PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA

Report
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei
Levelező képzés
3. előadás:
Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.
Forint és deviza hitelek.
A KKV-k és a bankok kapcsolata.
Dr.Béza Dániel
2014.11.08.
LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK
Belső
finanszírozás
Külső
finanszírozás
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás
készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források
bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során
keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő
források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg.
• Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási
források
• Adósságjellegű intézményes finanszírozási
források
• Tőkejellegű finanszírozási források
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS
Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást
TÍPUSAI
ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS
VAGYONFINANSZÍROZÁS
kölcsön, amit kamatostul
vissza kell fizetni
végleges pénzátadás
illetve forrásbiztosítás
(a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai,
vagy más befektetők a szükséges pénz
mennyiséget – alaptőke emelés
keretében – véglegesen a
vállalkozás rendelkezésére
bocsátják)
3
KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK
NEM INTÉZMÉNYES
INTÉZMÉNYES
Tagi kölcsön
Bankhitel
Családi, baráti kölcsön
Lízing
Szállítói hitelek
Faktoring
Vevői előleg
Kötvény
Váltó, csekk
Közraktárjegy
4
Hitelezés
dr.Béza Dániel
BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet:
„A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés.
Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig)
Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. CÍM A hitel –
és a számlaszerződések, azon belül LII Fejezet. A hitelszerződés és a LIII.
Fejezet A kölcsönszerződés
2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról (kihirdetve 2013.I.23)
dr.Béza Dániel
6
A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI
A régi Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra
vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik
szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek
megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.”
Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés]
(1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre
tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy
egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére
köteles.
Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés]
Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a
pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és
kamat fizetésére köteles.
A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési
kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről
való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának
általános feltételeit.
dr.Béza Dániel
7
A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
A bankok
magatartását
magyarázó
tények
A bankok
hitelezését
befolyásoló
jogszabályok
• A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során
nyereségre kívánnak szert tenni.
• Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a
betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal
együtt vissza kell fizetniük.
Hpt. 98. § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding
társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát,
áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését
lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és
alkalmaz.
(2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban
köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a
pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja.
99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a
szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és
érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre
vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja.
dr.Béza Dániel
A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
A bankok
hitelezését
befolyásoló
jogszabályok
(2) A hitelintézet értékkel bíró fedezetként nem fogadhatja el:
a) a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő
értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is,
b) a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által
kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a
szövetkezeti részesedést is,
c)16 a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó
hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Ptk.-ban
meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló
részvénytársaság részvényét.
(3) A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a
hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a
szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az
ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és az (1)
bekezdésben foglaltakat. (Monitoring)
dr.Béza Dániel
HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Szerződés
A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes
szerződési dokumentációt jelenti, részei:
• Ügyfélszerződés
• Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
• Üzletszabályzat
Türelmi idő
• az az időtartam amely alatt tőketörlesztési
kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !)
Rendelkezésre
tartási időszak
• a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott
időszak
dr.Béza Dániel
10
HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Kamatláb
Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár)
Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre
- vagy egy részére - előre rögzített
Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb
változásakor automatikusan vagy periódikusan
és/vagy a Kamatrés módosításakor változik
Referencia
kamatláb
• Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva
• BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi
ajánlati kamatláb HUF-ra.
• EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi
piacon jegyzett)
• CHF LIBOR (CHF alapkamat)
Kamatrés
(kamat felár)
• a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték
•Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat),
érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól.
dr.Béza Dániel
11
HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Induló
költségek
• Hitelbírálati díj
• Szerződéskötési díj
• Folyósítási díj
•Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének
Szerződés
Módosítási díj
Rendelkezésre
tartási díj
• mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a
• előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher!
• akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre
• lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi
figyelembe!
TRANZAKCIÓS
KÖLTSÉGEK
• A fel nem használt hitelkeret után fizetendő
• mértéke 1-2%
dr.Béza Dániel
12
BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI
Lejárat
szerint
• Éven belüli
Célja szerint
Szerződés
formája
szerint
• Forgóeszköz hitel
(rulírozó és eseti)
• Meghatározott
lejáratú
• Megújuló hitel
• Folyószámla hitel
• Éven túli
• Beruházási hitel
• Projekt hitel
• Szindikált hitel
A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg.
