Ütőné Dr. Visi Judit prezentációja

Report
TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 - „Átfogó
minőségfejlesztés a közoktatásban”
A Magyar Képesítési Keretrendszer
fejlesztése
5. pillér – MKKR és a közoktatás
A fejlesztés célja
A közoktatáshoz kapcsolódó, az Országos
Képesítési Keretrendszer szempontjából
releváns tanulási kimenetek leírása.
1. Az MKKR 1-4. szintjeinek közoktatási
szempontú értelmezése.
2. A támogató környezet kialakítása.
A fejlesztő munka keretei
• Korábbi OKKR, EKKR anyagok.
• Kormányrendelet (1229/2012. (VII. 6.)) –
a 8 kimeneti szint rövid meghatározása.
• A nemzetközi fejlesztések tapasztalatai.
• A felsőoktatásban és a szakképzésben folyó
fejlesztés.
• Szakértői munkacsoport.
• Erőteljesen változó oktatási környezet.
Mit végeztünk el?
• A kimeneti pontok legitimálása.
•A közoktatás szempontjából releváns 1-4.
kimeneti szint deskriptorainak
kibontása, értelmezése
az elemzett dokumentumok alapján.
Köznevelési törvény, Nat, Kerettantervek, érettségi
vizsgakövetelmények, 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi felvételi
feladatlapok, OKM, Idegen nyelvi keretrendszer, Európai
Nyelvtanulási Napló, SZVK-k (Vendéglátás-idegenforgalom,
mezőgazdasági), szakmai versenyek feladatai
Mérési rendszer és az MKKR
Kétszintű
érettségi
2005-től
Országos
Kompetenciamérés 2006-tól
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.
8.
2.
9. 10. 11. 12.
3.
4.
Leíró jellemzők deskriptorok
Tudás: a tudatosan hozzáférhető, egyértelműen felidézhető, a „világ
dolgaival” kapcsolatos tények tudása (ún. szemantikus tudás).
Képesség: a tényleges cselekvésekben megnyilvánuló motoros
készségek + specifikus kognitív készségek + a gondolkodásunkra
általában jellemző kognitív képességek.
Autonómia és felelősség: a tevékenység jellemzése annak alapján,
hogy egy adott személy milyen önállósággal, milyen mértékű
felelősségvállalással tudja azt végrehajtani.
Attitűd: értékelő viszonyulás valamilyen konkrét vagy elvont
dologhoz. Érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből áll,
amelyek egymással is összefüggő elemek.
Problémák, dilemmák
• A deskriptorok eltérő jelentősége – tudás és
képesség túlsúlya, kevés információ az
attitűdről, még levesebb az autonómiáról
és felelősségről → eltérő részletezettség.
• Szemléleti különbségek – alig megjelenő
tanulási eredmények, inkább tartalom és
követelmény-leírások a dokumentumokban.
• Belső ellentmondások.
• A „hiányzó láncszem” problémája.
Hol tartunk most?
• A közoktatásban megszerezhető végzettségek,
lezáró szakaszhatárok besorolása.
• Alapozó szakasz – 1. szint
• Alapfokú végzettség – 2. szint
• Általános műveltséget megszilárdító szakasz – 3. szint
• Középfokú végzettség (érettségi) – 4. szint
Hol tartunk most?
Alapozó szakasz:
MKKR 1.
Törvényi
szabályozás
MKKR
1-4. szint
legitimálása
Tartalmi
szabályozás
Képesítések,
szakaszhatárok
besorolása
Általános iskolai
végzettséget tanúsító
bizonyítvány:
MKKR 2.
Általános műveltséget
megszilárdító
szakasz:
MKKR 3.
Középfokú
végzettséget tanúsító
érettségi bizonyítvány:
MKKR 4.
A közoktatásban
megszerezhető végzettségek
Részben egy képzési szakasz teljesítéséhez, részben állami
vizsga letételéhez kapcsolódnak.
Alapfokú iskolai végzettség: a 8. osztály elvégzéséhez
kapcsolódik. A végzettséget tanúsító bizonyítványt az iskola
adja ki.
Középfokú iskolai végzettség: az érettségi bizonyítvány
tanúsítja. Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki
teljesítette az érettségi vizsga követelményeit. Az érettségi
vizsga szintjének a végzettség tekintetében nincs
jelentősége.
Támogató környezet
feltérképezése
Kutatási területek, kérdéskörök:
• a (közoktatási) rendszer nyitottsága és átjárhatósága,
• az iskolák és tanárok fogadókészsége, nyitottsága,
• a tanárok viszonya a tanulási eredmény alapú
megközelítéshez,
• szabályozási módok, szabályozási igény a tanulók
átvételénél,
• az MKKR fogalmainak, rendszerének ismerete,
viszonyulás ezekhez.
Ami még hátra van
 Folyamatos szakmai egyeztetés az alágazatokkal.
 Kapcsolódó szint (5.): az egymásra épülés vizsgálata.
 Részvétel az EKKR-rel való megfeleltetésben, az összegző
beszámoló elkészítésében (nemzetközi szakértő
bevonásával).
 Kommunikáció, disszemináció: részvétel szakmai
fórumokon, kiadványok elkészítése.
 A támogató környezet kialakítását segítő kutatás.
 Képzés kormányhivatalnokok számára.
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents