لطفا جهت دریافت فایل تقویم اجرایی اینجا کلیک کنید.

Report
‫مقدمه‬
‫معرفی کادر اجرا‬
‫واحد آموزش‬
‫واحد پژوهش‬
‫واحد فرهنگی‬
‫واحد کامپیوتر‬
‫واحد کتابخانه‬
‫موفقیت ها و دستاوردها‬
‫گالری فیلم و عکس‬
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ْ َ ُ‬
‫ِإ َّن َما یخش ى الل َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َمؤا‬
‫از بین کسانی که به خدا عقیده دارند فقط اهل دانش و آگاهی هستند‬
‫که با تمام وجود به او ّ‬
‫توجه دارند و عظمت او را می‌یابند‪.‬‬
‫بی‬
‫با آرزوی‌ توفیق برای ورود شما دانش آموزان نخبه به دبیرستان فرزانگان ‪ 2‬تهران ‌و به امید این که با استعداد وخالقیت‬
‫نظر فرهنگی وعلمى باشیم‪ ،‬برای دست‌یابی به علم باید به مشاهده ‌و تحلیل پرداخت ‌و‬
‫نظیر شما ‌از جمله بهترین مدارس کشور‌ ‌از ‌‬
‫‌‬
‫آنچه مهم است دست‌یابی به تحلیل‌هاست‪ .‬دست یابی به حقایق وقتى صورت می‌پذیرد که فرد قدرت استنباط ‌و یا تحلیل داشته‬
‫هر يك به اندازه سعه ‌وجودى‬
‫باشد‪ .‬وجود انسان هاى مختلف با استعدادهاى گوناگون‪ ،‬مانند جدو ‌ل ها ‌و نهرها ورودخانه هاست كه ‌‬
‫خود ‌از آب باران ‌پر مى شوند‪.‬‬
‫شما عزیزان ‌از اعتماد به نفس بااليي برخوردارید ‌و خود را به راحتي با شرايط جديد سازگار مي‌كنید‪ ،‬همچنین ‌از انرژي با ‌ال ‌و حافظه‬
‫تفكر انتزاعي بيشتري‌ نسبت به دیگران برخوردارید ‌و همواره به جاي آنچه كه هست‬
‫فوق‌العاده‌اي برخوردارید‪ ،‬شما ‌از قدرت تخيل ‌و ‌‬
‫ديگر دوست دارید‬
‫در انديشه آنچه كه مي‌تواند باشد هستید‪ .‬گستردگي ‌و تنوع عاليق شما فوق‌العاده مشهود است‪ ،‬به عبارت ‌‬
‫‌‬
‫ي نشان‬
‫ي فوق‌العاده چشمگیر ‌‬
‫پشتكار ‌و پايدار ‌‬
‫‌‬
‫در زمينه‌هاي مورد عالقه خود‬
‫ي ‌از چیزها ‌و امور‌ مختلف را تجربه كنید و ‌‬
‫بسيار ‌‬
‫در وجود شما سبب شگفتى هایی است که شاید خود آن را باور‌ نمى کنید ولی این را بدانید‬
‫مي‌دهید‪ .‬همچنین خالقيت ‌و قوه ابتكار ‌‬
‫در وجود شما به ودیعه قر ‌ار داده است که خالق این شگفتى ها ‌و افتخار آفرین مرز‌ و بوم‬
‫که خداوند این هوش ‌و خالقیت را ‌‬
‫جمهوری اسالمی ایران باشید‪.‬‬
‫روز سربلند باشید‪.‬‬
‫به امید آن ‌‬
‫مدیر دبیرستان فرزانگان‪ 2‬تهران‬
‫‌‬
‫معرفی کادر دبیران‬
‫معرفی کادر دبیران پیش دانشگاهی‬
‫با توجه به این که آموزش ‌از اصلی ترین رکن یک مدرسه می باشد‪ ،‬تمام سعی ‌و اهتمام ما ب ‌ر آن‬
‫کادر آموزش ى به این مهم نائل شویم‪ .‬این فرآیند زمانی به نتیجه‬
‫است تا با به کارگیری‌ بهترین ‌‬
‫درکنار واحد آموزش ى قر ‌ار گیرند؛ باشد‬
‫‌‬
‫خواهد رسید که اولیاء گرامی همگام ‌و حامی دانش آموزان‬
‫آغاز نموده ‌و با موفقیت عزیزانمان به پایان برسانیم‪.‬‬
‫که سال تحصیلی ‪92-93‬را به خوبی ‌‬
‫معرفی گروه های آموزش ى‬
‫تقویم اجرایی واحد آموزش‬
‫مشاوره‬
‫معاونت پایه‬
‫مهرماه‬
‫آبان ماه‬
‫آذرماه‬
‫پایه اول‬
‫پایه دوم‬
‫پایه سوم‬
‫آزمون پیشرفت تحصیلی‬
‫مرحله اول ‪ :‬تاریخ آن هماهنگ با آموزش و‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫امتحانات میان ترم از ‪92/8/25‬‬
‫امتحانات میان ترم از ‪92/8/25‬‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫آزمون جامع ‪ -‬هفته سوم آذر ماه‬
‫آزمون جامع‪ -‬هفته سوم آذر ماه‬
‫ارائه کارنامه میان ترم در هفته سوم آذرماه ارائه کارنامه میان ترم در هفته سوم آذرماه‬
‫(تاریخ دقیق متعاقبا ً اعالم خواهد شد‪).‬‬
‫(تاریخ دقیق متعاقبا ً اعالم خواهد شد‪).‬‬
‫امتحانات میان ترم از ‪92/8/25‬‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫آزمون جامع ‪ -‬هفته سوم آذر ماه‬
‫ارائه کارنامه میان ترم در هفته سوم‬
‫(تاریخ دقیق متعاقبا ً اعالم خواهد شد‪).‬‬
‫جلسه مالقات اولیاء با دبیران در هفته سوم‬
‫(تاریخ دقیق آن متعاقبا ً اعالم می گردد‪).‬‬
‫جلسه مالقات اولیاء با دبیران در هفته‬
‫آذرماه (تاریخ دقیق آن متعاقبا ً اعالم می‬
‫جلسه مالقات اولیاء با دبیران در هفته سوم‬
‫(تاریخ دقیق آن متعاقبا ً اعالم می گردد‪).‬‬
‫دی ماه‬
‫بهمن ماه‬
‫اسفندماه‬
‫فروردین ماه‬
‫برگزاری امتحانات پایان ترم با توجه به‬
‫آموزش و پرورش اجرا می شود‪.‬‬
‫آزمون جامع بعد از امتحانات ترم اول‬
‫ارائه کارنامه ترم اول در هفته اول بهمن ماه‬
‫(تاریخ دقیق آن و جلسه مالقات اولیاء متعاقبا ً‬
‫می گردد‪).‬‬
‫آزمون جامع (تاریخ دقیق با توجه به زمان‬
‫کارگاه علوم اعالم می گردد‪).‬‬
‫آزمون های میان ترم دوم‬
‫از تاریخ ‪93/1/23‬‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫برگزاری امتحانات پایان ترم با توجه به‬
‫برگزاری امتحانات پایان ترم با توجه به‬
‫بخشنامه آموزش و پرورش اجرا می شود‪.‬‬
‫آموزش و پرورش اجرا می شود‪.‬‬
‫آزمون جامع بعد از امتحانات ترم اول‬
‫آزمون جامع بعد از امتحانات ترم اول‬
‫ارائه کارنامه ترم اول در هفته اول بهمن ماه ارائه کارنامه ترم اول در هفته اول بهمن‬
‫(تاریخ دقیق آن و جلسه مالقات اولیاء متعاقبا ً‬
‫(تاریخ دقیق آن و جلسه مالقات اولیاء‬
‫اعالم می گردد‪).‬‬
‫می گردد‪).‬‬
‫آزمون جامع (تاریخ دقیق با توجه به زمان آزمون جامع (تاریخ دقیق با توجه به زمان‬
‫برگزاری کارگاه علوم اعالم می گردد‪).‬‬
‫کارگاه علوم اعالم می گردد‪).‬‬
‫آزمون های میان ترم دوم‬
‫آزمون های میان ترم دوم‬
‫از تاریخ ‪93/1/23‬‬
‫از تاریخ ‪93/1/23‬‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 8:30‬صبح‬
‫ارائه کارنامه میان ترم در هفته دوم اردیبهشت ارائه کارنامه میان ترم در هفته دوم اردیبهشت‬
‫دقیق متعاقبا ً اعالم می گردد‪).‬‬
‫دقیق متعاقبا ً اعالم می گردد‪).‬‬
‫اردیبهشت ماه‬
‫خردادماه‬
‫آزمون جامع (هفته دوم اردیبهشت ماه)‬
‫آزمون جامع(هفته دوم اردیبهشت ماه)‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫امتحانات پایان سال تحصیلی ‪92-93‬‬
‫از ‪93/3/1‬‬
‫امتحانات پایان سال تحصیلی ‪92-93‬‬
‫از ‪93/3/1‬‬
‫ارائه کارنامه میان ترم در هفته دوم‬
‫(تاریخ دقیق متعاقبا ً اعالم می گردد‪).‬‬
‫آزمون جامع(هفته دوم اردیبهشت ماه)‬
‫برنامه مطالعاتی جهت آماده سازی‬
‫نهایی (دو هفته آخر اردیبهشت ماه)‬
‫امتحانات پایان سال تحصیلی ‪92-93‬‬
‫از ‪932/3/1‬‬
‫‪ ‬آشنا نمودن دانش آموزان پایه اول‌ با وظایف مشاوره ‌و چگونگی ارائه ی خدمات راهنمایی ‌و مشاوره به آنان‬
‫مهر ماه) با توجه به موارد اعالم شده توسط هسته مشاوره‬
‫‪ ‬اجرای برنامه های هفته ی بهداشت روان (‪ 24‬الی ‪‌ 30‬‬
‫هر سه پایه‬
‫در ‌‬
‫‪ ‬ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمینه های سازگاری‪ ،‬تحصیلی ‌و انتخاب رشته‪‌ ،‬‬
‫نیاز دانش آموزان‬
‫‪ ‬مشاوره ی فردی ‌و گروهی با توجه به ‌‬
‫‪ ‬بررس ى نحوه مطالعه ی هفتگی و ارائه ی راهکارهای الزم جهت پیشرفت دانش آموزان‬
‫‪ ‬بررس ى نتایج آزمو ‌ن های جامع ‌و تحلیل آن ‌و ارائه ی راهکارهای الزم‬
‫ی جلسات مشاوره فردی با اولیاء جهت تبادل نظر‬
‫‪ ‬برگزار ‌‬
‫در مورد مسائل جاری‌ مدرسه‬
‫در جلسات شورای مدرسه ‌و شورای دبیران ‌و بحث ‌‬
‫‪ ‬شرکت ‌‬
‫‪ ‬پیگیری‌ صندوق‌ ارتباط با مشاوره (در سایت)‬
‫نیاز دانش آموزان ‌و اولیاء درسایت مدرسه‬
‫‪ ‬ارائه ی مطالب مشاوره ای مورد ‌‬
‫ی جلسات مشاوره ای گروهی جهت هدایت تحصیلی ‌و انتخاب رشته دانش آموزان‬
‫‪ ‬برگزار ‌‬
‫جلسات سخنرانی برای دانش آموزان پایه اول‬
‫دو جلسه سخنرانی توسط آقای فرهنگ برای دانش آموزان پایه او ‌ل برگز ‌ار خواهد شد که موضوع جلسات متعاقبا‌ اعالم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬جلسات آموزش خانواده‬
‫سه جلسه آموزش خانواده در ماه های آذر‪ -‬بهمن – اردیبهشت برگز ‌ار می گردد که موضوع سخنرانی ‌و تاریخ آن متعاقبا‌‬
‫اعالم خواهد شد‪.‬‬
‫" در قرن ‪ 21‬همه باید علم کامپیوتر بدانند ‪".‬‬
‫دبیرستان فرزانگان ‪ ،2‬همواره سعی نموده که ‌از خدمات فناوری اطالعات‪ ،‬جهت افزایش سطح کیفی آموزش استفاده نماید‪.‬‬
‫هوشمند سازی دبیرستان فرزانگان ‪2‬‬
‫ديگر‬
‫در صورتي كه تنها ‪ 13‬درصد يادگیري‌ ‌از طريق حس شنوايي ‌و وسايل صوتي انجام مي گیرد ‌و ‌‬
‫‪75‬درصد يادگیري‌ ‌از طريق وسايل ديداري‌ ‌و تصويري‌ ‌و به وسيله حس بينايي انجام خواهد شد‪‌ .‬‬
‫بهتر فردا‪ ،‬فناوري اطالعات ‌و ارتباطات نقش‬
‫در طراحي مدارس ‌‬
‫تأثیر دارند‪ .‬به همین دليل است كه ‌‬
‫در حافظه ‌و يادگیري‌ ‌‬
‫هر كدام ‪ 3‬درصد ‌‬
‫حواس به ترتيب بساوايي ‪ 6‬درصد‪ ،‬بويايي ‌و چشايي ‌‬
‫کرده ‌و اثربخش مي‬
‫متأثر ‌‬
‫اگیر افزايش مي يابد؛ فرايند يادگیري‌ كامل را ‌‬
‫در فرايند ارتباط دهي فن آوري نوين آموزش ‌و پرورش‪ ،‬قدرت بهره گیري‌ فراده ‌و فر ‌‬
‫حياتي خود را ايفا مي كند‪ ،‬چرا كه ‌‬
‫در نتيجه ارتقاي علمى دانش آموز‌ را فراهم سازیم‪.‬‬
‫در اینجا سعی کرده ایم عالقمندي بيش ‌تر به درس‪ ،‬مدرسه ‌و کالس ‌و ‌‬
‫نمايد‪‌ .‬‬
‫مجهز کردن همه ی کالس های مدرسه به تجهیزات کالس هوشمند‪ ،‬برنامه ریزی‌ جهت برگزاری‌ کالس های آموزش ى مبتنى ‌بر‬
‫‌‬
‫ارتقای تجهیزات سخت افزاری‌ ‌و نرم افزاری‌ شبکه ی مدرسه‪،‬‬
‫چهار پایه به اسمارت برد‪ ،‬ویدئو پروژکتور‪ ،‬لب‬
‫هر ‌‬
‫محتوای چند رسانه ای ‌از جمله کارهای با ارزش ى بوده که برای سال تحصیلی جدید انجام شده است‪ .‬به این صورت که همه ی‪ 20‬کالس ‌‬
‫مجهز شده ‌و دبیران ‌و همکاران ‌و بخش ى ‌از دانش آموزان جهت استفاده ‌و تولید محتوای آموزش ى مناسب آموزش های الزم را دیده اند ‪ .‬همچنین‬
‫‌‬
‫تاب‪ ،‬نرم افز ‌ار های کمک آموزش ى مناسب پایه‬
‫مجهز شده است‪.‬‬
‫کنار کالس های درس ى به همین امکانات ‌‬
‫در ‌‬
‫نیز ‌‬
‫کامپیوتر ‌‬
‫‌‬
‫کارگاه‬
‫در خدمت آموزش‬
‫کنار کالس درس ‌‬
‫در ‌‬
‫آزمایشگاه فیزیک – آزمایشگاه زیست‪ -‬آزمایشگاه شیمى ‌و کارگاه رباتیک ‌و سالن اجتماعات با داشتن امکان برگزاری‌ کالس درس به صورت چند رسانه ای ‌‬
‫عزیز ارائه دهد‪.‬‬
‫در سال تحصیلی جدید بتواند امکانات ‌و برنامه های مناسبي به دانش آموزان ‌‬
‫امیدوار است ‌‬
‫‌‬
‫کامپیوتر‬
‫‌‬
‫دانش آموزان می باشند‪ .‬گروه‬
‫کارگاه کامپیوتری مرکز‬
‫ّ‬
‫سرور فعال جهت استفاده ‌از‬
‫روز مدرسه با خدمات رسانی د ‌و ‌‬
‫بسیار قوی‌ ‌و به ‌‬
‫‌‬
‫کامپیوتر ‌و یک کارگاه روبات مجه ‌ز است‪ .‬تمامی واحدهای مدرسه ‌از امکانات شبکه ی‬
‫‌‬
‫مدرسه به یک کارگاه (سایت)‬
‫خدمات شبکه داخلی ‌از جمله اینترنت ‌پر سرعت‪ ،‬استفاده مشترک ‌از اطالعات داده ای ‌و سخت افزارهای تحت شبکه و ‪ ...‬بهره مند هستند‪.‬‬
‫در آن صورت می گیرد‪ .‬این فعالیت ها‬
‫کامپیوتر دبیرستان یکی ‌از مکان های شلوغ مدرسه است که فعالیت های بسیاری‌ ‌‬
‫‌‬
‫با توجه به ضرورت دسترس ى به اینترنت ‌و امکانات چند رسانه ای‪،‬کارگاه‬
‫شامل‪:‬‬
‫ برگزاری‌ کالس های درس ى که نیازمند امکانات چند رسانه ای ( اسمارت برد ) ‌و اینترنت هستند‪.‬‬‫بهتر پروژه های درس ى ‌و پژوهش ى‪.‬‬
‫هر چه ‌‬
‫ی (اینترنت) به منظور‌ انجام ‌‬
‫در فضای مجاز ‌‬
‫ دسترس ى دانش آموزان به اطالعات موجود ‌‬‫ آموزش نیروی انسانی‬‫ آماده سازی‌ ‌و تولید محتوای آموزش ى‬‫در طو ‌ل سال تحصیلی‬
‫ی ‌‬
‫در زمینه هوشمند ساز ‌‬
‫ی سمینارها ‌و کارگاه های آموزش ى ‌‬
