Om sjukdomen är…

Report
Vancomycin Resistenta
Enterokocker i USA
Resistenta isolat (%)
30
25
20
Ej IVA
15
IVA
10
5
0
1989
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99*
Martone WJ. Infec t Con trol Hosp Epide miol. 1998;19:539-545.
*till och med juni 1999
NNIS Antimicrobial Resistance Surveillance Rep ort . 1999.).
Smittskydd/Smittspårning
Regelverk
1
Internationellt
• 12 länder rapporterar
fall/laboratoriediagnoser allmänt
• Övervakningssystem i någon form i 17
länder i Europa
• Sverige/Norge/Finland liknande
smittspårningslag
2
Mål med smittskydd
Skydda befolkningen mot
smittsam sjukdom
Ge individ som bär på
sådan sjukdom stöd och
behandling
3
Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården,
samhället och individen ska bete sig för att
minska risken för spridning av smittsamma
sjukdomar
Samhällets smittskydd skall med respekt för
alla människors lika värde och enskildas integritet
tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av
smittsamma sjukdomar
1 kap. smittskyddslagen
4
Proportionalitetsprincipen
Tre kriterier:
• är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet?
• är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det
mindre inskränkande alternativ? (obs!)
• står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada
som åtgärden kan orsaka för de berörda?
5
Skillnaden mellan smittskyddslagen och brottsbalken
–
–
–
–
-
Smittskyddslagen
Smittskyddslagen har
inga straffsatser
Inget skadestånd
Smittskyddslagen
handlar om förebygga
Bara smittskyddsläkaren
kan ansöka
3- 6 mån isolering vid
smittfara
-
Brottsbalken
Åklagare och målsägare
Skadestånd
Straff för gärning
2 månader till flera års
fängelse
6
Författningar - hierarki
Lagar
- Smittskyddslag SFS 2004:168
(- Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763)
- Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400
- Patientdatalagen SFS 2008:355
Förordning
- Smittskyddsförordningen SFS 2004:255
Föreskrifter
- Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23
7
Riksdagen
Regeringen (Socialdepartementet)
Socialstyrelsen
SMI
Landstingsfullmäktige
Smittskyddsläkaren
Behandlande läkare
Lab
Kommunen
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
8
Smittskyddsläkaren är en
förvaltningsmyndighet och har det
övergripande ansvaret för smittskyddet i
respektive län
Nämnden (HSN eller motsvarande) får inte ge smittskyddsläkaren
några direktiv för hans/hennes myndighetsutövande verksamhet eller
ändra på de beslut som han/hon fattar eller besluta i hans/hennes
ställe. (11 kap. 7 § regeringsformen)
9
Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett
inte ringa hot mot människors hälsa
Anmälningspliktiga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar
10
Allmänfarliga sjukdomar
smittspårningspliktiga
STI
•
•
•
•
•
gonorré
klamydia
hiv
syfilis
hepatit B
Övriga
• difteri
• infektion med enterohemorragisk
E.coli
• giardia
• hepatit A-E
• campylobacter
• kolera
• infektion med meticillinresistenta
gula stafylokocker (MRSA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mjältbrand
paratyfoidfeber
pest
infektion med pneumokocker
med nedsatt känslighet för
penicillin G
polio
rabies
salmonella
shigella
tuberkulos
tyfoidfeber
fågelinfluensa
influensa A/H1N1
11
Rapportering/anmälan
En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig
sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren
i det landsting där den anmälande läkaren har sin
yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/…/) (2:5§)
STI sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod.
19600317-0312
1960-0312
12
Data ska svara på 4 frågor
•
•
•
•
VEM?
NÄR?
VAR?
HUR?
• Kön, ålder, risk grupp
• Tid för smitta,sjukdom,
diagnos
• Sverige/utomlands,
vårdinrättning
• Smittväg; sex, blod, föda
13
Om sjukdomen är…
mycket sällsynt
---------------------- kontaktspårning viktig
- screening olönsam
mycket vanlig
------------------- kontaktspårning
oviktig
- screening lönsam
14
Modell för sti-epidemiologi
klamydia
gonorré
syfilis
60-70 %
<
>
symtom
smittsam
smittad
Sexponerad
symtomfri
ej smittad
klamydia > 50 %
15
Terminologi
•
•
•
•
smittspårning (= partnerspårning/kontaktspårning)
index = den person som har positivt prov/smittspåras
SmL = smittskyddslagen
kontakt = av index uppgiven person som kan vara
smittad
• sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren
• SMI = smittskyddsinstitutet (statligt verk, nationellt
expertorgan, statistikövervakning)
16
Krav på hälso- och sjukvården
(2 a § HSL (1982:763)
•
Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten.
