Ma*opolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Report
Małopolskie Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej
Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP –
granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes
DEFINICJA MSP
DOTACJE NA E-BIZNES
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Źródło: strona internetowa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl
Dlaczego warto korzystać z unijnych
dotacji na e-usługi?
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Działanie 8.1
PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej" w całym okresie 2007-2013 zostało przeznaczone 390 mln
euro.
Te środki zostaną rozdysponowane w formie bezzwrotnej pomocy między
przedsiębiorców, których wnioski o dofinansowanie spełnią merytoryczne
i formalne kryteria przyznawania dotacji i zostaną pozytywnie zaopiniowane
przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.
Warto więc poświęcić czas – firma, która zgłosi do dofinansowania dobrze
przygotowany, przemyślany, innowacyjny projekt, ma realne szanse na
zdobycie dotacji.
Działanie 8.1 PO IG
Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02
www.parp.gov.pl
Na co można pozyskać fundusze?
projekty mające na celu
świadczenie usług drogą elektroniczną
(usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych
niezbędnych do świadczenia tych usług
Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest
wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.
Usługa cyfrowa
Usługa świadczona w sposób zautomatyzowany
przez użycie technologii informatycznych, za
pomocą systemów teleinformatycznych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na
indywidualne żądanie usługobiorcy, bez
jednoczesnej obecności stron w tej samej
lokalizacji.
E-usługą nie jest:
• Usługa nadawcza radiowa i telewizyjna
• Usługa telekomunikacyjna
Do e-usług nie zaliczamy:




Dostawy następujących towarów i świadczenia następujących
usług:
Towary, w przypadku których zamawianie i obsługa
zamówienia odbywa się elektronicznie
Płyty CD, DVD, dyskietki i inne nośniki
Gry na płytach CD
Usługi świadczone przez prawników lub doradców
finansowych, którzy udzielają porad klientom za pomoca
poczty elektronicznej
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
Do e-usług nie zaliczamy:
 Usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu
przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub
sieci elektronicznej
 Usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego
 Hurtownie danych off-line
 Dostęp do Internetu
 Usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie
 Konwencjonalne usługi aukcyjne
 Usługi telefoniczne świadczone przez Internet
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
Produktem cyfrowym jest:
Plik zawierający informację zapisaną w postaci
cyfrowej, będącą przedmiotem działalności
gospodarczej lub publicznej
Beneficjenci Działania 8.1
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać
się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy
posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą
działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od
dnia rejestracji działalności.
Procent wsparcia
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami
pomocy de minimis może wynosić do
85% wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem.
Poziom dofinansowania
Wartość wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem w ramach projektu
zgłaszanego do dofinansowania
w ramach Działania 8.1 nie może być:
niższa niż 20 000 PLN
i nie może przekroczyć 1 000 000 PLN
Nabór wniosków
W ramach Działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony
zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie.
 Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie
opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r.
 Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach
od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
Regionalne Instytucje Finansujące RIF
W województwie małopolskim RIFem jest:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest regionalnym
partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (RIF)
współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych
do przedsiębiorstw. MARR zaangażowana jest ponadto
we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - działania: 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2
MARR
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 42
www.marr.pl
UWAGA!
W najbliższym konkursie nowe wytyczne
Warto odwiedzić
Portal innowacji PARP
Portal web.gov.pl jest elementem projektu
systemowego PARP, którego celem jest
popularyzacja idei społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
WSPIERAJĄCE MSP
Pozyskiwanie finansowania i wsparcia
Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście
zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. UE
zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji,
pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje
określone projekty.
Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie:
• finansowanie bezpośrednie w formie dotacji
• finansowanie pośrednie poprzez krajowych i
lokalnych pośredników
Siódmy Program Ramowy na rzecz badań
i rozwoju technologicznego
7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (7. PR)
zwraca w wielu różnych programach szczególną uwagę na MŚP:
„Współpraca" (ok. 32,3 mld euro), „Pomysły" (ok. 7,5 mld euro), „Ludzie"
(ok. 4,7 mld euro) oraz „Możliwości" (ok. 4 mld euro).