‫ برگزار ‌‬‫بانک اطالعات الکترونیک‬
‫دیگر امکانات گروه‬
‫نیاز پرسنل ‌و دانش آموزان ‪ -‬آزمایشگاه ‌و کتابخانه مجازی‌‪ -‬فیلم ‌و انیمیشن آموزش ى و ‪‌ . . .‬از ‌‬
‫تهیه ‌و نگهداری‌ بانک اطالعات الکترونیک حاوی‌ تمام نرم افزارهای مورد ‌‬
‫کامپیوتراست‪.‬‬
‫آدرس وب سایت دبیرستان فرزانگان ‪www.farzanegan2t.ir :2‬‬
‫پایگاه اطالع رسانی دبیرستان به منظور ارتباط موثر مسئولین مدرسه با دانش آموزان و اولیاء آن ها‪ ،‬در حال فعالیت بوده و خدمات بسیاری را به آن ها ارائه می دهد وب سايت دبیرستان‬
‫حاوي بخش هاي مختلف زير مي باشد‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪‬صفحه ي مخصوص هر دانش آموز‪ :‬اين قسمت خصوص ي است و هر دانش آموز فقط مي تواند به اطالعات مربوط به خود دسترس ي پيدا كند‪ .‬تمامي مواردي كه الزم است در زمينه‬
‫نمایش انواع کارنامه و نمودارهای تحصیلی و انضباطی‪ ،‬جلسات مشاوره‪ ،‬حضور و غياب‪ ،‬موارد انضباطی و‪ ...‬به اطالع اوليا و دانش آموزان برسد با هماهنگي مشاورین و معاونین از طريق‬
‫اين قسمت انجام مي شود و نيازي به مراجعه حضوري اوليا نيست‪ .‬در ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان و اولیا رمزهای جداگانه ای دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫‪‬سیستم پیامک‬
‫‪‬پیش ثبت نام‬
‫‪‬اخبار‬
‫‪‬آرشیو نمونه سئوال‬
‫‪‬برگزاری آزمون های الکترونيکی‬
‫اطالعات و برنامه های مدرسه‪ ،‬بودجه بندی دروس‪ ،‬تقویم آموزش ى‪ ،‬تقویم اجرایی‪ ،‬تقویم پژوهش ى و‪ ...‬از جمله مواردی است که با مراجعه به وب سایت مدرسه می توانید از آن مطلع‬
‫شوید‪ .‬در ضمن گروه هاي مختلف آموزش ي‪ ،‬واحد پژوهش و فرهنگي و مشاوره و ‪ ...‬هر كدام بخش هاي مربوط به خود را دارند كه از طريق اين بخش ها با شما در ارتباط هستند‪.‬‬
‫نظرات و پيشنهادهاي شما عزيزان در بهبود سايت به ما كمك مي كند‪ .‬هر گونه سؤال و يا اشكالي را با ما در ميان بگذاريد‪.‬‬
‫مسئول وب سايت‪ :‬دلیر‬
‫آدرس ايميل‪[email protected]:‬‬
‫آدرس ايميل مدرسه‪[email protected] :‬‬
‫نحوه ورود به صفحه شخص ی سامانه ‪:‬‬
‫نحوه ورود اولیاء و دانش اموزان به صفحه مربوط به خود برای مشاهده نمرات فرزندشان به این صورت است که در قسمت پایین صفحه نخست سایت (ورود به سامانه) کلیک کرده نام‬
‫کاربری و رمز عبور دریافت شده از مدرسه را وارد نمایند‪.‬‬
‫سیستم جامع مدیریت هوشمند مدارس ‪:‬‬
‫‪‬كمك به مديريت در تحليل روند آموزش ي با بهره‌گیري از انواع گزارشات و نمودارها‬
‫‪‬دسترس ي سريع و آسان به کلیه اطالعات مدرسه (دانش آموزان و همکاران )‬
‫‪‬قابلیت ارائه شیوه‌های مختلف ارزشیابی (نمره‌ای و توصیفی)‬
‫‪‬حفظ‪ ،‬نگهداري و ارائه كليه اطالعات مدرسه بصورت جامع و يكپارچه‬
‫‪‬افزايش كارايي و بهره‌وري با جلوگیري از انجام كارهاي تكراري و وقت گیر‬
‫‪‬امکان بومی‌سازی نرم‌افزار جهت هر واحد آموزش ى توسط مدیر نرم افزار‬
‫‪‬امکان تعریف کاربران متعدد با قابلیت تعریف سطوح دسترس ى مختلف‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫مرور ‌بر تاريخ تمدن مشخص مي‌شود كه كتابخانه‌ها بخش الينفك جامعه‬
‫آغاز مي‌شوند‪ ،‬با كتاب مي‌بالند ‌و تجربه‌هاي خود را به كتاب مي‌سپارند‪ .‬با ‌‬
‫همه فرهنگها با كتاب ‌‬
‫اكز براي رفع نيازهاي فكري‌ جامعه بوجود آمده‌اند ‌و شكل‪‌ ،‬مشخصات‪‌،‬هدف‪ ،‬وظايف ‌و خدمات آنها براساس نيازهاي جامعه مشخص شده است‪.‬‬
‫متمدن بوده‌اند‪ ،‬اين مر ‌‬
‫مسیر حركت به سوي‌ تخصص ي شدن ‌و انطباق با اهداف دبیرستان قر ‌ار گرفت‪ .‬اين كتابخانه ابتدا به‬
‫در ‌‬
‫در سال ‪ 1387‬شكل گرفت ‌و بتدريج ‌‬
‫دو ‌‬
‫كتابخانه دبیرستان فرزانگان ‌‬
‫در قسمت موضوع‬
