Globaalprobleemid

Report
Globaalprobleemid
Keskkonna- ja sotsiaalprobleemid
Inimõigused
Globaalprobleemide mõiste, jagunemine
• Globaalprobleemide all mõistetakse nüüdisühiskonna
arenguraskusi, mille ületamiseks on vaja kogu inimkonna või
suurte piirkondlike inimrühmade jõupingutusi.
• Globaalprobleemid jagunevad:
• keskkonnaprobleemid: kõrbestumine, maavarade
ammendumine, mageveevarude nappus, vihmametsade
vähenemine, erosioon, õhusaaste, osoonikihi hõrenemine jms.
• sotsiaalprobleemid: vaesus, nälg, terrorism, põgenikud,
rahvastiku kiire kasv, sõda, inimõiguste rikkumine,
inimkaubandus, uimastite levik, ebavõrdne ligipääs
meditsiiniabile ja haridusele jms.
globaalprobleemid - tuumakatastroof
• Tuumakatastroof oli esimene globaalprobleem, mida
inimkond endale teadvustas.
• Tšernobõli tuumajaamas 26. aprillil 1986 toimunud avarii oli
tuumaenergeetika ajaloo rängim.
• 2011.a. märtsis Jaapanit tabanud
tsunamis toimus plahvatus
Fukushima tuumajaamas.
Keskkonnaalased globaalprobleemid
• Keskkonna saastumine – CO2 osatähtsuse suurenemine
õhus, globaalne soojenemine
• Globaalse soojenemise põhjused:
fossiilsete kütuste tarbimisel õhku
paiskuv saaste (CO2),
metsade vähenemine,
kõrbestumine intensiivse põllumajanduse tagajärjel;
• Globaalse soojenemise tagajärjed:
kasvuhooneefekti suurenemine,
osoonikihi hõrenemine,
pooluste jäämassiivide sulamine ja
maailmamere veetaseme tõus,
looduskatastroofide sagenemine ja
nende purustusjõu suurenemine.
keskkonnaalased globaalprobleemid
• Happevihmad
• Happevihma põhjustavad
eelkõige väävli- ja lämmastik
oksiidid, mis veega
reageerides moodustavad
vastavalt väävel- (H2SO4) ja
lämmastikhappe HNO3.
• Happevihmad on tõsine keskkonnaprobleem, mis põhjustab
probleeme kaladele ja taimestikule ning hävitab
arhitektuurimälestisi.
• Veekaitse küsimused – puhta
joogivee nappus, maailmamere,
Läänemere olukord
• ÜRO kuulutas 2002. aasta lõpul
ligipääsu puhtale joogiveele
ametlikult inimõiguseks.
keskkonnaalased globaalprobleemid
keskkonnapoliitika
• loodusvarade otsalõppemine
• jäätmeprobleem
• Kalavarude ja metsamaa
vähenemine
• Taime- ja loomaliikide
väljasuremine
• Globaalne keskkonnapoliitika
• Kyoto protokoll – 1997.a. sõlmitud rahvusvaheline leping, millega
ühinenud riigid võtsid endale kohustuseks vähendada oma
saastegaaside õhku paiskamist 1990.a. tasemeni.
• ÜRO kliimakonverents Kopenhaagenis 2009a.
Tunnistati vajadust takistada globaalse temperatuuri keskmist üle 2
kraadi C ja vähendada selleks süsihappegaasi õhkupaiskamist.
Rahvastiku- ja sotsiaalsed globaalprobleemid
• Demograafiline plahvatus arengumaades
rahvastiku kiire juurdekasv sööb ära majandusliku juurdekasvu
• Linnastumine
• Vaesus, nälg
• Terrorism
• Inimõiguste rikkumine
• Elundikaubandus
• Uimastite levik
• Inimkaubandus
inimkaubandus on tegevus,
mille eesmärgiks on teiste
inimeste ekspluateerimine kaubitseja enda poolt või selle
võimaldamine teistele
Inimõigused
• Inimõiguste universaalsus - nad puudutavad ühteviisi kõiki
•
•
•
•
•
•
inimesi, sõltumata nende soost, vanusest, rahvusest, päritolust,
staatusest ja usutunnistusest.
Tähtsamad inimõigusi käsitlevad dokumendid on:
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon 1948
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
1950
Euroopa sotsiaalharta 1961
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000)
Inimõiguste küsimustega tegelevad:
Euroopa Inimõiguste Komisjon (1954) Euroopa Nõukogu juures
Euroopa Inimõiguste Kohus (1959)
Inimõigused
• Inimõigusi rühmitatakse järgmiselt:
• 1) põhiõigused ehk universaalsed õigused
(üldised) õigused;
• 2) poliitilised õigused;
• 3) sotsiaalsed ja majanduslikud õigused;
• 4) kultuurilised õigused
Põhiõigused ja poliitilised õigused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Põhiõigused on:
õigus elule;
õigus vabadusele, võrdsusele, isikupuutumatusele;
õigus korrakohasele õigusemõistmisele;
õigus saada kaitset julma ja alandava kohtlemise eest;
õigus perekonnale ja eraelule.
Poliitilised õigused on:
õigus rahvusele ja kodakondsusele;
usu- ja mõttevabadus;
sõnavabadus;
liikumisvabadus;
õigus koosolekuid pidada ja ühinguid luua;
hääleõigus
Sotsiaalsed ja majanduslikud ning kultuurilised
õigused
•
•
•
•
•
Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused on:
õigus tööle ja puhkusele;
õigus kvaliteetsele toidule ja joogiveele;
õigus inimväärsele elatustasemele;
õigus sotsiaalsele kindlustatusele;
õigus saada tervisekaitset ja arstiabi.
Kultuurilised õigused on:
• õigus haridusele ja kultuurile;
• õigus rahvuskultuuri ja -keele säilitamisele;
• õigus teabele.
Kodaniku õigused ja kohustused Eesti Vabariigis
• NB! Kodaniku õigused on määratud Eesti Vabariigi põhiseaduse II ptk.
• Kodaniku õigused on eeskätt õigused riigi ja seaduse kaitsele (ka
välismaal viibides), isikupuutumatusele, eneseväljendusele ja poliitilised
õigused.
Kodanikul on õigus:
• hääletada Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse valimistel ning
rahvahääletusel, kui ta on saanud 18-aastaseks ega ole tunnistatud kohtu
poolt teovõimetuks
• kuuluda erakondadesse
• kandideerida Riigikokku, kui ta on vähemalt 21-aastane
• kandideerida Vabariigi Presidendiks, kui ta on vähemalt 40-aastane
sünnipärane kodanik.
• ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja saata ega takistada Eestisse
asumast.
Kodanikul on kohustus:
• alluda põhiseaduslikule korrale
• võtta osa riigikaitsest, meestel vanuses 16-60 aastat
• hoolitseda oma laste ja abivajavate perekonnaliikmete eest
• säästa elu- ja looduskeskkonda ning hüvitada keskkonnale tekitatud kahju.

similar documents