•
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är
uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd.
17
Vid misstanke om smittsam sjukdom:
Patientens skyldigheter enligt SmL
•
•
•
•
söka läkare
låta sig provtas
följa förhållningsregler
medverka i smittspårning
18
Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL
Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han
bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och
provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan
vara t.ex.
• då man har symtom som är typiska för sjukdomen
• då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller
får reda på är smittad
• om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett
smittspårningsärende
19
Förhållningsregler
Patienten är skyldig att följa de förhållningsregler som
behandlande läkare beslutat om (beroende på
diagnos) 4 kap, 2 § SmL
Allmänfarliga sjukdomar
•
•
•
•
•
•
•
•
inskränkningar i arbete, skolgång etc.
förbud donera blod och organ
förbud dela injektionsverktyg
informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp
informera sexualpartner
minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao)
iaktta särskilda hygienrutiner
regelbunden kontakt med behandlande läkare
20
Behandlande läkares
skyldigheter enligt SmL
• ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom
• informera om sjukdomens art och smittsamhet
(råd och stöd)
• ge förhållningsregler för att hindra smittspridning
• smittspåra
• göra klinisk anmälan
• anmäla till smittskyddsläkaren om
förhållningsregler och smittspårning inte följs
patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL
21
Positivt prov – och sedan?
(snabbkursen)
• informera om sjukdomen och smittsamhet (undvika
vidare smitta)
• förhållningsregler för att hindra smittspridning
• klinisk anmälan via SmiNet (elektroniskt) www.sminet.se
(uppgifterna
utbrott, samband, åtgärder)
• smittspårningssamtal – görs lokalt eller remitteras
22
Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker
att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig
sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom
skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
med särskild kompetens försöka få upplysningar från
patienten om vem eller vad som kan ha överfört
smittan och om andra personer kan ha smittats. Den
enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller
hon förmår lämna.
/…/ (SmL 3:4§)
23
Med särskild kompetens avses:
Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar
inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik
och om gällande regelverk.
Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex.
gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett
förhållningssätt som inger förtroende och motiverar
delaktighet i utredningen.
24
Dokumentation
Patientjournalen ska innehålla:
•
•
•
•
när smittspårningen är påbörjad
när den är avslutad
vem som gjort smittspårningen
koppling till smittspårningsärendet/index
25
Dokumentation
Smittspårningsärendet skall innehålla:
•
•
Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer
Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index
eller som index kan ha överfört smittan till
• Vilken sjukdom det gäller
• Varifrån smittan kommer eller misstänks komma från (t.ex. vid
livsmedelssmitta)
• När och hur kontakten underrättats
• Sannolik smittväg
• Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren
• Om det har betydelse för smittspårningsärendet:
- Tidpunkt och plats för överförandet
- Undersökningsresultatet
•
Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter
3 år efter ok från landstingsarkivet
26
Fall: begäran om handling i
smittspårningsärende
Kontakten ville ha uppgift om index’ identitet och få ut
uppgifter om smittspårningen. Han ansåg sig ha rätt till
detta enligt följande:
•
•
•
han ansåg att uppgiftslämnaren inte skulle lida men enligt 25:1, 25:7
OSL om uppgiften lämnades ut
han ansåg sig ha rätt till partsinsyn
han ansåg inte förutsättningarna för att belägga uppgifterna med
sekretess enligt 10:3 OSL förelåg
Smittskyddsläkare sade nej till utlämning av info och kontakten
överklagade beslutet till Kammarrätten.
27
forts. fall: Kammarrättens
utslag
• Kammarrätten fann i likhet med Smittskyddsläkaren i
Malmö att begärd uppgift omfattas av sekretess enligt
såväl 25:1, 25:7 OSL.
• Kammarrätten fann också att även om den klagande
skulle anses ha rätt till partsinsyn skulle det med hänsyn
till enskilds intresse vara av synnerlig vikt att den
begärda uppgiften inte lämnades ut (10:3 OSL).
Kammarrätten i Göteborg mål nr 3309-07
Regeringsrätten Mål nr 6783-07. Nekade klagande prövningstillstånd
28
När anmäla till smittskyddet?
•
kontakt som ej är identifierad (vid enbart telnr: prövat ringa
vid minst 3 tillfällen)
•
kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2
brev inom fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum)
•
•
index som inte medverkar i smittspårning
patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser)
Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands
•
person som har positivt prov och inte återkommer för
behandling (ej tvång)
29
Endast om möjligheterna att få personen att frivilligt medverka i
smittskyddsåtgärder är uttömda kan tvång tillämpas!
Tvångsundersökning
Tillfällig isolering
Isolering
30

similar documents