‫معموال كتابها ‌‬
‫‌‬
‫صورت سنتي ‌و دستي اداره مي‌شد كه محدوديتها ‌و نقايص زيادي را به دنبال داشت‪ .‬به طوري كه منابع كتابخانه به راحتي قابل بازيابي نبود ‌و‬
‫در‬
‫در آبان ‪1388‬آغاز ‌و ‌‬
‫‌و جايگاه اصلي خود قر ‌ار نمي‌گرفتند ‌و كتب با موضوعات تطابق نداشت‪ .‬براي غلبه ‌بر مشكالت فوق‌ طرح استاندارد سازي‌ ‌و کامپیوتری‌ کردن کتابخانه ‌‬
‫مردادماه ‪1389‬به اتمام رسید‪ .‬هم اكنون‌ كتابخانه تخصص ي دبیرستان با حدود ‪ 7000‬عنوان كتاب‪ ،‬خدمات خود را به صورت كامپيوتري‌ ‌و استاندارد انجام مي‌دهد‪.‬‬
‫در كتابخانه دبیرستان به شرح ذيل است‪ :‬اديان‪ -‬اسالم ‪ -‬فلسفه ‌و منطق‪ -‬علوم اجتماعي‪ -‬علوم سياس ي‪ -‬لغت نامه‌ها‪ ،‬فرهنگ‌ها ‌و‬
‫منابع كتابخانه‪ :‬عمده موضوعات موجود ‌‬
‫دايره‌املعارفها ‪ -‬ادبيات‪ -‬تاريخ‪ -‬هنر ‪ -‬روانشناس ي‬
‫در‬
‫خدمات فني‪ :‬با تالش‌هاي به عمل آمده كليه منابع موجود كتابخانه با استفاده ‌از نرم افز ‌ار پارس آذرخش سازماندهي شده است ‌و داده‌هاي مربوط به آنها ‌از طريق رايانه‌ ‌‬
‫نظر گرفته شده كه اعضاي كتابخانه مي‌توانند ‌از‬
‫در ‌‬
‫كار كتابخانه ‌‬
‫نیز براي ‌‬
‫كتابدار انجام مي‌گیرد‪ .‬اخیرا‌ كامپيوتري‌ ‌‬
‫‌‬
‫بيشتر توسط‬
‫‌‬
‫اختیار دانش آموزان قر ‌ار می گیرد‪ .‬اين خدمات‬
‫‌‬
‫كتابدار كتابخانه امانت بگیرند‪.‬‬
‫‌‬
‫جستجو نمايند ‌و ‌از طريق‬
‫‌‬
‫نظر خود را‬
‫طريق اين رايانه‌ منابع ‌و مدارك مورد ‌‬
‫بيشتر كتابخانه‌هاي ايران رواج دارد‪.‬‬
‫در ‌‬
‫سازماندهي‪ :‬منابع كتابخانه براساس قوانین رده‌بندي کنگره فهرست‌نويس ي ‌و رده‌بندي شده‌اند كه هم اكنون‌ ‌‬
‫عضو‬
‫‌‬
‫نیز با استفاده ‌از نرم افز ‌ار کتابخانه پارس آذرخش انجام می شود‪ .‬كتابخانه دبیرستان فرزانگان ‪ 2‬هم اكنون‌ داراي ‪550‬‬
‫امانت و اعضاء کتابخانه‪ :‬بخش امانت کتابخانه ‌‬
‫ثابت مي‌باشد‪.‬‬
‫تعهدات اعضاي كتابخانه‪ :‬اعضاء كتابخانه موظف به رعايت قوانین کتابخانه می باشند‪‌ .‬از جمله این قوانین‪:‬‬
‫در متن يا حاشيه كتاب؛‬
‫‪‬خودداري‌ ‌از هرگونه دستكاري‌ ‌و عالمت‌گذاري‌ ‌‬
‫در موعد مقرر‌‪.‬‬
‫‪‬استرداد يا تمديد مهلت كتب ‌‬
‫عضو موظف به خريد‪ ،‬تهيه يا پرداخت قيمت كتاب يا مي‌باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫بروز صدمه به كتاب ؛‬
‫در صورت مفقود شدن ‌و يا ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫ي‬
‫در حفظ ‌و نگهدار ‌ كتب ‌و منابع كتابخانه‌اي؛‬
‫‪‬كوشش ‌‬
‫در قرائت‌خانه كتابخانه قابل مطالعه ‌و استفاده مي‌باشد‪.‬‬
‫‪‬كتب مرجع فقط ‌‬
‫سایر مسابقات داخلی ‌و بین املللی نظ ‌یر‬
‫دوره های پژوهش ى جهت راه یابی به جشنواره جوان خوارزمی ‌و ‌‬
‫مسابقات ‪ ،Iran Open‬مسابقات ‪ ،Pypt‬مسابقات پژوهشگران جوان سمپاد و ‪ ...‬می باشد‪ .‬دانش‬
‫در یک رشته علمى (پژوهش فیزیک عملی‪،‬‬
‫در تابستان الزاما‌ ‌‬
‫آموزان پایه او ‌ل پس ‌از گذراندن جلسات توجیهى ‌‬
‫شیمى‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬زیست‪ ،‬رباتیک‪ ،‬مکاترونیک‪ Pypt ،‬و ‪ )...‬شرکت می کنند ‌و فعالیت کارگاه ها درطی سال‪،‬‬
‫در روزهای پنج شنبه ادامه خواهد یافت‪.‬‬
‫‌‬
‫ی را دارند ‌و‬
‫در تابستان حق انتخاب یک رشته علمى ‌و یک رشته هنر ‌‬
‫دانش آموزان پایه های دوم ‌و سوم ‌‬
‫در‬
‫در نمایشگاه دبیرستان که ‌‬
‫در روزهای پنج شنبه ادامه خواهد یافت‪ .‬پروژه ها ‌‬
‫در طی سال ‌‬
‫فعالیت کارگاه ها ‌‬
‫امتیاز داوری پروژه ها‬
‫‌‬
‫در صورت کسب سقف‬
‫هفته سوم اسفندماه برگز ‌ار می شود ارائه خواهد شد ‌و ‌‬
‫مراحل تکمیلی خود را طی خواهند نمود تا به جشنواره جوان خوارزمی‪ ،‬مسابقات ایران اپن‪ ،‬مسابقات‬
‫‪ ،Pypt‬مسابقات پژوهشگران جوان سمپاد و ‪ ...‬ارسال شوند‪.‬‬
‫دوره های املپیاد جهت راه یابی به آزمون‌ املپیادهای علمى داخلی ‌و بین املللی می باشد‪ .‬دانش آموز‌ان پایه‬
‫در یک گروه املپیاد (ریاض ى – فیزیک– شیمى‪ -‬نجوم‪-‬‬
‫در تابستان الزاما‌ ‌‬
‫اول‌ پس ‌از گذراندن جلسات توجیهى ‌‬
‫در طی سال‪ ،‬روزهای پنج شنبه خواهد بود‪.‬‬
‫زیست – ادبیات و ‪ )...‬شرکت می کنند ‌و ادامه کالس ها ‌‬
‫در سال قبل ادامه‬
‫در رشته املپیادی منتخب ‌‬
‫در تابستان فعالیت خود را ‌‬
‫دانش آموزان پایه دوم ‌و سوم ‌‬
‫در اسفند ماه برگز ‌ار می‬
‫در آزمون‌ مرحله اول‌ املپیاد که ‌‬
‫هر سه پایه می توانند ‌‬
‫خواهند داد‪ .‬دانش آموزان ‌‬
‫در پایه دوم (به استثناء املپیاد فیزیک) و سوم می‬
‫شود شرکت کنند‪ .‬منتخبین آزمون‌ مرحله اول‌ املپیاد ‌‬
‫در ک ‌الس های‬
‫توانند به مرحله دوم آزمون‌ املپیاد راه یابند‪ .‬برگزیدگان مرحله دوم املپیاد پس ‌از شرکت ‌‬
‫در صورت کسب نمره قبولی‪ ،‬موفق‬
‫در آزمو ‌ن مرحله سوم املپیاد شرکت نموده ‌و ‌‬
‫باشگاه دانش پژوهان جوان ‌‬
‫برنز کشوری خواهند شد‪.‬‬
‫به کسب مدال طال‪ ،‬نقره ‌و یا ‌‬
‫معرفی کارگاه ها‬
‫معرفی کالس های املپیاد‬
‫پروژه های شیمی‬
‫•معلم راهنما‪ :‬طوفانیان‬
‫کارگاه رباتیک‬
‫•معلم راهنما‪ :‬دائمی‬
‫پروژه های زیست‬
‫•معلم راهنما‪ :‬عاشورزاده‬
‫پروژه های کامپیوتر‬
‫•معلم راهنما‪ :‬سنقری‬
‫پژوهش های علوم انسانی‬
‫•معلم راهنما‪ :‬شکوهی‬
‫کارگاه هوا فضا‬
‫•معلم راهنما‪ :‬کیایی‬
‫کارگاه طراحی صنعتی‬
‫•معلم راهنما‪ :‬کیایی‬
‫بررس ی و تحلیل‬
‫داستان های شاهنامه‬
‫پروژه های ‪iypt‬‬
‫•معلم راهنما‪ :‬تاجداری‬
‫پژوهش های قرآن‬
‫پروژه های فیزیک عملی‬
‫•معلم راهنما‪ :‬افشاری‬
‫عکاس ی‬
‫کارگاه مکاترونیک‬
‫•معلم راهنما‪ :‬فرزان‬
‫•معلم راهنما‪ :‬آفرین کیا‬
‫•معلم راهنما‪ :‬نافذکالم‬
‫ً‬
‫•معلم راهنما‪ :‬متعاقبا اعالم می گردد‪.‬‬
‫املپیاد ریاض ی‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬دکتر علیپور‬
‫املپیاد فیزیک‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬آقاپور‬
‫املپیاد شیمی‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬شاهی‬
‫املپیاد زیست‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬شاه نظر‬
‫املپیاد نجوم‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬محمودی نیا‬
‫املپیاد ادبی‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬افخمی‬
‫املپیاد کامپیوتر‬
‫مشاور و برنامه ریز‪ :‬غفاری‬
‫گروه کامپیوتر‬
‫کسب رتبه ‪ 6‬کشوری در دهمین جشنواره خوارزمی سال ‪1388‬‬
‫‪ .1‬مهرافشان قلی جعفری‬
‫‪ .3‬فرشته بیات‬
‫‪ .2‬فاطمه کرمانی‬
‫کسب رتبه ‪ 5‬کشوری در یازدهمین جشنواره خوارزمی سال ‪1389‬‬
‫‪ .2‬نفیسه صداقتی‬
‫‪ .1‬مهشید دشتی شکوهی‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬ساناز ابرازی‬
‫‪.1‬کیانا مستغاثی‬
‫کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬مریم حجتی‬
‫‪.1‬آیناز طالب زاده‬
‫کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.1‬آیسان نجاری‬
‫‪.2‬شکیبا شه بندگان‬
‫در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1391‬‬
‫کسب رتبه اول‌ استانی ‌‬
‫ایلناز علوی‬
‫گروه فیزیک‬
‫کسب رتبه سوم در پنجمین مسابقات بین املللی فیزیکدانان جوان ایران سال ‪1390‬‬
‫‪ .3‬کیمیا کالنتری‬
‫‪ .2‬فاطمه زرد بانی‬
‫‪ .1‬سبا کابلی نژاد‬
‫کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی کشور اتریش سال ‪91‬‬
‫کیمیا کالنتری‬
‫کسب رتبه سوم در مسابقات بین املللی کشور اتریش سال ‪92‬‬
‫مژده یدا‪..‬ی خالص‬
