Počasí

Report
ATMOSFÉRA (V. ČÁST)
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Mgr. Soňa Patočková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Atmosféra (V. část)
Stupeň a typ vzdělávání
Střední škola
Vzdělávací oblast
Geografie
Vzdělávací obor
79-41-K/41 Gymnázium ,
Tematický okruh
Atmosféra
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 1. ročník
Anotace
Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový
materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice atmosféry.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Atmosféra, podnebí, počasí, vertikální členění atmosféry.
Datum
5. 9. 2013
www.zlinskedumy.cz
POČASÍ
1) Sluneční záření
• při průchodu atmosférou se asi 42 % sluneční
energie odrazí zpět do meziplanetárního
prostoru
• 58 % slunečního záření je využito povrchem
Země a atmosférou
• pro klimatický systém je důležité, že převážná
část slunečního záření se po průchodu
atmosférou a po dopadu na zemský povrch
přeměňuje na tepelnou energii
POČASÍ
1) Sluneční záření
• tvar Země způsobuje, že hodnoty slunečního
záření se rovnoměrně snižují od rovníku k
pólům
• to se projevilo na vzniku různých klimatických
oblastí na Zemi
POČASÍ
Schéma
energetické
bilance s ohledem
na skleníkový
efekt 4)
POČASÍ
2) Teplota vzduchu
• meteorologický prvek udávající tepelný stav
ovzduší
• měří se teploměrem
• teplotou vzduchu se v meteorologii rozumí
teplota měřená v meteorologické stanici 2 m
nad zemským povrchem
• udává se v Celsiově teplotní stupnici
• čára, která spojuje místa se stejnou teplotou
vzduchu, se nazývá izoterma
POČASÍ
2) Teplota vzduchu
• denní chod teploty vzduchu závisí na
charakteru počasí, ročním období, zeměpisné
šířce, vzdálenosti od pobřeží, tvaru reliéfu
Průměrný roční chod teploty vzduchu
1 – Batávie (φ = 6°11'j.š.),
2 – Asuán (φ = 25°02's.š.),
3 – Jakutsk (φ = 62°01's.š.),
4 – Londýn (φ = 51°28's.š.),
5 – Dikson (φ = 73°30's.š.),
6 – Brno (φ = 49°12's.š.),
7 – Lomnický štít (φ = 49°12's.š.)
(zdroj: Netopil,1984)
POČASÍ
3) Tlak vzduchu
• atmosférický tlak
• je to síla vyvolaná hmotností vzduchového
sloupce, který sahá od výšky měření až k horní
hranici atmosféry
• měří se tlakoměry
• vyjadřuje se v hektopascalech (hPa), tj. ve
stonásobku základní hodnoty tlaku
POČASÍ
3) Tlak vzduchu
• průměrná hodnota tlaku vzduchu na hladině
moře při teplotě 15 °C činí 1013,27 hPa
• s rostoucí nadmořskou výškou tlak klesá
• čím je vzduch chladnější (těžší), tím je pokles
tlaku pomalejší.
• na synoptických mapách se místa se stejným
atmosférickým tlakem označují jako izobary
OPAKOVÁNÍ
Co patří mezi základní meteorologické prvky?
Co je to izobara?
ZDROJE A PRAMENY
1)
2)
3)
4)
5)
NETOPIL, Rostislav. A KOLEKTIV. Fyzická geografie. 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. ISBN 14-383-84.
DEMEK, Jaromír. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976, 400 s.
PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie: studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vyd. 1. Uherské
Hradiště [i.e. Brno]: Tribun EU, 2008, 193 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-578-2.
STRAHLER, Alan H. Introducing physical geography. Sixth edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013, xviii,
641 pages. ISBN 978-111-8396-209.
Meteorologické prvky. RUDA, Aleš. Fyzická geografie [online]. 2013 [cit. 2013-12-22]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/fyz_geogr/web/pics/obr03-02.png

similar documents