VY_32_INOVACE_170206_Elektricky_proud_DUM

Report
13. listopadu 2012
VY_32_INOVACE_170206_Elektricky_proud_DUM
ELEKTRICKÝ PROUD
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Elektrický proud
2. Jednoduchý elektrický
obvod
Elektrický proud
Látky podle elektrické vodivosti dělíme na vodiče a
nevodiče.
Jaká je podmínka vedení elektrického proudu v látkách?
Elektrické vodiče musí obsahovat volné, elektricky nabité
Odpověď
částice.
dále
Elektrický proud
Co se děje, jestliže zapojíme
jednoduchý elektrický obvod
podle obrázku?
Když zapojíme obvod a sepneme spínač, obvodem bude
protékat elektrický proud –Odpověď
proud elektronů. Zvonek začne
zvonit. Elektrony „putují“ (jsou přitahovány) od záporného
pólu ke kladnému pólu zdroje.
dále
Elektrický proud
Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných nabitých částic.
Vysvětlení:
uspořádaný – pohyb elektronů jedním směrem (pokud není vodič připojen
ke svorkám zdroje, pohybují se elektrony chaoticky)
volných částic – vodič musí obsahovat volné částice, aby se mohly
pohybovat
nabitých částic – nemusí se jednat pouze o elektrony, mohou to být i kladné
částice
dále
Elektrický proud
Rychlost pohybů elektronů je malá pouze několik mm za
sekundu. V okamžiku zapojení elektrického obvodu se šíří
elektrické pole rychlostí světla (300 000 km/s) a volné
elektrony jsou uvedeny do pohybu v celém vodiči.
V technické praxi se používá dohodnutý směr proudu. Je to
směr proudu od kladného pólu k zápornému. V kovovém
vodiči je směr proudu volných elektronů opačný.
směr pohybu
elektronů
dohodnutý směr
proudu
dále
Elektrický proud
•
•
•
•
•
je fyzikální veličina
značí se I, jednotkou je ampér [A]
menší jednotky jsou mA, μA
ampér je základní jednotkou soustavy SI
je definován jako velikost náboje, který projde
vodičem za jednotku času
Q
I 
t
Q – elektrický náboj [C]
t – čas [s]
dále
Elektrický proud
Z definičního vztahu pro elektrický proud můžeme vyjádřit
jednotku elektrického náboje.
Obr. 1
Q  I t
[A . s] ampérsekunda
Tato jednotka se používá v technické
praxi jako jednotka kapacity zdroje
napětí. V ampérhodinách se například
udává kapacita nabíjecích baterií.
zpět na obsah
další kapitola
Jednoduchý elektrický obvod
1.
Zdroje napětí
2.
Elektrické
spotřebiče
3.
Spojovací
vodiče
4.
Měřící přístroje
5.
Elektrotechnické
značky
6.
El. obvody na
Youtube
Jednoduchý elektrický obvod
Zdroje napětí
1. Chemické zdroje
• jednorázové (po spotřebování energie je nelze obnovit), Voltův
článek, alkalický článek
• dobíjecí – akumulátory (lze je znovu nabít), olověný akumulátor,
alkalický akumulátor
• palivový článek
2. Mechanické zdroje (generátory)
• dynamo, alternátor
3. Tepelné zdroje
• termočlánek
dále
Jednoduchý elektrický obvod
4. Fotoelektrické zdroje
• sluneční článek
5. Fyziologické zdroje
• např. parejnok elektrický dokáže omráčit kořist elektrickým
napětím až 300V
0=0
článek
baterie
0~0
zdroj stejnosměrného
zdroj střídavého
proudu
proudu
zpět na obsah
další pojem
Jednoduchý elektrický obvod
Elektrické spotřebiče
• přeměňují elektrickou energii na jinou energii
Jmenujte příklady elektrických spotřebičů a vždy uveďte,
na jakou energii přeměňují elektrickou energii.
odpověď
Jednoduchý elektrický obvod
•
•
•
•
elektrická trouba – přeměna na tepelnou energii
mixér – přeměna na energii mechanickou
zářivka – přeměna na energii světelnou
telefon – přeměna na energii zvukovou a naopak
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 3
zpět na obsah
další pojem
Jednoduchý elektrický obvod
Spojovací vodiče
• spojují zdroj napětí s elektrickým spotřebičem
• používají se většinou měděné a hliníkové
• vodiče musí být chráněny izolačním obalem z gumy
nebo PVC
Obr. 5
zpět na obsah
další pojem
Jednoduchý elektrický obvod
Měřící přístroje
• k měření elektrického proudu, elektrického napětí
Elektrický proud měříme ampérmetrem, který do obvodu zapojujeme
sériově. Nesmí být připojen přímo k pólům zdroje, neboť by se mohl
poškodit.
Obr. 6
A
dále
Jednoduchý elektrický obvod
K měření elektrického napětí slouží voltmetr. Připojujeme ho ke
dvěma různým místům obvodu, kde chceme měřit napětí,
paralelně. Pokud ho připojíme na póly zdroje, měříme velikost
napětí zdroje.
Obr. 7
V
zpět na obsah
další pojem
Jednoduchý elektrický obvod
Elektrotechnické značky
Ve schématech elektrických obvodů používáme pro
jednotlivé součástky obvodů schématické značky.
schématické značky
zpět na obsah
další pojem
Jednoduchý elektrický obvod
Animace elektrických obvodů
jednoduchý elektrický obvod
měření elektrického proudu
měření elektrického napětí
Jak nabít iPod pomocí ovoce?
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 COMMONSHELPER2 BOT. File:Energizer reghargeble batteryIMG 0006.JPG: Wikimedia
Commons [online]. 7 March 2010 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Energizer_reghargeble_batteryIMG_0006.JPG
Obr. 2 JDORWIN. File:Curly3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 December 2011 [cit. 2012-1113]. Dostupné pod licencíCreative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Curly3.jpg
Obr. 3 TAKKK. File:Hungarian Telephone Factory 1937 Budapest.jpg: Wikimedia Commons [online].
22 November 2009 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Hungarian_Telephone_Factory_1937_Budape
st.jpg
Obr. 4 CHRIS 73. File:ElectricBlender.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 November 2004 [cit.
2012-11-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/ElectricBlender.jpg
Obr.5 CMBJ. File:Electrical wire.jpg: Wikimedia Commons [online]. 25 June 2008 [cit. 2012-11-13].
Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Electrical_wire.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 ADAMANTIOS. File:Ampere-o-meter-vintage-HDR-0h.jpg: Wikimedia Commons [online].
2007 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Ampere-o-meter-vintage-HDR-0h.jpg
Obr. 7 SERGIN, Vladimir. File:V3-57.jpg: Wikimedia Commons [online]. 31 January 2009 [cit. 201211-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/V3-57.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents