Slide 1

Report
‫دکتر مسعود انصاری مهر‬
‫محیط فکرافزاری‬
‫ارتباط‬
‫محیطی‬
‫محیط نرم افزاری‬
‫محیط سخت افزاری‬
‫ارتباط‬
‫برنامه ای‬
‫ارتباطات انسانی‬
‫دالیل نیازبه ارتباط در محیط خانواده‬
‫‪ -1‬ایجادارتباط بافرزندان یک فرآیند تربیتی دوسویه است ‪.‬‬
‫‪ -2‬ایجادارتباط مؤثربارشدهمه جانبه ی فرزندان ‪،‬‬
‫رابطه معنی داری دارد ‪.‬‬
‫‪ -3‬ازطریق ارتباط مؤثر‪ ،‬ازتوانایی های بالقوه و بالفعل خود‬
‫وفرزندان آگاه شده ونقاط قوت وضعف راشناسایی می کنیم ‪.‬‬
‫‪ -4‬بمنظور دستیابی به اهداف تعلیم وتربیت ‪ ،‬برقراری‬
‫ارتباط مؤثرضروری می باشد ‪.‬‬
‫‪ -5‬مجبورکردن فرزندان به استفاده ازبرنامه های قالبی‬
‫و کلیشه ای جایگاه تربیتی ندارد ‪.‬‬
‫‪ -1‬فقدان دانش و اطالعات والدین‬
‫‪ -3‬گوش نکردن و بدفهمی‬
‫‪ -2‬مشخص نکردن اولویت ها‬
‫‪ -4‬عدم توجه به نیازهای فرزندان‬
‫‪ -5‬خوب فکرنکردن و عجول بودن درتصمیم گیری‬
‫‪ -6‬ازدست دادن صبروشکیبایی دربرابر فرزندان و حوصله نداشتن‬
‫‪ -7‬کمبود وقت‬
‫‪ -8‬عدم میل و اشتیاق باطنی‬
‫موانع ارتباط مؤثربا فرزندان‬
‫پیامدهای ناتوانی دربرقراری ارتباط مؤثربافرزندان‬
‫‪ -1‬کاهش خالقیت فرزندان‬
‫‪ -2‬عدم ایجاد تفاهم بافرزندان‬
‫‪ -3‬فروکش کردن شورواشتیاق ارتباط بافرزندان وحضورجمعی‬
‫‪ -4‬تضعیف روحیه خود وفرزندان درخانه ومدرسه‬
‫‪ -5‬کاهش توانایی و قدرت تصمیم گیری مؤثر خود و فرزندان‬
‫‪ -6‬ناکامی درفعالیتها وپرخاشگری ناخواسته خود و فرزندان‬
‫‪ -7‬کاهش اعتماد به نفس دربین فرزندان‬
‫‪ -8‬احساس بی عالقگی نسبت به رابطه با فرزندان‬
‫‪ -9‬بی خوابی و درگیرشدن ناخواسته ذهن فرزندان‬
‫کلیدهای رفع ناتوانی درایجاد ارتباطات مؤثر‬
‫دربین والدین‬
‫‪ -1‬توجه به بازخورهای فرزندان‬
‫‪ -2‬دقت الزم داشتن در گوش دادن به سخنان فرزندان‬
‫‪ -3‬توانایی کنترل احساسات درمحیط زندگی‬
‫‪ -4‬توجه کردن به ارتباطات غیرگفتاری ( زبان بدن )‬
‫‪ -5‬درنظرگرفتن شرایط روحی و ذهنی فرزندان‬
‫‪ -6‬همدلی کردن با فرزندان و احترام گذاشتن به وقت‬
‫و نظرات آنها‬
‫• بررس ی وضعیت فرزندان ‪،‬‬
‫عالیق ‪ ،‬نقطه نظرات و‬
‫مشکالت ارتباطی با آنها‬
‫• تمرکز برروی کالم فرزند‬
‫‪،‬عدم حواس پرتی ویا‬
‫انجام کاردیگر‬
‫‪Probing‬‬
‫‪Telling‬‬
‫مهارت وارس ی‬
‫کردن‬
‫مهارت بیان‬
‫کردن‬
‫‪Listening‬‬
‫‪Observing‬‬
‫مهارت مشاهده‬
‫کردن‬
‫مهارت گوش‬
‫کردن‬
‫• گفتن به تناسب کالم و‬
‫وجود تنوع در لحن و‬
‫حرکات موزون وهماهنگ‬
‫• مشاهده ‪ ،‬توجه نمودن‬
‫وحس کردن بصورت‬
‫مستقیم ‪ ،‬منظم و‬
‫تحلیلی‬
‫مهارتهای گوش کردن ‪ :‬مهارت سکوت – مهارت موعظه نکردن – مهارت انعکاس احساسات به مخاطب –‬
‫پرسیدن سؤاالت هدفمند‬
‫‪ -1‬تیپ پیرو ‪:‬‬
‫تغییر پذیر – احساساتی – حساس درمعاشرت – مستمع نظرات دیگران‬
‫انعطاف پذیر –دتابع و مخالف رقابت – دوری گزیدن از مشکالت – پیرو‬
‫‪ -2‬تیپ باثبات ‪:‬‬
‫متفکر وسنجیده – هوشیار ومحتاط دربرخورد بادیگران – صادق و وفادار‬
‫متعادل ‪ ،‬قانع وصبور – تفکرمدار – بی توجه به تغییرات مدیریتی‬
‫‪ -3‬تیپ تأثیرگذار ‪:‬‬
‫دارای ثبات شخصیتی – دارای رشداجتماعی خوب – تأثیرگذارمنفی –‬
‫قدرت ارتباطی باال– جنجالی و همراه باستیزه جویی– دارای روح سرکش‬
‫ان احسنتم احسنتم النفسکم و ان اسئتم فلها‬
‫اصل هفتم ‪:‬‬
‫خطرات درپیش روی‬
‫و خط قرمزهای زندگی‬
‫خود منفی من‬
‫من‬
‫مسیرهای بازعبور‬
‫و برنامه های سبز زندگی‬
‫خود مثبت من‬
‫عبورازسخت ترین موانع‬
‫باکارگروهی‬
‫اصول دهگانه‬
‫بهبود زندگی‬
‫‪ -1‬دریک زمان یک کارراانجام دهید‬
‫‪ -2‬قبل ازحل مشکالت آنرا بشناسید‬
‫‪ -3‬یادبگیرید که خوب گوش کنید‬
‫‪ -4‬یادبگیرید که سواالت خوب بپرسید‬
‫‪ -5‬بین احساس و عقل خود فاصله بگذارید‬
‫‪ -6‬بپذیرید که تغییر اجتناب ناپذیراست‬
‫‪ -7‬اشتباهات خود را بپذیرید‬
‫‪ -8‬ساده گو باشید وراحت برخورد کنید‬
‫‪ -9‬آرام باشید و ازهرگونه استرس به دور باشید‬
‫‪ -10‬لبخند بزنید و شادی را فراموش نکنید‬
‫همطرازکردن و‬
‫استحکام بخشیدن‬
‫طبقه بندی وتفکیک کردن‬
‫نگهداری وحفظ کردن‬
‫جال دادن ونمیزکاری‬
‫استاندارد کردن‬

similar documents