร
้
่
การส่งเสริมสุขภาพ สาหรับบุคลากรโรงพยาบ
การส่งเสริมสุขภาพผูรั
้ บบริการและครอบครัวท
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ผลลัพธของกระบวนการส
์
่ งเสริมสุขภาพ
การประเมินโดยทีมบูรณาการ
(HPH Plus )
 บูรณาการการทางานของ
กรมอนามัยและ
• 7 องคประกอบ
์
กรมควบคุมโรค
• มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วกับงานส่งเสริม
กรม
สุขภาพและสิ่ งแวดลอมของกรม
้
อนามัย
อนามัย นความเสี่ ยงจากการทางาน
• การประเมิ
ของบุคลากร
กรมควบคุม • โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล
์
โรค
• การประเมินลูกน้ายุงลาย
ประกอบก
ารตัดสิ น
• ผานกระบวนการโรงพยาบาลส
่
่ งเสริม
สุขภาพฉบับบูรณาการ
สถานการณรพ.ส
่ งเสริมสุขภาพใน
์
จังหวัดปี 2555
ลาดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ชือ
่ โรงพยาบาล
8
ผลการตัดสิ น
รพ.บานบึ
ง จ.ชลบุร ี
ผาน
(HPHA)
้
่
รพ.นาดี จ.ปราจีนบุร ี
ไมผ
่ าน*
่
รพ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุร ี
ผาน
่
รพ.กบินทรบุ
ี ราจีนบุร ี
ผาน
่
์ รป
รพ.โรงเรียนนายรอยจปร.
จ.
ผาน
้
่
นครนายก
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จ.
ผาน
่
ปราจีนบุร ี
รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุร ี
ผาน
่
รพ.บานโพธิ
์ จ.ฉะเชิงเทรา
ไมผ
้
่ าน
่
รพ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
ผาน
่
รพ.บางบอ
ผาน
่ จ.สมุทรปราการ
่
รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผาน
่
รพ.สมุทรปราการ
จ.
ผาน
่
สมุทรปราการ
สถานการณรพ.ส
่ งเสริมสุขภาพใน 8
์
จังหวัดปี 2555(ตอ)
่
ลาดั
บ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ชือ
่ โรงพยาบาล
ผลการตัดสิ น
รพ.บางจาก จ.สมุทรปราการ
ผาน
่
รพ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา
ผาน
่
รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุร ี
ผาน
่
รพ.โป่งน้ารอน
จ.จันทบุร ี
ผาน
้
่
รพ.ทาใหม
ผาน
่
่ จ.จันทบุร ี
่
รพ.สองพีน
่ ้ อง จ.จันทบุร ี
ไมผ
่ าน
่
รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
ผาน
(HPHA)
่
รพ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ผาน
่
รพ.ตาพระยา จ.สระแกว
ผาน
้
่
รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ผาน
่
รพ.คายนวมิ
นทราชินี จ.ชลบุร ี
ผาน
่
่
รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ผาน
่
รพ.นาดี จ.ปราจีนบุร ี
ผาน
่
ลาดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
โรงพยาบาลทีค
่ รบประเมินซา้ ปี
2556
ชือ
่ โรงพยาบาล
จังหวัด
ครบประเมินซา้
รพ.พนัสนิคม
รพ.บางละมุง
รพ.พานทอง
รพ.หนองใหญ่
รพ.อาวอุ
ดม
่
รพ.สั ตหีบ
กม.10
รพ.บอทอง
รพ.วัด่ ญาณสั งว
ราราม
รพ.เกาะสี ชงั
รพ.ระยอง
รพ.นิคมพัฒนา
รพ.สองพีน
่ ้ อง
รพ.นายายอาม
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ระยอง
ระยอง
HPHA7/7/2555
6/9/2555
6/9/2555
6/9/2555
21/9/2555
1/6/2556
1/6/2556
1/6/2556
1/6/2556
HPHA 21/2/2554
6/9/2555*
30/9/2551
28/6/2558
จันทบุร ี
จันทบุร ี
โรงพยาบาลทีค
่ รบประเมินซา้ ปี
2556(ต
อ)
ลาดั ชือ
่ โรงพยาบาล จังหวั่
ครบประเมินซา้
บ
ด
14
15
16
17
18
19
20
รพ.มะขาม
รพ.แกงหางแมว
่
รพ.คลองใหญ่
รพ.บอไร
่
่
รพ.เขาสมิง
รพ.เกาะกูด
รพ.แหลมงอบ
21 รพ.พุทธโสธร
22 รพ.บางปะกง
จันทบุร ี
จันทบุร ี
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ฉะเชิงเ
ทรา
ฉะเชิงเ
ทรา
ฉะเชิงเ
12/9/2556
29/3/2555**
6/9/2555
21/9/2555
6/9/2555
10/8/2554**
21/9/2555
6/9/2555
6/9/2555
ไมมี
่ อาหารส่งเสริมสุขภาพ
ให้ทาน
อาหารไมเหมาะกั
บโรค
่
กินรสจัด
