HEV-õppe süsteem Tallinna 32. Keskkoolis

Report
HEV-õppe süsteem
Tallinna 32. Keskkoolis
Koostas: Eeva Laul
Tallinna 32. Keskkooli HEV koordinaator /logopeed
Oktoober 2014
HEV õpilaste väljaselgitamine
•
•
Logopeed, eripedagoog viivad septembrikuu jooksul 2.–4. klassis läbi õpivõimete uuringu, et välja selgitada
õpiabivajadus. Tagasisidet saavad lapsed, lapsevanemad, aineõpetajad ja klassijuhatajad.
Vajadusel ja võimalusel selgitatakse välja abivajajad 9. klassides (vm- des põhikooli klassides)- kirjalik uuring,
vestlus aineõpetajatega
•
Logopeed, eripedagoog jt tugisüsteemi liikmed viivad septembrikuu jooksul iga 1. klassi õpilasega eraldi läbi
koolivalmidusuuringu. Selle käigus selgitatakse välja lapse tugevad ja veel arendamist
vajavad küljed kognitiivsete võimete, eesti keele ja matemaatika valdkonnas. Tagasisidet
uuringust saavad lapsevanemad ja klassiõpetajad.
•
Iga veerandi lõpus on HEV-ümarlaud, kus arutatakse kõikide õpilaste puudulike hinnete tagamaid ning
määratakse ühiselt tugisüsteemid, ainekonsultatsioonid, käitumislehed, ümarlauad …
•
Jooksvalt on palju erinevaid ümarlaudasid (põhjuseks õpilase õpi-, käitumis-, puudumisprobleemid)
•
Psühholoog ja sotsiaalpedagoog tutvustavad oma tööd klassides, vestlevad uute õpetajatega, kaardistavad
murelapsed ja klassi kui terviku probleemid
•
Lastevanemate, laste endi pöördumised (eelkõige psühholoogi, sotsiaalpedagoogi poole)
•
Andekaid õpilasi juhendatakse (aineõpetajad) olümpiaadideks, kutsutakse neid osalema
õpilasesinduse/õpilasparlamendi töös, kaasatakse erinevate ürituste korraldamisse, osaletakse õpilastega
erinevatel võistlustel ja konkurssidel
Koostöö kooli tugisüsteemi liikmete
vahel
Koostöö kooli tugisüsteemi liikmete
vahel
• Google Doc´is jagatud dokumendid, sh
“HEV vajaduse märkamine ja rakendamine …”
• Igakuised koosistumised/nõupidamised
• Ühiselt koostatud materjalid (õpioskused,
koolivalmidus- jm uuringud …)
• Ühiselt läbi viidud koosolekud, ümarlauad, teavitused
(infovahetus) lapsevanematele, õpetajatele
• …
Koolitarga dokumentatsioon
Õpilase individuaalse arengu kaart
Koolitargas I tasand
• kõiki lapsi hõlmavad tegevused. Lapse arengu
jälgimine ja kirjeldamine toimub rühma- või
klassitöö tingimustes, vastavalt vajadusele
õpetaja diferentseerib ja individualiseerib
tegevusi/õpetust ning nõustab ja juhendab
lapsevanemat. Kirjeldus on sobiv materjal ka
arenguvestluste läbiviimiseks
II tasand
• arenguliste ja hariduslike erivajadustega (sh
andekaid) lapsi hõlmavad tegevused. Lapse
arengutaseme täpsem hindamine toimub
haridusasutuse õpetajate ja/või vajalike
spetsialistide poolt, määratakse vajadus ning
rakendatakse koolis arengut toetavaid
tugiteenuseid.
III tasand
• arenguliste ja hariduslike erivajadustega lapsi
hõlmavad tegevused pärast täiendavaid
uuringuid väljaspool haridusasutust.
Maakonna/linna nõustamiskomisjon määrab
võimetekohase õppekava ja/või vajalikud
arendamis- ning õppimistingimused. Koostöös
kohaliku omavalitsusega luuakse koolis
võimalused võimetekohase õppekava ja
vajalike tingimuste rakendamiseks (sh
erirühmad, -klassid).
• Koostöö veebikeskkonnas
Jagatud Google Docśi keskkond
HEV vajaduse märkamine ja rakendamine
• Tabeli täitmiseks tulbad: sotsiaalpedagoog,
psühholoog, eripedagoog, logopeed, hevko,
ümarlauad, lapsevanem, märkused
• Lisaks:
Mõningaid HEV ümarlaua otsuste näiteid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ümarlaud lastekaitsetöötaja, HEV koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, logopeedi,
klassijuhataja ja lapsevanema vahel
kohustuslik konsultatsioonitund matemaatikas
jätkab õpiabitundides eripedagoogi/ logopeedi juures
vestlus eripedagoogi, lapsevanema vahel
lisada õpiabirühma nimekirja … juures
saata (saadetud) uuringutele …
kooli tegevuskava oleneb (põhineb) Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse spetsialisti
soovitustest
jätkuvalt koolipsühholoogi teraapia
kohtumine lapsevanema ja klassijuhataja vahel
võimalus parandada I õppeveerandi kehalise kasvatuse hinnet oktoobrikuu lõpuni
käitumisleht kõikides õppeainetes alates 03.10. kaheks nädalaks
erisused hindamisel …
konsultatsioon koolipsühholoogi juures
võimalus parandada I õppeveerandi kirjanduse hinnet … nädala jooksul
kool pöördub lastekaitsetöötaja poole
suunata õpilane Tallinna nõustamiskomisjoni
…
Erisuste rakendamine ainetundides (samuti põhikooli lõpueksami
läbiviimisel; määrus 26.09.2013, §16):
• lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta
• tunni (eksami) läbiviimist eraldi ruumis;
• arvuti kasutamist ilma õigekirjakontrolli programmi (spelleri)
kasutamiseta õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on
erivajadusest tingituna raskesti loetav;
• vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
• nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele
eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist;
• kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalike
juhtnööride andmist;
• õpiraskustega õpilasel õppevahendite (sõnaraamatud, abivalemid jms)
kasutamist;
• õpiraskustega õpilasele töökorralduste ja eksamiülesannete teksti
täpsemat lahtikirjutamist, ümberstruktureerimist või suulist selgitamist
• spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasele emakeele eksamitöö
diferentseeritud hindamist;
• kuulmispuudega õpilasele viipekeele tõlgi kasutamist
• Küsimused?
TÄNAN!
Tallinna 32. Keskkooli
tugisüsteemi meeskonna nimel
Eeva Laul
TÄNAN
Need, kes toovad teiste ellu päikesepaistet,
saavad sellest alati ka ise osa.
(James Matthew Barrie)

similar documents