‫گروه مکاترونیک‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬کشوری در مسابقات ایران اپن سال ‪1391‬‬
‫‪ .2‬غزاله شاهسون‬
‫‪ .3‬سها حاجی فتحعلی ‪ .4‬مائده صلح جو‬
‫‪ .1‬سارا نوری زاده‬
‫‪ .7‬پرستو سمندی‬
‫‪ .6‬فاطمه افراسیابی‬
‫‪ .5‬سبا کابلی نژاد‬
‫‪ .11‬زهرا پژم‬
‫‪ .10‬گلبرگ یگانه‬
‫‪ .9‬عطیه زارع‬
‫‪ .16‬پریسا حکمت نژاد‬
‫‪ .13‬پریشاد بهنام قادر ‪ .14‬آمنه محسن خیام ‪ .15‬گیتا سر افراز‬
‫‪ .17‬مریم بختیاری مقدم ‪ .18‬فاطمه نیکخو‬
‫کسب رتبه سوم استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪90‬‬
‫‪ .1‬مریم بختیاری مقدم ‪ .2‬فاطمه نیکخو‬
‫کسب مقام اول کشوری در هشتمین دوره مسابقات ایران اپن ‪2013‬‬
‫‪ .2‬زینب خاطری‬
‫‪.4‬آی سان جعفر زاده ‪.5‬اندیشه آزاد‬
‫‪.3‬غزل قربانی‬
‫‪ .1‬زینب رضوانی‬
‫‪ .6‬نیوشا موسوی‬
‫‪.9‬کیمیا مذهب یوسفی ‪.10‬نگین عزیزی‬
‫‪ .8‬ثمین صبور روح‬
‫‪.7‬فاطمه زردبانی‬
‫‪ .8‬زهرا منوچهری‬
‫‪ .12‬رویا گلریز‬
‫گروه شیمی‪:‬‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.1‬آذین ذوالفقاری پور‬
‫‪.3‬نسیم نصرتی نیا‬
‫‪.2‬مهتاب طوالنی‬
‫کسب رتبه‪ 3‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬سبا عبدلی‬
‫‪.1‬هساره مرادی‬
‫کسب رتبه ‪ 5‬کشوری در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬سبا عبدلی‬
‫‪.1‬هساره مرادی‬
‫کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬ساحل شفیعی‬
‫‪.1‬گالره پوستی زاده‬
‫کسب رتبه سوم کشوری در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1391‬‬
‫‪.2‬ساحل شفیعی‬
‫‪.1‬گالره پوستی زاده‬
‫کسب رتبه پنجم کشوری‬
‫در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1391‬‬
‫‪ .3‬آذین ذوالفقاری‬
‫‪ .2‬نسیم نصرتی نیا‬
‫‪ .1‬مهتاب طوالنی‬
‫کسب مدال طال در مسابقات‬
‫جهانی ژنو سوئیس سال ‪92‬‬
‫‪ .3‬آذین ذوالفقاری‬
‫‪ .2‬نسیم نصرتی نیا‬
‫‪ .1‬مهتاب طوالنی‬
‫در مسابقات جهانی ژنو سوئیس ‪92‬‬
‫کسب مدال نقره ‌‬
‫‪ .2‬سبا عبدلی‬
‫‪ .1‬هساره مرادی‬
‫گروه روباتیک‪:‬‬
‫کسب رتبه ‪4‬کشوری در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1389‬‬
‫‪ .1‬پرنیان قنبری‬
‫‪ .2‬راضیه آریان‬
‫کسب رتبه ‪ 1‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪ .1‬پرنیان قنبری‬
‫‪ .2‬راضیه آریان‬
‫کسب رتبه ‪4‬کشوری در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪ .1‬پرنیان قنبری‬
‫‪ .2‬راضیه آریان‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.2‬پرستو اشتری‬
‫‪.3‬صهبا ایروانی منش‬
‫‪.1‬نسترن خدابنده لو‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪ .4‬زهرا انصاری‬
‫‪ .3‬رومینا نعیمی‬
‫‪ .2‬آوا برارزاده‬
‫‪ .1‬آوا عمرانی‬
‫کسب رتبه ‪ 6‬کشوری در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪ .4‬زهرا انصاری‬
‫‪ .3‬رومینا نعیمی‬
‫‪ .2‬آوا برارزاده‬
‫‪ .1‬آوا عمرانی‬
‫‪.4‬گراناز عادل‬
‫ادامه گروه روباتیک‪:‬‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬در مسابقات فرزانگان کاپ سال ‪1390‬‬
‫‪ .3‬زهرا انصاری‬
‫‪ .2‬آوا برارزاده‬
‫‪ .1‬آوا عمرانی‬
‫کسب رتبه ‪ 2‬کشوری در مسابقات ایران اپن سال ‪1391‬‬
‫‪ .3‬زهرا انصاری‬
‫‪ .2‬آوا برارزاده‬
‫‪ .1‬آوا عمرانی‬
‫کسب رتبه‪ 4‬کشوری در مسابقات ایران اپن سال ‪1391‬‬
‫‪ .4‬آوا عمرانی‬
‫‪ .3‬آوا برارزاده‬
‫‪ .2‬الهه احمدی‬
‫‪ .1‬آوا ایران منش‬
‫کسب مقام اول بهترین ارائه در مسابقات جهانی روبوکاپ مکزیک ‪2012‬‬
‫‪ .3‬زهرا انصاری‬
‫‪ .2‬آوا برارزاده‬
‫‪ .1‬آوا عمرانی‬
‫‪ .7‬پرستو اشتری‬
‫‪ .6‬صهبا ایروانی منش‬
‫‪.5‬نسترن خدابنده لو‬
‫گروه ریاض ی‬
