ความเสี่ยง

Report
ี่ ง
การบริหารจ ัดการความเสย
Risk Management
Surapong Supajanya
The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.
WS1
1. Risk ตามความเข้าใจของท่านคืออะไร
กลุม
่ ละ 5 ข้อ
2. Risk ระด ับองค์กรทีท
่ า
่ นทราบมีอะไรบ้าง
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
แนวโน้มทีส
่ าค ัญทีส
่ ด
ุ 5 ประการ
ใน 50ปี (พ.ศ. 2605)ข้างหน้า
1)
2)
3)
4)
5)
ความชรา
ขวอ
ั้ านาจย้ายไปทางตะว ันออก
ื่ มโยงถึงก ันทว่ ั โลก
การเชอ
เทคโนโลยี GRIN
สงิ่ แวดล้อม
GRIN : Genetics Robotics Internet Nanotechnology
Source : “Future Files” Richrad Watson
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
สถานการณ์ว ันนี้
Crisis
Thai Flood 2011
Global Warming
9 11 2001 จุดเปลีย
่ นโลก
ไม่มค
ี วามสุข
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Technology (เทคโนโลยี)
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชย
(Asian Economic Community)(AEC)
ิ 10 ประเทศ พืน
้ ที่ 4.5 ล้านตารางกม.
สมาชก
ประชากร 591 ล้านคน ว ัยแรงงาน 290 ล้านคน
การค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหร ัฐ
ิ ดู
ศาสนาหล ัก อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮน
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชย
(Asian Economic Community)(AEC)
โครงการทางหลวงอาเชียน 23 เส้ นทาง 38,400 กม.
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ผูบ
้ ริหาร
่ ยก ันมอง
ชว
และให้ขอ
้ มูล
พน ักงาน
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012
Change Management
ภาวะการเปลีย
่ นแปลง
ภาวะปกติ
Organization
Development
HRM Function
Human
Resource
Management
- Recruitment
- Compensation
- Performance
Management
- Employee Relation
- Safety
(HRM)
(OD)
ภาวะพ ัฒนา
Human
Resource
Development
Human
Resource
Engagement
(HRD)
(HRE)
HRE Function
-
-
ภาวะการสร้างสรรค์
Human Resources
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012
-
Communication and
Information flow
Leadership
Involvement and
Opportunity
Recognition
Compensation and
Benefits
Work Environment
Happy Workplace
HR Evolution
HR People
Human Being
FUTURE
Being Business
Driver
PRESENT
Being Business
Partner
Work-Life Balance, Happy workplace
Human Capital
มองว่ามนุษย์เพิม
่ ค่าได้
Human Resource
มองว่าทร ัพยากรหมดได้
PAST
Supporting
Business
Personnel
มองคนเป็นปัจจ ัยการผลิต
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012
ผล ักด ัน
ธุรกิจ สร้าง
คุณค่าเพิม
่
งานบริหาร การวางแผน
ี ค่าจ้าง
งานสายอาชพ
เงินเดือน ฝึ กอบรม
เป็นต้น
งานธุรการ เอกสาร การ
ั ันธ์
จ้างงาน แรงงานสมพ
เป็นต้น
HR Trends from Global Perspectives
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Workforce Planning (การวางแผนบุคลากร)
Recruitment and Selection (การจัดหาว่ าจ้ าง)
Employee and Employment Relationships
Compensation and Benefit
Training and Development
Performance Management
Organization Development
Career Development
CSR – Corporate Social Responsibility
Source : Dr. Chiraprapha Akaraborworn, SHRD_NIDA : 2012
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012
ชว่ งอายุคนทางาน 2555-2565
25.2%
19.7%
2555
ข ้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2553