Krajowy Punk Kontaktowy
ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa
tel. 22-828-74-83
www.kpk.gov.pl
Siódmy Program Ramowy na rzecz badań
i rozwoju technologicznego
Promocja udziału MŚP w programie
„Współpraca"
MŚP są aktywnie zachęcane do brania udziału
we wszystkich działaniach badawczych. MŚP
są zachęcane do udziału we Wspólnych
Inicjatywach Technologicznych (JTI) wszędzie
tam, gdzie taka działalność uważana jest za
właściwą.
Program „Pomysły“ dostępny dla MŚP
Tak jak każda inna organizacja, grupy
badawcze z MŚP mogą konkurować z innymi
na podstawie doskonałości.
Zasoby ludzkie w badaniach i technologii
w programie „Ludzie"
Większa uwaga poświęcona jest zachęcaniu
MŚP do zwiększenia ich udziału w ramach
działań „Partnerstwo między przemysłem a
szkolnictwem wyższym oraz drogi
współpracy"
Badania niosące korzyści dla MŚP" zawarte
w programie „Możliwości"
Badania niosące korzyści dla MŚP" mają na
celu wzmocnienie możliwości innowacyjnych
europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój
produktów i rynków opartych na nowych
technologiach.
Budżet indykatywny przeznaczony na
konkretne działania MŚP wynosi około 1,3 mld
euro.
Siódmy Program Ramowy na rzecz badań
i rozwoju technologicznego
Więcej szczegółów:
http://cordis.europa.eu/fp7
Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji (CIP)
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony
przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne),
zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi
wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym.
Program ma zachęcać do szerszego i lepszego
wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój
społeczeństwa informacyjnego.
 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
Na CIP
 Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii
składają się
trzy programy informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
operacyjne:
 Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)
Kredyty unijne dla małych i średnich
przedsiębiorstw
Unia Europejska (UE) wspiera finansowanie małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), mające na celu pomoc w rozpoczęciu
lub rozwijaniu działalności gospodarczej.
Kto się kwalifikuje?
O kredyt ubiegać się mogą MŚP, które spełniają kryteria
określone przez Komisję Europejską dla potrzeb
programu CIP.
1. Firmy zatrudniające do 250 pracowników
2. Firmy, których obroty nie przekraczają 50 mln EUR lub
których suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR
3. Firmy uznawane za MŚP w rozumieniu przepisów
prawa europejskiego.
Komisja Europejska
Komisja Europejska wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej
do tworzenia wspierającego MŚP programu CIP.
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycyjny jest pierwszym ogniwem
łańcucha podziału ryzyka. Dzieli się ryzykiem związanym
z kredytami dla MŚP z instytucjami finansowymi, które są
pośrednikami finansowymi CIP.
POŚREDNIK FINANSOWY
PROGRAMU CIP MOŻE
BEZPOŚREDNIO UDZIELAĆ
KREDYTÓW MŚP
MSP
lub
POŚREDNIK FINANSOWY
PROGRAMU CIP MOŻE UDZIELAĆ
MŚP GWARANCJI
KREDYTOWYCH W RAMACH
WSPÓŁPRACY z innymi instytucjami
finansowymi uczestniczącymi
w mechanizmie podziału ryzyka
Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji (CIP)
Więcej szczegółów:
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm
Granty Komisji Europejskiej
Jak aplikować?
Procedury składania wniosków określone są w Calls
for Proposals dla konkretnych programów. Aplikacja
odbywa się do określonej agencji wykonawczej.
Komisja dokonuje bezpośredniego wsparcia finansowego
w formie dotacji na rzecz projektów i organizacji, które
sprzyjają interesom UE lub przyczyniają się do realizacji
polityki.
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/
Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie
ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
tel.: 48124221866
e-mail: [email protected]
www.iph.krakow.pl
Sieć oferuje małym i średnim
przedsiębiorstwom kompleksowe
usługi, które mają im pomóc w pełni
rozwinąć ich potencjał i zdolności
innowacyjne. Sieć Enterprise Europe
Network jest także pośrednikiem
umożliwiającym instytucjom Unii
Europejskiej pełniejszą orientację
w potrzebach małych i średnich
przedsiębiorstw.
http://www.een.org.pl/
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/small-business
ul. Mikołajska 4, Kraków
tel. 12 421 33 15, 12 42 30 15
[email protected]
www.centrum.krakow.pl

similar documents