บทที่..10 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร

Report
การเผยแพร่ เอกสาร
(Publish)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูส้ อน นายกฤษชนะ สิ งคาา
วิธีการ Publish
เมื่อส ้างคงคานเส ็ จสิ้ น ก็สามา ถนางคานไปเผยแพ ่ ได้ ซึ่งค Flash
สามา ถจะแปลงคงคาน (Publish) งคานออกมาได้หลาย ู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะงคานที่จะใช้ ซึ่งคกา Publish ชิ้นงคานทาได้โดย เลือกไปที่าาสังค่
File > Publish Setting
ชนิดของไฟล์ ที่โปรแกรม Flash
ชนิดของคไฟล์ที่โป แก ม Flash ทากา Publish ให้เป็ นหลักป ะกอบด้วย
• *.swf าือ ไฟล์ชิ้นงคานที่สั่งค Publish เป็ นป ะเภท Shockwave Flash สามา ถ
ใช้ได้กบั โป แก ม Flash Player, Internet Explorer
• *.html าือ ไฟล์ชิ้นงคานที่สงคั่ Publish สามา ถใช้ได้กบั โป แก ม Internet
Explorer ห ื อ Browser แล้วสามา ถทางคานผ่าน ะบบ Internet ได้
นอกจากนั้นโป แก มยังคสามา ถให้ผใู ้ ช้เลือก Publish ได้อีก 6 ชนิด ตามาวาม
ต้องคกา ของคผูใ้ ช้ดงคั นี้
• *.gif าือ ไฟล์ภาพที่สามา ถแสดงคเป็ นภาพเาลื่อนไหวได้
ชนิดของไฟล์ ที่โปรแกรม Flash
• *.png าือ ไฟล์ ู ปภาพที่นิยมใช้ส ้างคเว็บไซต์เนื่องคจากมีขนาดเล็ก
• *.exe าือ ไฟล์โป เจาเตอ ์ เป็ นไฟล์ที่สามา ถแสดงคได้ดว้ ยตัวเองค โดยไม่ตอ้ งค
อาศัยโป แก ม Flash ห ื อ Flash Player
• *.hqx าือ ไฟล์ที่แสดงคผลในเา ื่ องค Mac
• *.mov าือ ไฟล์วีดิโอที่แสดงคผลด้วยโปนแก ม Quick Time
การ Export Movie และ Export Image
กา ใช้าาสังค่ Export นี้ เป็ นกา นา Flash Movie ไปเผยแพ ่ ผลงคาน
ซึ่งคเหมือนกับกา Publish แต่ต่างคกันต งคที่กา Publish นี้จะเก็บา่าต่างคๆ
ที่กาหนดไว้ใน Publish Setting แต่กา Export นั้นจะให้ต้ งคั า่าทุกา ้ ังคที่
ทากา Export งคานออกไป ทาได้โดยเลือก File > Export Movie
รายละเอียดคาสั่ ง Export
• Export Movie าือ กา Export โดยเน้นที่ Movie เป็ นหลัก เช่น Quick
Time, Windows AVI, GIF Animation และ SWF เป็ นต้น
• Export Image าือ กา Export ู ปภาพ ห ื อ Graphic ที่เป็ นภาพนิ่งค ซึ่งค
วมไปถึงคภาพแบบ Vector, Bitmap และ JPEG เป็ นต้น
แบบฝึ กทักษะ
คาชี้แจง จงสร้ างชิ้นงานเกีย่ วกับการเผยแพร่ เอกสาร คนละ 1 ชิ้นงาน
โดยปฏิบัติตามคาสั่ ง ดังนี้
1. สร้ างชิ้นงานโดยมีการเคลือ่ นไหวแบบ Motion Tween แล้ว
Publish เอกสารทั้ง 7 รูปแบบ
2. บันทึกงานลงแผ่ นบันทึกข้ อมูลส่ งครูผู้สอน

similar documents