7,463,370
9,534,851
Gen. Y 20-30
Gen. X 31-48
BB 49-60
20,889,636
55.1%
ั
ข้อสงเกต
อนาคต 2565
้ 2.0 ล้านคน
1) ประชากรว ัยทางานเพิม
่ ขึน
้ จาก
2) ประชากรสูงว ัย (60-80) เพิม
่ ขึน
7.5 เป็น 11.6 ล้านคน
3) ไม่มค
ี นยุค Baby Boomer และ Gen. Z
4) อายุเฉลีย
่ องค์กร 40.1 ปี
(Gen. X = 49.6 ปี , Gen. Y = 29.6 ปี )
2565
47.5%
Gen. X 41-60
18,897,383
Gen. Y 20-40
20,889,636
52.5%
รวม 39,787,019 คน
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Change
การเปลีย
่ นแปลง
ลาดับขั้นการเปลีย่ นแปลง
การบริการ คุณภาพ สนับสนุน
ลูกค้ า
ยอดขาย กาไร การผลิต การบริการ ลด
ต้ นทุน
บริษัท
เพือ่ นพนักงาน
ตนเอง
•การช่ วยเหลือ คาแนะนา กาลังใจ เป็ นต้ น
ทัศนคติ การหาความรู้ การสื่อสาร การนาเสนอ
เป็ นต้ น
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Corporate Social Responsibility (CSR)
การบริหารกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ซเี อสอาร์ เป็นคาย่อจากภาษาอ ังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ
บรรษ ัทบริบาล หมายถึง การดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ทีค
่ านึงถึงผลกระทบ
ั
้ ร ัพยากรทีม
ต่อสงคมท
งในองค์
ั้
กรและในระด ับใกล้และไกล ด้วยการใชท
่ อ
ี ยูใ่ นองค์กรหรือ
ั
ทร ัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอ ันทีจ
่ ะทาให้อยูร่ ว
่ มก ันในสงคมได้
อย่างเป็นปกติสุข
PEOPLE
CSR
PLANET
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
PROFIT
ประเภทของภ ัยภิบ ัติ
 แผ่นดินไหว (Earthquake)
ึ ามิ (Tsunami)
 คลืน
่ ย ักษ์สน
 ไฟป่า (Wildfire)
 นา้ ท่วม (Flood)
 ดินถล่ม (Landslide)
ั ่ง (Storm Surge)
 คลืน
่ พายุซดฝั
 พายุ (Storm)
 ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) : ภ ัยแล้ง
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
1
Future
back
Now
forward
Goals
Budgets
Capabilities
Innovation
Profitable growth
Future back
HIGH-PERFOMING ORGANIZATIONS
Inside out
Inside out
Outside in
Now forward
Outside in
Products
Service
Delivery
Support
Revenues
Brands
Strategy
Positioning
Propositions
Stakeholders
Customers
Competitors
Communications
Channels
Pricing
ทีม
่ า : Business genius
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
Thailand Quality Award (TQA)
เกณฑ์เพือ
่ การดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ : มุมมองในเชงิ ระบบ
โครงสร้างองค์กร :
ั พันธ์ และความท ้าทาย
สภาพแวดล ้อม ความสม
2
การวางแผน
เชงิ กลยุทธ์
5
การมุง
่ เน้น
ทร ัพยากรบุคคล
7
ผลล ัพท์
ทางธุรกิจ
1
การนาองค์กร
3
การมุง
่ เน้น
ลูกค้าและตลาด
6
การจ ัดการ
กระบวนการ
4
การว ัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
ทีม
่ า : หนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพือ
่ องค์กรทีเ่ ป็ นเลิศ (Thailand Quality Award 2546)” โดย สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การประเมินองค์กรด้วย
ทราบจุดแข็งและโอกาส
ตนเอง (Self-Assessment)
ในการปรับปรุง
1
2
ลักษณะสาคัญขององค์กร
•
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
5. การมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากร
7. ผลลัพธ์
-
1. การนาองค์กร
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการิ
ประสิทธิผล
- คุณภาพ
- ประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กร
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
4
3
ดาเนินการปรับปรุง
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
จัดทาแผนปรับปรุง
ผลการประเมินตนเองรายหมวดปี 56
5.00
4.00
3.29
2.75
3.00
2.00
3.67 3.67
3.43
1.83
2.50
2.43
2.00
1.57
2.25
1.80
2.00
1.00
0.00
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
PMQA หมวด 2
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
หมวด 1
• รางว ัลด้านการนาองค์การและความ
ั
ร ับผิดชอบต่อสงคม
หมวด 2
• รางว ัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการ
ื่ สารเพือ
่ ารปฏิบ ัติ
สอ
่ นาไปสูก
หมวด 3
• รางว ัลด้านการมุง
่ เน้นผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว่ น
ี
ได้สว่ นเสย
หมวด 4
• รางว ัลด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและ
การจ ัดการความรู ้
หมวด 5
• รางว ัลด้านการบริหารทร ัพยากรบุคคล
หมวด 6
• รางว ัลด้านกระบวนการคุณภาพและนว ัตกรรม
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
หมวด
รางวัล
หมวด 1
รางวัล
หมวด 2
รางวัล
หมวด 3
รางวัล
หมวด 4
รางวัล
หมวด 5
รางวัล
หมวด 6
1
> 50%
>25%
>25%
>25%
>25%
>25%
2
>25%
> 50%
>25%
>25%
>25%
>25%
3
>25%
>25%
> 50%
>25%
>25%
>25%
4
>25%
>25%
>25%
> 50%
>25%
>25%
5
>25%
>25%
>25%
>25%
> 50%
>25%
6
>25%
>25%
>25%
>25%
>25%
> 50%
7.1
30
30
>25%
25
25
25
7.2
25
25
30
25
25
25
7.3
25
25
25
25
25
30
7.4
25
25
25
30
30
25
คะแนน
รวม
300
300
300
300
300
300
ระดับพัฒนาการของระดับ 300 คะแนน
1.
2.
3.
4.
หมวดขอร ับรางว ัล >50 – 65%
ผลล ัพธ์ทเี่ กีย
่ วข้อง >30 – 45%
หมวดอืน
่ ๆ >30%
ผลล ัพธ์อน
ื่ ๆ > 10 - 25%
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
ขัน
้ ตอนการดาเนินการเพือ
่ ความเป็ นเลิศ
วางแผน
• ตัง้ เป้าหมาย
• เตรียมทรัพยากร
• สือ่ สารและจูงใจ
ประเมิน
• ค้นหา BP
• ค้นหา GAP
• วางแผนปรับปรุง
ปรับปรุง
• กาหนดตัววัด
• ดาเนินการปรับปรุง
• ประเมินติดตามผล
รายงาน
• รวบรวมข้อมูล
• จัดทารายงาน
• เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
ี่ ง (Risk )
ความเสย
ี่ ง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
ความเสย
่ ผลกระทบ ทาให้ว ัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบีย
ทีจ
่ ะสง
่ งเบนไป
ี หาย มีความไม่แน่นอน และสามารถเกิดขึน
้
ก่อให้เกิดความเสย
ได้ตลอดเวลา
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี่ ง
นิยามการบริหารความเสย
• AS / NZS 4360 Standard
่ ผล
้ แล้วสง
“ โอกาสของบางสงิ่ หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
กระทบต่อว ัตถุประสงค์ / เป้าหมาย โดยว ัดจาก ผลกระทบ
และโอกาสทีจ
่ ะเกิด ”
• ภาษาง่ายๆ
ี่ ง คือ สงิ่ ต่างๆทีอ
“ ความเสย
่ าจกีดก ันองค์กรจากการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ”
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี่ ง
ประเภทและแหล่งของความเสย
ี่ งจากปัจจ ัยภายใน
ความเสย
1. Financial Risk (การเงิน)
2. Operational Risk
(การดาเนินการและ รวม HRด้วย)
3. Policy/Strategic Risk
(ด้านนโยบายและกลยุทธ์)
ี่ งจากปัจจ ัยภายนอก
ความเสย
1.Competitive Risk
(การแข่งข ัน)
2. Supplier Risk
่ มอบ)
(ผูข
้ าย/ผูส
้ ง
3. Compliance Risk
(กฎระเบียบ)
4. Econ/Political Risk
(เศรษฐกิจ/การเมือง)
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี่ ง