‫کسب رتبه سوم استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪ .1‬الهه حکیمی‬
‫کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال ‪1390‬‬
‫‪.1‬شیرین حاج امین شیرازی‬
‫کسب رتبه اول منطقه در مرحله اول سال ‪1390‬‬
‫‪ .2‬فرزانه احسانی‬
‫‪ .1‬نگار نجاتی‬
‫‪ .3‬کیمیا مذهب یوسف‬
‫کسب مدال طالی کشوری املپیاد فیزیک سال ‪ 90‬نیلوفر خوش سیر‬
‫کسب مدال طالی کشوری املپیاد ادبی سال ‪ 90‬زینب روحانی‬
‫کسب مدال طالی کشوری املپیاد نجوم سال ‪ 90‬سارا علی قلی زاده صفری‬
‫کسب مدال نقره کشوری املپیاد ریاض ی سال ‪ 90‬هدی آقایی‬
‫کسب مدال نقره کشوری املپیاد زیست سال ‪ 90‬یاسمن مهدویه‬
‫کسب مدال نقره کشوری املپیاد ادبی سال ‪ 90‬سپیده خاضعی – سبا فالح‬
‫کسب مدال برنز کشوری املپیاد ادبی سال ‪ 90‬امینه علی خانی – ساناز ابرازی‬
‫کسب مدال برنز کشوری املپیاد شیمی سال ‪ 90‬مهرافشان قلی جعفری – سارا اسفندیار پور‬
‫کسب مدال برنز جهانی املپیاد نجوم سال ‪ 91‬سارا علی قلی زاده صفری‬
‫پذیرفته شدن در مرحله دوم املپیاد زیست شناس ی سال ‪ 92‬دینا موسوی اصل‪ -‬زهرا ابراهیم سلطانی‬
‫‪ .4‬الهه احمدی‬
‫‪ .8‬آوا ایران منش‬
‫کسب مدال طالی کشوری در مسابقات ریاض ی ‪ IMC‬سال ‪92‬‬
‫غزل کاظمی‬
‫کسب رتبه برتر استانی در مسابقات آزمایشگاهی زیست شناس ی سال ‪92‬‬
‫زهرا ابراهیم سلطانی‬
‫موفقیت در مسابقه تولید محتوای الکترونیکی بخش دانش آموزان سال ‪91‬‬
‫‪.1‬غزل قربانی‬
‫‪ .2‬شکیبا نرج آبادی‬
‫موفقیت در مسابقات ریاض ی گروهی )‪( IMC‬سال ‪92‬‬
‫نازنین آذرهوشنگ‪ ،‬کمند خلج‪ ،‬ساینا اقبال پور‪ ،‬شیما جهانی‪ ،‬مبینا عبدلی‪ ،‬غزل کاظمی ‪ ،‬غزاله کاظمی‬
‫موفقیت در مسابقات آزمایشگاهی شیمی سال ‪92‬‬
‫نیلوفر حاجی نوروزی‪ ،‬سمن فالح سلطانی‬
‫موفقیت در مسابقات آزمایشگاهی زیست شناس ی سال ‪92‬‬
‫زهرا ابراهیم سلطانی‬
‫مسابقات مفاهیم قرآن و نهج البالغه در سطح منطقه یک سال ‪91‬‬
‫فائزه تیموری‬
‫کسب رتبه اول استانی در مسابقات درس هایی از قرآن سال ‪92‬‬
‫دریا فروزانفر‬
‫زینب آذین‬
‫مهتاب گلی زاده* دریا فروزانفر‬
‫راهیابی در بیست و یکمین کنگره قرآنی سمپاد به مرحله کشوری سال ‪91‬‬
‫* زینب رحیمى‬
‫* محدثه رضاییان‬
‫* فائزه تیموری‬
‫حفظ قرآن کریم در منطقه یک و راهیابی به مرحله استانی سال ‪91‬‬
‫زهرا بیگلری‌‬
‫فاطمه عالمتى‬
‫مسابقات قرآن کریم در رشته «قرائت» سال ‪91‬‬
‫مسابقات کتبى کارشناس ى قرآن رشته «مفاهیم» سال ‪91‬‬
‫*زینب آذین‬
‫* فائزه تیموری‬
‫در رشته حفظ و قرائت قرآن سال ‪92‬‬
‫زهرا بیگلری‌‬
‫مسابقات احکام منطقه یک سال ‪91‬‬
‫نگین رحیم زاده‬
‫‪ .1‬ثنا رشیدی‬
‫گروه تواشیح منطقه یک سال ‪91‬‬
‫‪ .2‬شیما جهانی‬
‫‪ .3‬زهرا دهقانیان‬
‫در رشته سرود منطقه یک سال ‪91‬‬
‫‪ .1‬سوگل شهمیرزادی‬
‫‪ .5‬هانا ابراهیمى‬
‫‪ .9‬الیکا والهى‬
‫‪ .13‬کمند باغبان منش‬
‫‪ .17‬زکیه حیدرپور‬
‫الیکا والهى‬
‫‪ .2‬نیکی استواری‬
‫‪ .6‬آذین ارجمند‬
‫‪ .10‬آنیتا قندهاری‬
‫‪ .14‬ثنا کشکولی‬
‫‪ .18‬مریم علوی‬
‫‪ .4‬کیمیا رامتین‬
‫‪ .5‬ثنا نیازی‬
‫‪ .4‬زهرا موسوی‬
‫‪ .3‬پرند مهندس ى‬
‫‪ .8‬مهسا بخشنده‬
‫‪ .7‬فهیمه سادات موسوی‌‬
‫‪ .12‬صدف فرد جعفرنیا‬
‫‪ .11‬فاطمه قاسمى‬
‫‪ .16‬ساناز نوری‬
‫‪ .15‬پارمیدا شفیع تبار‬
‫‪ .19‬شکوفه شکوه نیا ‪ .20‬زهرا قریش ى‬
‫در مسابقات هنر ‪ -‬رشته طراحی منطقه یک سال ‪92‬‬
‫در بین برگزیدگان محفل شعر و ادب و همچنین مسابقه مشاعره ویژه ی میالد حضرت زهرا (س) و روز زن سال ‪91‬‬
‫کیمیا مذهب یوسف‬
‫دالرام رزازان‬
‫در مسابقات بزرگداشت ‪ 22‬بهمن (شنای قورباغه ‪ 100‬متر و شنای قورباغه ‪ 200‬متر) سال ‪91‬‬
‫معرفی دبیرستان‬
‫واحد فرهنگی‬
‫واحد پژوهش‬

similar documents