หวาน
มัน
เค็ม
กินไมถู
กส่วน ไมครบตาม
่
่
อาหารไมส
งเสริ
ม
่ ่
หลักโภชนาการ
สุขภาพ
ไมเข
่ ้าใจเลือกอาหารให้
กินรสจัด
หวาน
เหมาะกับโรค
มัน เค็ม
ขาดการ
กินไมถู
ไม่
่ กส่วน
องคกรอยู
่
ดาเนินงาน
์
ครบตามหลัก
รอด
อาหาร
โภชนาการ
ปลอดภัย
ไมใช
Healthy
่ ่
หมูบ
าน
่
้
Break
สุขภาพดีวถ
ิ ี
การจั
ด
บริ
ก
ารอาหารไม
ส
งเสริ
ม
ผู้ประกอบอาหารขาด ่ ่
ไทย
สุ
ทัข
กภาพ
ษะ
หมูบ
่ ้านลด
ไมมี
่ ร้านค้าอาหารสุขภาพ
หวาน
มัน
HPH
 ไมว
่ า่
โรงพยาบาลของทานจะ
่
โดดเดนเรื
่ งอะไร
มีความสาคัญส่งผล
่ อ
อาห
าร
รพ.ลด
โลกรอน
้
รพ.คน
โดยตรงตอภาวะ
่
สุขภาพของทุกคน
รพ.ลดอวน
้
ไรพุ
้ ง
รพ.รักสุขภาพ
รพ.
ครอบครัว
รพ.ลูกเกิดรอดแม่
อ้วนเพิม
่ ขึน
้
โรค
ปั ญหา เรือ้ รังเพิม่ ขึน้
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด
DM HT นอนรพ.เพิม
่ ขึน
้
มีผู้เสี ยชีวต
ิ จากโรคเรือ
้ รัง
ศูนยอนามั
์ สูงขึน้ ยที่ ๓ ชลบุร ี
มีภารกิจการผลิต พัฒนา
และถายทอดองค
ความรู
่
้
์
นวัตกรรม เพือ
่ การ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่ งแวดลอมที
ม
่ ี
้
คุณภาพ
งานพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ
โครงการวิจย
ั
พัฒนากระบวนการลดหวาน
มัน
เค็ม
กระทรวงสาธารณสุข
: มีนโยบายเรงแก
ไขปั
ญหาการ
่
้
เจ็บป่วยและเสี ยชีวต
ิ
-การกินอาหารทีป
่ รุงไมถู
่ ก
สุขลักษณะ
-ปรุงโดยใช้น้ามัน น้าตาล เกลือ
มากเกินไป
ลดหวาน มัน เค็มฯกับรพ.ส่งเสริม
สุขภาพดานอาหารและโภชนาการ
้
หลักเกณฑ ์ 6 ข้อ ดังนี้
1 ประกาศเป็ นนโยบายของโรงพยาบาลชัดเจน
2 โรงครัวโรงพยาบาลผานมาตรฐานสุ
ขาภิบาลอาหาร มีการ
่
ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในวัตถุดบ
ิ กอนปรุ
งอาหาร ไดแก
่
้ ่ สาร
ฟอกขาว ฟอรมาลิ
น สารกันรา บอแรกซ ์ ยาฆาแมลงในผั
ก
่
์
ผลไม้ หากพบตองแจ
้
้งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดการถึง
แหลงอาหารต
นตอทั
นที เพือ
่ เป็ นการควบคุมมาตรฐานความ
่
้
ปลอดภัยอาหารในพืน
้ ทีอ
่ ก
ี ชัน
้ หนึ่ง
3 ส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ ลดการปรุงอาหารรส
หวาน มัน เค็ม
4 รานอาหาร
้
ภายในโรงพยาบาลผานเกณฑ
ร์ านอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
่
้
่
และตองมี
เมนูชูสุขภาพ เมนูไรพุ
้
้ ง
5 อาหารวางจั
ดประชุมต้องเป็ นอาหารสุขภาพ
่
มาตรการการดาเนินงาน
๑. อาหารปลอดภัย
วัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช้ในการปรุงอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล เช่น เนื้อสั ตวต
์ าง
่
ๆ ผักและผลไม้ ตองปลอดภั
ยจากการปนเปื้ อนของสารพิษ เชือ
้ โรค และ
้
พยาธิ
๒. อาหารเฉพาะโรค และอาหารเพือ
่ สุขภาพ ในโรงครัว
โรงครัวของโรงพยาบาลมีการบริการอาหารเฉพาะโรคสาหรับผู้ป่วยโรคไม่
ติดตอเรื
้ รัง และบริการ อาหารเพือ
่ สุขภาพสาหรับผู้ป่วยอืน
่ ๆ เช่น อาหาร
่ อ
ลด หวาน มัน เค็ม และเพิม
่ ผักผลไม้ ในเมนูอาหาร
๓. อาหารเพือ
่ สุขภาพในโรงอาหารของโรงพยาบาล
โรงอาหารในโรงพยาบาล มีการบริการอาหารเพือ
่ สุขภาพสาหรับ ผู้ป่วยนอก
และญาติ เจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ผู้มาติดตอในโรงพยาบาล
โดยการดาเนินงาน
่
เมนูชูสุขภาพ/เมนูไร้พุง และจัดมุมให้ความรู้
ดานอาหาร
และ
้
โภชนาการ
๔. Healthy meeting
โรงพยาบาลควรนาแนวทาง Healthy meeting
มาใช้ในการประชุมและ
ฝึ กอบรม
๕. การสื่ อสาร / การให้สุขศึ กษาแกญาติ
และผู้ป่วย
่
๕.๑ โรงพยาบาลควรจัดให้ความรูแก
ผ้ป
ู ่ วย ทัง้ อาหารเฉพาะโรค เช่น
้ ญาติ
่
รพ. ลดโรค
เรือ
้ รัง

ผลลัพ
ธ ์ เย!้
สาเร็จ
แลว
้
รพ. ลดโรค
เรือ
้ รัง

ผลลัพ
ธ ์ เย!้
สาเร็จ
แลว
้

similar documents