ประเภทของความเสย
ี่ งด้านกลยุทธ์
• ความเสย
- กลยุทธ์ - การเมือง - เศรษฐกิจ - กฎระเบียบ กฎหมาย
- เงือ
่ นไขตลาดโลก - ข้อตกลงทางการค้า
- Reputation Risk - Leadership Risk - Brand Risk
- ความต้องการของลูกค้า/ ผูร้ ับบริการทีเ่ ปลีย
่ นไป
ี่ งจากการดาเนินการ
• ความเสย
- ระบบขององค์กร - กระบวนการ - เทคโนโลยี - บุคลากร
ี่ งด้านการเงิน
• ความเสย
้ - สภาพคล่อง
- อ ัตราแลกเปลีย
่ น - อ ัตราดอกเบีย
- Commodities - Credit Risk - ตลาด
ี่ งจากวิบ ัติภ ัย
• ความเสย
- ภ ัยธรรมชาติ - ภ ัยผูก
้ อ
่ การร้าย - ภ ัยจากนา้ มือมนุษย์
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Enterprise Risk Management
External Context
Financial Risks
Infrastructure Risks
Accounting
Standards
Interest Rates
Foreign Exchange
Funds and Credit
Internal Control
Fraud
Historical Liabilities
Investments
Capex Decisions
Liquidity & Cashflow
Recruitment
People Skills
Health & Safety
Facilities & Machines
IT Systems
Communications
Transport Links
Supply Chain
Terrorism
Natural Disasters
Pandemic
Internal Context
Mergers &
Acquisitions
Research &
Development
Economic Environment
Intellectual Property
Technology
Contracts
Brand Extension
Board Composition
Control Environment
Developments
Competition
Customer Demand
Regulatory Requirement
Marketplace Risks
Product Recall
CSR
Public Perception
Regulator
Enforcement
Competitor
Behavior
Reputational Risks
External Context
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี่ ง
การบริหารจ ัดการความเสย
การเงิน
การลงทุน
ื่ สาร
การสอ
โครงสร้าง
องค์กร
เทคโนโลยี
ทร ัพยากร
บุคคล
่ มอบ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ -ลูกค้า-ผูส
้ ง
ื่ สารข้อมูลทีถ
เน้นการสอ
่ ก
ู ต้อง แม่นยา รวดเร็ ว
ทว่ ั ถึง ในทุกระด ับและการทางานเป็นทีม
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Effective Business Continuity
Effective Business Continuity is built on seven P’s…
1. Programme
2. People
3. Processes
4. Premises
5. Providers
6. Profile
7. Performance
– proactively managing the process
– roles & responsibilities, awareness & education
– all organisational processes, including ICT
– buildings & facilities
– supply chain, including outsourcing
– brand, image, reputation
– benchmarking, evaluation & audit
Source: Business Continuity Institute, 2003
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ี่ ง
ขนตอนการบริ
ั้
หารความเสย
1. การกาหนดว ัตถุประสงค์
(Objectives Establishment)
ี่ ง
2. การระบุความเสย
1
2
(Risk Identification)
ี่ ง
3. การประเมินความเสย
3
4
(Risk Assessment)
4. การสร้างแผนจ ัดการ
(Risk Management Planning)
ื่ สาร
5. การติดตามสอบทาน/สอ
(Monitoring & Review / Communication)
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ปัจจัยการบริ หารความเสี่ยงภายนอก
ี่ ง
ปัจจ ัยความเสย
ต ัวอย่างการจ ัดการกลยุทธ์
เศรษฐกิจและการลงทุน
้ ฯลฯ
ราคานา้ ม ัน, ค่าเงิน, ดอกเบีย
การเมือง
ความไม่มเี สถียรภาพ, ขาดความ
ต่อเนือ
่ ง ฯลฯ
กฏหมายและการควบคุม
กฏหมายภาษี,แรงงาน, ฯลฯ
ั
สงคม
ึ ษา, ท ัศนคติ, ยาเสพติด, ค่า
การศก
ี ฯลฯ
ครองชพ
เทคโนโลยี
Flash Memory, New Material &
Process etc.
