VII. Nemzetközi Médiakonferencia *A média hatása a gyermekekre

Report
VII. NEMZETKÖZI MÉDIAKONFERENCIA
„A MÉDIA HATÁSA A GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA”
2013. SZEPTEMBER 25 – 27.
BALATONALMÁDI
Biró A. Zoltán
Újratermelődik-e a térségi hátrány
az Internethasználatban?
Székelyföldi kutatási tapasztalatok.
Előzmények
• Együttműködés a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
és a Sapientia EMTE csíkszeredai Műszaki és
Társadalomtudományi Kara között (2011-től)
• Bekapcsolódás az NGYSZ szakmai programjába
• Célkitűzés: tudástranszfer folyamat, székelyföldi
kutatások megalapozása, az intézményes keretek
fokozatos kialakítása
Munkavégzés, kiadványok:
• Kiadványok
• Esély vagy veszély? (szerk. Bodó J.). Státus Kiadó 2012.
• A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra (szerk.
Gergely O.). Státus Kiadó, 2012.
• Ártalmas vagy hasznos Internet? (szerk. Biró A. Z.
Gergely O.). Státus Kiadó 2013
Konferencia
• A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Konferencia
a NGYSZ és a Sapientia EMTE szervezésében
Csíkszeredában. 2012.május 8-9.
A székelyföldi intézményesülés jelenlegi
helyzete
• Önálló kutatócsoport a Társadalomtudományi Tanszék
keretében
• Folyamatos szakmai tevékenység, újabb munkatársak
bekapcsolódása (Kommunikáció MA képzés)
• A folyó program anyagainak kötetbe rendezése
A térség néhány fontosabb jellemzője – a
kutatott téma szempontjából
• A vidékiség általános jellemzői
• A vidékiséghez kapcsolódó társadalmi hátrányok
• A kulturális minták hangsúlyos szerepe az életvezetés
terén
Az IKT megjelenése/térnyerése, mint
innovációs folyamat
• Az innovációs folyamat és a vidéki térség/társadalom
kapcsolatának alakulása
• Az IKT térségi megjelenésének időszakában: digitális
szakadék termelődése a rurális jellemzők nyomán
(későbbi fejlesztés, a hozzáférés nehézségei, magasabb
költségek, iskolázottságból adódó hátrányok stb.)
• A telítődés szakasza után: megjelenik-e az
Internethasználatban a második szintű digitális
megosztottság? Ha igen, akkor miért, hogyan, milyen
körben?
A téma fontossága térségfejlesztési
szempontból
• Térségfejlesztési szempontból, valamint az IKT mint
térségi innovációs folyamat szempontjából miért
kiemelten fontos ebben a vidéki térségben a fiatalok IKT
használata?
• Milyen módon és milyen mértékben tudják hasznosítani a
térségi gyermekek/fiatalok az IKT kínálta lehetőségeket?
• A fiatal korcsoport IKT használatának térségi szerepe
A survey kutatás eredményeként látjuk
• A vizsgált populáció körében az IKT eszközökhöz való
alapszintű hozzáférés majdnem teljeskörű, ugyanakkor a
gyerekek és a fiatalok nagyon jelentős mennyiségű időt
töltenek ezen eszközök használatával
• A családnak, az iskolának, egyéb intézményeknek a
beleszólása, szabályozó, koordináló-támogató szerepe
csekély.
• Az IKT használata tagolt és dinamikusan változó
folyamat, amelyről ma még kevés ismeretünk van.
A térségi fejlesztés szemszögéből
megfogalmazódó fontosabb kérdések 1.
• Hol, milyen módon játszanak fontos szerepet a
hagyományos rétegképző változók az IKT használat terén
(különösen falusi vagy városi lakhely, a szülők
iskolázottsága, még pontosabban a tanuláshoz való
pozitív hozzáállás mértéke, egyéb családi tényezők)?
• Hol, milyen módon jelentkezik az IKT használatban az
úgynevezett életstílus csoportok szerepe?
• Hol, milyen módon mutatható ki a rétegződési modell
hatása?
A térségi fejlesztés szemszögéből
megfogalmazódó fontosabb kérdések 2.
• Milyen mintái vannak térségben a normalizációs
modellnek (amikor a hátrányos helyzetűek valamilyen
módon „levághatják a kanyart”, hogy utolérjék a
privilegizált csoportokat)?
• Melyek rurális környezetben azok a tényezők, amelyek az
IKT használat mintáit a leginkább meghatározzák, és
hogyan fejtik ki hatásukat? Milyen „eredményekhez”
vezetnek ezek a hatások?
• Melyek a befogadó közeg azon értékei, szükségletei,
amelyek az IKT eszközök használatát a magatartások
szintjén befolyásolják?
• Hogyan zajlott korábban, és miként zajlik ma a fiatalok
„szocializációja” az IKT terén?
Munkavégzés
• A survey kutatás után kvalitatív módszerek:
• esetelemzés
• mélyinterjú
• személyes megfigyelésen alapuló terepmunka
• lokális léptékű vizsgálat
Okoz-e utólag kedvezőtlen hatást a
korábbi fáziskésés?
• Normalizációs modell: levágható a kanyar
• Vidéki térségben a pozícióban lévő középkorosztály
jelentős részénél megmarad a kezdeti hátrány: alapszintű
használat kialakul, a megújuló eljárásokkal való
lépéstartás nagy gond (az e-mail használatnál tartanak!)
• Negatív következmények intézményi, szervezeti szinten
A kulturális minták szerepe a fiatalok IKT
használatában
• Az új eszközöket a régi területekre viszik át:
(kapcsolattartás, információcsere megszokott módjai a
helyi/kistérségi közös tudás termelése érdekében)
• Ez a gyakorlat nem ösztönöz az IKT potenciál
kihasználására
Előnyszerzés az IKT haszálat terén
• A jobb anyagi vagy társadalmi helyzet nem jelent rétegszintű
IKT előnyt.
• Az előnyök az életstílus csoportok mentén szerveződnek.
Ezek az előnyök a hobbiszerű foglalkozásokhoz kapcsolódnak.
• Az iskolázottság szerepe a használat alakulásában: nem a
végzettség, hanem a családokra jellemző tanulási minták a
meghatározóak
Következtetések, javaslatok
• Az IKT eszközök használatának magasabb szintjeinek
kialakulása: az „érdek” korlátozott mértékű jelenléte!
• A fiatalok körében kialakult életstílus csoportok referencia
kerete a fontos szorgalmazó tényező. Az egyéb térségi
tényezőknek inkább korlátozó, mint ösztönző szerepe
van.
• Ha a fiatalok IKT használata nem kapcsolódik térségi
társadalmi folyamatokhoz, akkor az IKT használat negatív
hatásai sokkal nagyob szerephez jutnak.
• Térségi (rurális) IKT Stratégia fontossága
• Köszönöm a figyelmet!
•
• [email protected]

similar documents