Τι είναι η Δ.Ε.Ε

Report
Διεπαγγελματική μάθηση
στόχοι?
Γιώτα Τραγέα
IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ.
• ‘Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν
δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν
μαζί ο ένας από τον άλλο και για τον άλλο
για να διευκολύνουν την συνεργασία στην
πράξη
Barr, 1997, p32
2
Tι σκέφτομαι...
• Ο στόχος είναι να
καλλιεργήσει στους μαθητές
τα οφέλη και τις δεξιότητες
που απαιτούνται για τη διαεπαγγελματική εργασία, έτσι
ώστε η εμπειρία των
ασθενών, των χρηστών των
υπηρεσιών και των
φροντιστών στον τομέα της
υγείας να ενισχύεται
3
Αρχές
• Βελτίωση ποιότητας παροχής φροντίδας
• Επικεντρώνεται στις ανάγκες των ατόμων που
κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας
• Σέβεται την ιδαιτερότητα του κάθε
επαγγέλματος
• Ενισχύει την πρακτική σε κάθε επάγγελμα
• Αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση
Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
• Κακή επικονωνία
Κάθε επάγγελμα αναπτύσσει τη δική τη
γλώσσα
Διαφορετικά επαγγέλματα χρησιμοποιούν
διαφορετικές λέξεις για την ίδια έννοια και τα
ίδια λόγια για διαφορετικές σημασίες
Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν
εμπιστευτικότητα ή την ακολουθούν τη
νομοθεσία
Πίεση χρόνου
Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
• Ο αριθμός των επαγγελμάτων
 Αριθμός των επαγγελμάτων έχει αυξηθεί - αριθμός
των ειδικοτήτων
 Αυξημένος κίνδυνος κακή επικοινωνία και
παρανοήσεις
 Αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα
 Οι ασκούμενοι υπό αυξανόμενη πίεση
 Πληθυσμοί ζουν περισσότερο - πιο πιθανό να έχουν
σύνθετες ανάγκες
 Περισσότερη τεχνολογία για τη θεραπεία ευρέος
φάσματος ασθενειών
Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
 Ομαδική δουλειά
 Οι ομάδες που εργάζονται στον ίδιο φορέα, π.χ.
Στην πρωτοβάθμια φροντίδα των διαφόρων
υπηρεσιών, π.χ. Μαθησιακές δυσκολίες
 Ανάγκη να κατανοήσουν καλύτερα άλλα
επαγγέλματα
 Συνεργασία
 Αφορά το φάσμα των επαγγελματιών που
απαιτεί η κατάσταση
 Μεταξύ των οργανώσεων, επαγγέλματα,
 Οι οικογένειες και οι χρήστες των υπηρεσιών
Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
• Επίλυση αντιπαλότητας
 Στοιχεία του ανταγωνισμού - δύναμη, την κατάσταση
 Οι διαφορές στην εκπαίδευση, το φύλο και την τάξη
 Ανάγκη να είναι σε θέση να συνεργάζονται παρά τις
διαφορές
• Βελτίωση της ποιότητας
 Η συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας η αμοιβαία υποστήριξη, μειώνει το άγχος, λιγότερη
πιθανότητα των λαθών
 Κανείς δεν μπορεί να φροντίσει το χρήστη υπηρεσιών
χωρίς άλλους
Στόχοι ?
• Δεξιότητες για συλλογική εργασία
• Δεξιότητες Ομαδικής εργασίας
• Ενίσχυση της φροντίδας των χρηστών των
υπηρεσιών
• Διεπαγγελματικές στάσεις
• Κατανόηση των άλλων ρόλων
Στόχοι ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
θετική αλληλεξάρτηση
Πρόσωπο με πρόσωπο θετική αλληλεπίδραση
Ατομική ευθύνη
Διαπροσωπικές δεξιότητες και μικρή ομάδα
επικοινωνία - λεκτική και μη λεκτική ενεργητική ακρόαση
Κατανόηση και δεξιότητες
ανταλλαγή πληροφοριών
Επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων
Ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη
Δεν κάνουμε υποθέσεις
Μη επικριτικοί, κοινωνικές δεξιότητες
Θετική και ενθαρρυντική στάση
Πως επιτυγχάνεται?
Πως επιτυγχάνεται?
• Φέρνουμε τους φοιτητές σε επαφή / Ειδικότητα, φύλο, ηλικία,
εθνικότητα
• Ασφαλές περιβάλλον / Σεβασμός. Προσεκτική ακρόαση, κοινό
έδαφος
• Να μοιραστούν εμπειρίες / ο χρόνος για να συζητηθούν και να
διερευνηθούν περιβάλλοντα της τοποθέτησή σας και των
εργασιακών πρακτικών / κατανόηση μέσα από συζήτηση
• Αναστοχασμός / στοχαστική συζήτηση σχετικά με τις δικές μας
αντιλήψεις / ευκαιρία για να αλλάξετε
• Μαθησιακές
• Ευκαιρίες / Βιωματική - μάθηση από την εμπειρία - συζητήσουν
δύσκολα θέματα και διλήμματα, κριτική σκέψη
Βιβλιογραφία
• 1 Centre for the Advancement of Inter-professional
Education accessed 29.1.13
http://www.caipe.org.uk/resources/
• 2 The Francis Report accessed 29.1.13
http://www.hsj.co.uk/news/acute-care/the-francisreports-18-recommendations/5011951.article
• 3 The Francis Report accessed 29.1.13
http://www.hsj.co.uk/news/acute-care/the-francisreports-18-recommendations/5011951.article

similar documents