ลูกค้า
คุณภาพ, ความรวดเร็ว, ราคาถูก
ฯลฯ
เน้นการวางแผนและปฏิบ ัติอย่างรวดเร็ว การติดตาม ความร่วมมือ และรอบคอบ
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
จะเกิดอะไรขึน้ ใน AEC 2015
ี นจะกลายเป็นตลาดร่วม
 อาเซย
ี นสามารถถือหุน
 อาเซย
้ ได้ถงึ 70% ในธุรกิจบริการใน
ี น
อาเซย
ี นดึงดูดการลงทุนจากทว่ ั โลก
 อาเซย
 อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
 มีการรวมต ัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็น
ระบบ
 พ ัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อเนือ
่ ง
ี นบูรณาการเข้าก ับเศรษฐกิจโลก
 เศรษฐกิจอาเซย
ี นเพิม
 ขีดความสามารถในการแข่งข ันของอาเซย
่
้
สูงขึน
 มีการพ ัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมก ัน
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
“การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
ผลการดาเนินการอย่ าง
ค่ อยเป็ นค่ อยไป AEC
ไม่ ได้ ทาให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทันที แต่
เป็ น work in progress
และเป็ น milestone”
ี น
ไทยอยูต
่ รงไหน?? ในอาเซย
Indicators (2009)
ประชากร
GDP
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
การค้ารวม (ส่งออก+นาเข้า)
การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
จานวนนักท่องเที่ยว
ASEAN
Thailand
591 ล้านคน
1,496 พันล้านUSD
2.4% ของ GDP โลก
67 ล้านคน
264 พันล้านUSD
0.4% ของ GDP โลก
1,536 พันล้านUSD
38 พันล้านUSD
73 ล้านคน
286 พันล้านUSD
5 พันล้านUSD
15 ล้านคน
Note: Latest available data in Year 2009
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
PEST Analysis
 P = Politics and Public Policy คือ นโยบายของร ัฐบาล
กฎหมาย ระเบียบข้อบ ังค ับต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลต่อการดาเนินพ ันธะกิจ
 E = Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ทีม
่ ี
ผลต่อการผลิต การบริโภค การค้าขายแลกเปลีย
่ น การ
กระจายประโยชน์)
ั
 S = Socio-cultural คือ สภาพทางสงคมและว
ัฒนธรรม (ทีม
่ ี
ผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค)
 T = Technology สภาพทางด้านความรูแ
้ ละวิทยาการต่าง (ที่
มีผลต่อการผลิตและการบริโภค)
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
QUESTION MARKS
ก
า
ร
เ
ติ
บ
โ
ต
ข
อ
ง
ต
ล
า
ด
สว่ นแบ่งการตลาดตา
่
และ
การเติบโตของตลาดสูง
ไม่รว
ู้ า
่ จะทาอย่างไรก ับโอกาส,
ิ ใจทีจ
แม้แต่การต ัดสน
่ ะลงทุน
STARS
สว่ นแบ่งการตลาดสูง
และ
การเติบโตของตลาดสูง
ทาตลาดได้ด ี มีโอกาสสูง
DOG
สว่ นแบ่งการตลาดตา
่
และ
การเติบโตของตลาดตา
่
การตลาดอ่อนแอและยากต่อการ
สร้างผลกาไร
CASH COWS
สว่ นแบ่งการตลาดสูง
และ
การเติบโตของตลาดตา
่
ทาตลาดได้ดแ
ี ต่การตลาดไม่โต มี
โอกาสตา
่
สว่ นแบ่งการตลาด
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ิ ค้าใดมีแนวโน้มเพิม
้ หรือลดลง
WS2 : สน
่ ขึน
ิ ค้าปัจจุบ ันและแนวโน้มสน
ิ ค้าใหม่
สน
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Blue Ocean Strategy
ลด
ยก
ขจ ัด
เพิม
่
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ปจั จัยการบริหารความเสีย่ งภายใน
ี่ ง
ปัจจ ัยความเสย
ต ัวอย่างการจ ัดการกลยุทธ์
การเงินการลงทุน
โครงสร้างองค์กร
การจ ัดการค่าของเงิน
การจ ัดการสภาพคล่อง
ว ัฒนธรรมองค์กร
ทร ัพยาบุคคล
HRMS , SGA , KM
เทคโนโลยี
Smart System
ื่ สาร
การสอ
IT , SGA
เน้นความคล่องต ัว ขยายการควบคุมปัจจ ัยทีค
่ วบคุมได้ให้มากทีส
่ ด
ุ
รวมถึงการติดตามว ัดผล
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
ปัจจ ัยสน ับสนุนกระบวนการขององค์กร

การทางานเป็นทีม (Team work)
Small Group Activity (SGA), Committee, Task Force

การปร ับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง (Continuous Improvement)
PIZ, TPM, TEM, KSS, QCC, Kaizen, Kaizen automation etc.

การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช ้
Knowledge Transfer ; FIBO, MTEC, NPCJ etc.

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Design & Process Management)
TPM(Pillar5 : Early management), Smart System

ระบบโลจิสติกส ์ (Logistic)
Barcode System , Shipment follow up system

ระบบการว ัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking)
Balance Score Card, Customer satisfaction survey,
Awards ; Thailand 5S Award, TQA etc.

ื่ สารภายในและภายนอกองค์กร (Communication)
การติดต่อสอ
SGA , Smart system, www.nokpct.com,
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
การบริหารกระบวนการภายในองค์กร
การแบ่งกระบวนการบริหารภายในองค์กรออกเป็น 2 กลุม
่
1. กระบวนการทีส
่ ร้างคุณค่า คือ กระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าให้ก ับผลิตภ ัณฑ์
และบริการเพือ
่ สร้างความพึงพอใจให้ก ับลูกค้า
2. กระบวนการสน ับสนุน คือกระบวนการภายในองค์กรทีส่ น ับสนุนให้
ิ ธิภาพ
กระบวนการการผลิตดาเนินไปได้อย่างมีประสท
Design
(Japan)
Material
Supply
Warehouse
Production
Sales &
Marketing
Distribution
Core Process
Support Process
IT
HR& Admin
Training
Facility
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Procurement
ผ้ จู ัดการทีร่ ั บผิดชอบการวางกลยทุ ธ์ ในระดับต่ างๆ
Corporate Level
CEO, Sr. Executive, Board of Directors,
and corporate staff
Head
Office
Business Level
Divisional Managers
and staff
Division A
Division B
Division C
Functional Level
Business
Function
Business
Function
Business
Function
Market A
Market B
Market C
Functional manager
Strategic management : An Integrated Approach (2008) , Hill & Jones
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Policy Deployment
Corporate Policy
Annual Policy
Company Policy
Production
Plan
&
Activities
HR &
Admin.
Plan
&
Activities
Production
Control
Plan
&
Activities
Quality
Assurance
Plan
&
Activities
Activity Policy
Account
&Finance
Marketing
& Sales
Engineer
Plan
&
Activities
Plan
&
Activities
Plan
&
Activities
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
Facility
Plan
&
Activities
Information
Technology
Plan
&
Activities
SMART concept for target and goal
S
M
Specific
Measurable
A
R
T
Attainable
Relevant
Time Bound
46
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013
กาหนดความต้องการทีส
่ าค ัญของกระบวนการ
ความต้องการขององค์กร
เพิม
่ ผลกาไร
(เพิม
่ รายได ้ ลดต ้นทุน)
ิ ค ้าทีด
คุณภาพของสน
่ ี
การบริการทีด
่ ี
ความต้องการของ
กระบวนการ
ต ัวชว้ี ัด (KPI)
ี ในกระบวนการ
ลดความสูญเสย
(Cost)
เพิม
่ กาลังการผลิต
(Productivity)
Productivity amount
per Head per Year
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
Number of Customer
Claim
ิ ค ้าทีร่ วดเร็ว (Delivery)
การสง่ มอบสน
Shipment
Performance
ความปลอดภัย
ี จากอุบต
ขจัดความสูญเสย
ั เิ หตุใน
กระบวนการ (Safety)
Number of Accident
อนุรักษ์พลังงาน
และสงิ่ แวดล ้อม
กระบวนการจัดการด ้านสงิ่ แวดล ้อม
(Environment)
และพลังงาน (Energy)
Garbage Expense
per Production Cost
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012
่ งค์กรสมรรถนะสูง ภาคร ัฐ
กระบวนการข ับเคลือ
่ นสูอ
Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012

similar documents