presentatie op de ConcepT-site

Report
Het studievoorschot
17 oktober 2014
Renate van Luijk
Studentendecaan Universiteit Twente
Huidige systeem van studiefinanciering
Studie met driejarige bachelor en tweejarige master
Voorwaardelijke beurs (5 jr.)
Ba Ba Ba
Ma Ma
Diploma termijn (10 jr.)
Rentedragende lening (3 jr)
Huidige maandbedragen prestatiebeurs
september – december 2014
€
Uitwonend
Basisbeurs
Aanvullende beurs
Lenen
Collegegeldkrediet
Totaal
€ 279,14
€ 260,19
€ 293,89
€ 158,83
€ 992,05
Thuiswonend
€ 100,25
€ 239,30
€ 293,89
€ 158,83
€ 792,27
Beoogd stelsel per 1 september 2015
 Basisbeurs wordt lening -> verschil uitwonend /
thuiswonend verdwijnt
 Aanvullende beurs kan (tijdelijk) hoger worden
 Periode aflossing van 15 naar 35 jaar
 Wel “cohortgarantie”
 OV reisproduct blijft voor nominale duur
Ba + Ma + 1
 Leenperiode van 3 jaar na nominale duur
Ba + Ma blijft ongewijzigd
 Diplomatermijn van 10 jaar blijft ongewijzigd
Indicatie maandbedragen per september 2015
Situatie bij ouders met 1 (studerend) kind, wettelijk collegegeld
Indicatie rente: 1,06%
Inkomen ouders tussen 35k€ en 46k€ minimaal €106,98
aanvullende prestatiebeurs (extra compensatie alleen in 2015-2016)
De cohortgarantie?
Wetsvoorstel:
“Dat betekent dat alle studenten die voor die tijd [1 september 2015, RvL]
zijn begonnen aan een bachelor- of een masteropleiding, deze kunnen
afronden onder de condities waaronder zij aan hun opleiding zijn
begonnen.
Wanneer bachelorstudenten na september hun bachelordiploma behalen
en beginnen aan een masteropleiding, zullen zij in het nieuwe stelsel
terecht komen
”
Mogelijke uitwerking cohortgarantie
 Student technische Ba – cohort 2012. Studeert nominaal en
rondt bachelor af in juni 2015 (inschrijving 2-jarige ma per
1/7/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar PB Ma
 Student technische Ba – cohort 2011. Heeft studievertraging en
rondt bachelor af in september 2015 (inschrijving 2-jarige ma per
1/10/15) -> 3 jaar PB Ba + 1 jaar PB ma (14-15) + 1 jaar
studievoorschot Ma
 Student technische Ba – cohort 2014. Maakt slechte start en
schrijft zich uit per 1/11/14, begint opnieuw in sept 2015 met Ba
-> 36 maanden PB Ba + tijdens Ma studievoorschot
 Student technische Ba – cohort 2012. Studeert nominaal en
rondt bachelor af in augustus 2015 (inschrijving tweejarige Ma
per 1/9/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar studievoorschot Ma
Oplopende studieschuld bij wegvallen basisbeurs?
Ontwikkeling gemiddelde studieschuld van afgestudeerden met een schuld
Jaar afstuderen
Gemiddeld geleend
2009
€ 13.600
2010
€ 15.000
2011
€ 14.900
2012
€ 14.800
Basisbeurs uitwonend ca. €3300, thuiswonend ca. €1200 op
jaarbasis.
Prognose overheid stijging gemiddelde studieschuld met ca.
€6000.
Compensatie door studenten via:
 Meer inkomsten uit werk?
 Hogere lening?
 Hogere bijdrage van ouders?
Bussemaker over studieschuld:
Deelt u de mening dat het vooruitzicht van een hoge
studieschuld met name nadelig uitpakt voor jongeren uit een
gezin met een laag inkomen? Zo nee, waarom niet?
Nee, die mening deel ik niet. […]
Allereerst bevat het voorstel een versoepeling van de
terugbetaalvoorwaarden: de terugbetaalperiode wordt verlengd
van 15 naar 35 jaar, de drempel waaronder men niet hoeft terug
te betalen wordt verhoogd van 84% naar 100% van het
wettelijke minimumloon, en het percentage dat een oud-student
maximaal hoeft in te zetten voor aflossing van zijn studieschuld,
verlagen we van 12% naar 4% van het inkomen boven deze
drempel.
Hoe gunstig is de langere aflostermijn?
Indicatie maandbedragen bij aflossing in 15 jaar
Schuld van
rente 1%
rente 2%
rente 3%
rente 4%
rente 5%
€ 5.000,- of
minder
45,41
45,41
45,41
45,41
45,41
€ 10.000,-
59,83
64,27
68,86
73,61
78,50
€ 15.000,-
89,74
96,40
103,30
110,42
117,75
€ 25.000,-
149,57
160,67
172,16
184,03
196,26
€ 40.000,-
239,32
257,07
275,45
294,44
314,01
totaal betaalde bedrag aan rente en aflossing (bij aflossing in 15 en 35 jaar) (in bedragen van nu)
15 jaar
35 jaar
verschil
schuld: 21.000 euro
(2,5% rente; 1,5% inflatie)
€ 22.719
€ 24.993
€ 2.274
schuld: 21.000 euro (4%
rente; 1,5% inflatie)
€ 25.441
€ 31.756
€ 6.315
Historische ontwikkeling rente over studieschuld
Jaar einde studie / einde
studiefinanciering
Begindatum
renteperiode
Einddatum
renteperiode
Jaarpercentage
2013 & 2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
01-01-2014
01-01-2013
01-01-2012
01-01-2011
01-01-2010
01-01-2009
01-01-2013
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2016
31-12-2015
31-12-2014
31-12-2013
31-12-2017
0,81%
0,6 %
1,39 %
1,50 %
2,39 %
3,58 %
0,6 %
• Rente loopt vanaf maand na uitbetaling studiefinanciering
• Samengestelde interest
• Rente voorspeld over 2015: 1,06%
Ter vergelijking: langstuderen
•
•
•
•
Eerste uitgangspunt kabinet: 1 uitloopjaar in
bachelor of masterfase
• Wijziging na kameroverleg: 1 uitloopjaar
in bachelor en master plus regeling
studenten met functiebeperking
Invoering studiejaar 2011-2012: “boete” was
nul euro
• Overleg over aanpassingen wet,
reparaties uitzonderingen
• Rechtszaak rechtmatigheid
“vertrouwensbeginsel”
Invoering studiejaar 2012-2013: “boete”
inmiddels 3060 euro
• Lijst langstudeerders vastgesteld (juni
2012)
• Bezwaarprocedures op instellingen,
nieuwe uitzonderingen
Terugdraaien wetgeving (sept / okt 2012)
• Geld terugstorten
It ain’t over till the fat lady sings
Scienceguide:
http://www.scienceguide.nl/Overzicht.aspx
OC&W:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering
Conctactgegevens DUO en studentendecanen UT
DUO:
Website:
https://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/default.asp
Regiokantoor: Ripperdastraat 13
Afspraak via:
https://www.duo.nl/particulieren/deurmat/contact/servicekantoren/enschede.asp
Studentendecanen:
website:
http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/
Bezoekadres: Vrijhof 311
Afspraak via:
053 - 489 2035
E-mail:
[email protected]

similar documents