A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a
hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével
(jövedelem termelő
képességével).
dr.Béza Dániel
A FOLYÓSZÁMLAHITEL
Célja
Jellemzői
• átmeneti fizetési problémák megoldása
• ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres
kiegészítése
• biztonsági tartalék
• forgóeszközök finanszírozása
• szabad felhasználású hitel
• A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív
lehet
• Automatikus lehívás (terhelések)
• Automatikus törlesztés (jóváírások)
• Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú
• A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra
feltölteni, amennyiben nem kerül
meghosszabbításra
dr.Béza Dániel
14
A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA
12 000 000
Szabályos folyószámlahitel
•rendszeres számlaforgalom
•a keretnek megfelelő nagyságrendű
jóváírások
•időszakos keretkihasználás
•kevesebb fizetett kamatösszeg
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000
-4 000 000
-6 000 000
-8 000 000
2005.10.01 2005.11.01 2005.12.01 2006.01.01 2006.02.012006.03.01 2006.04.01 2006.05.01 2006.06.01 2006.07.01 2006.08.01 2006.09.01
hitelkeret
egyenleg
3 000 000
2 000 000
1 000 000
Nem megfelelő termékválasztás:
• folyósítás után teljes lehívás
• időszakos, zömében készpénzes
jóváírás, melyet szinte azonnal el is
utalnak
• folyamatos keretkihasználás
• magas fizetendő kamatösszeg
0
-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-5 000 000
-6 000 000
-7 000 000
-8 000 000
2005.10.01
2006.01.01
2006.04.01
hitelkeret
2006.07.01
egyenleg
dr.Béza Dániel
15
AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL
Célja
Jellemzői
• átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök
pénzügyi fedezetének biztosítása
• kötött felhasználású
• a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy
egészben lehívhatók
• lehívás: ütemezve vagy egy összegben
• futamideje: 1-3 év
• törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy
összegben a futamidő végén
dr.Béza Dániel
16
A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL
Célja
Jellemzői
• átmeneti fizetési problémák megoldása
• követelések megelőlegezése („kvázi faktor keret”)
• forgóeszközök finanszírozása
• kötött felhasználású
• rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható
• a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben
lehívhatók
• lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján)
• törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő)
• futamideje: max. 1 év
•Költség (kamat) kímélő forma
dr.Béza Dániel
17
A BERUHÁZÁSI HITEL
Célja
Jellemzői
• Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok)
beszerzése, felújítása
• kötött felhasználású
• a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a
felhasználást számlákkal igazolni kell!
• saját erő: min. 20% - igazolni kell!
• ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül
• lehívás: egyösszegben vagy részletekben
• futamideje: minimum 1 év
• törlesztés: általában negyedéves vagy féléves
gyakorisággal (kamatnál lehet türelmi idő)
dr.Béza Dániel
18
A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Finanszírozás
alanya
• Projekttársaság
• speciális
célú
társaság,
tevékenysége a projekt.
amelynek
egyetlen
Saját tőke
• Projektszponzor(ok) a tulajdonosok
• Saját tőkét biztosítanak
• Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan
adnak garanciát a projektszponzorok
Idegen tőke
• Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a
forrást
• Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja
• Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg)
dr.Béza Dániel
19
A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Biztosíték,
élettartam
• Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális
javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei
• projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot
az élettartam végéig le kell zárni.
Magas
tőkeáttétel
• Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett
akarja a projektet finanszírozni.
• magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt
Egyediség
• Standard információ hiányzik
• Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető
• magas tranzakciós költségek
• 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt
dr.Béza Dániel
20
A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI
Hitelkérelem befogadása
Előszűrés
Hitelbírálat-döntés
Szerződéskötés
Folyósítás
Hitelgondozás
A hitelügylet
lezárása
dr.Béza Dániel
HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA
Hitelkérelem tartalmi elemei
• az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa;
• az ügyfél címe;
• a kért hitel összege;
• a hitel célja;
• a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata;
• a hitel törlesztésének forrása;
• a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke);
• a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok;
•a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk;
Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok
• Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat;
• Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói
igazolvány;
• Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok;
• A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat;
• A vállalkozás előző két évi beszámolója;
• A legfrissebb főkönyvi kivonat;
• A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata;
• Igazolások a köztartozások megfizetéséről
(NAV,)
dr.Béza Dániel
• Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv
ELŐSZŰRÉS
Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a
hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat
ESZKÖZEI
Nem hitelezhető adósok listája
Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs
rendszerek
Csődfigyelő
dr.Béza Dániel
HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS
Hitelbírálat célja
A kockázat
elemzését
követően
a bank
megállapítja:
• Ügyfél- és ügylet
kockázat felmérése
• Kockázat mérséklését
szolgáló lehetőségek
számbavétele
• Ügyfél jövőbeni
fizetőképességének
megállapítása
Fedezetek
lehetnek
• Bankgarancia
• A hitel összegét
• Bankkezesség
• A hitel lejáratát
• Óvadék
• A hitel törlesztési
ütemezését
• Ingatlan jelzálog
• Ingó jelzálog
• A kamatkondíciókat
• Kezesség
• Folyósítandó hitel
kondícióinak
meghatározása
• A fedezetigényt
• Engedményezés
dr.Béza Dániel
SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS
Szerződéskötés
Folyósítás
Hitelgondozás
Ügylet lezárása
• Bankhitelszerződés megkötése
• A hitel folyósítása
• Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése
• Törlesztési folyamat ellenőrzése
• Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén
• Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése
dr.Béza Dániel
HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK
A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel:
• miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van
többletforrás igényünk;
• mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra
• milyen forrásköltséget tudunk kitermelni?
Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és
cash-flow tervünk
Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó
dokumentumok
Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik
dr.Béza Dániel
HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK
A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
Előre gondoskodjanak a fedezetekről
A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes
átadása előnyt jelent
Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására
dr.Béza Dániel
POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA
Pozitív
Üzenetek
Negatív
Üzenetek
• Jó piaci kilátások
• Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége
• Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése
• Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer
• Megbízható pénzügyi előrejelzések
• Fenntartható nyereségtermelésre való képesség
• Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható
eseményekre
• Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége
• Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek
• Az információk visszatartása
• Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások
• Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága
• Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat
• A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya
dr.Béza Dániel
28
HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ?
• Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az
üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!).
• Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az
üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni.
• Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható
kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben
részesülnek.
• Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot
kialakítani a bankokkal.
dr.Béza Dániel
Példa a fedezetszámításra
dr.Béza Dániel
FEDEZETSZÁMÍTÁS
• Leggyakoribb fedezettípusok
–
–
–
–
–
–
–
Bankgarancia, bankkezesség (0-100%)
Óvadék (0-100%)
Ingatlan jelzálog (0-70%)
Ingó jelzálog (0-50%)
Kezesség (0-80%)
Visszaváltható életbiztosítás
Engedményezés (0-30%)
dr.Béza Dániel
PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Egy vállalkozás 160.000 e Ft összegű hitelt szeretne felvenni,
amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A
vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani.
Megkaphatja-e ez alapján a hitelt?
Megnevezés
Névleges érték
Beszámítási érték
Bankgarancia
40.000 e Ft
100 %
Készletek
30.000 e Ft
10 %
Óvadék
20.000 e Ft
100 %
Gépek
90.000 e Ft
30 %
100.000 e Ft
50 %
Ingatlanok
dr.Béza Dániel
PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Megnevezés
Bankgarancia
(100%)
Készletek
(10%)
Óvadék
(100%)
Gépek
(30%)
Ingatlanok
(50%)
Összesen
Névleges érték
Fedezeti érték
40.000 e Ft
40.000 e Ft
30.000 e Ft
3.000 e Ft
20.000 e Ft
20.000 e Ft
90.000 e Ft
27.000 e Ft
100.000 e Ft
50.000 e Ft
280.000 e Ft
140.000 e Ft
dr.Béza Dániel
PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Részeredmény:
Összes fedezeti érték: 140.000e Ft
Megoldás: 140.000/(160.000*110%) = 79.54%
Megoldás:
160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell.
Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet
dr.Béza Dániel
PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van,
amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a
fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná
el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a
tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis
megkaphassa a hitelt?
dr.Béza Dániel
PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Megoldás:
160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell.
Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet
Szükséges még: 36.000e / 0,4 = 90.000e Ft-nyi ingatlan
felajánlása
dr.Béza Dániel
Devizahitelek
dr.Béza Dániel
DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI
Definíció
Fajtái
Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy
ország csoportok (EU) hivatalos
fizetőeszközében nyújtott hiteleket.
• Egy devizás hitel
• Több devizás hitel (multicurrency)
• Deviza alapú Ft hitel
• Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek
• Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák
dr.Béza Dániel
A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák
(valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New
Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak
van saját deviza tőzsdéje
A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország
import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti
bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció
Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók,
tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök
Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke
befektetők
dr.Béza Dániel
A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő:
irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs.
(Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok)
Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi
értékétől és a jövőbeni várható alakulásától.
(A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú
betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a
kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést
mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél.
A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is.
A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a
forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására
dr.Béza Dániel
MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI?
Árfolyamkockázat
fedezése
Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is
ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így
nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között.
Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel.
Spekuláció
kedvező
árfolyamváltozásra
Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek
leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei
keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú
devizaárfolyam-változásra spekulál.
Ha a kamatlábkülönbözet
nagyon
vonzó
A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el,
amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb
révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén isösszességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie,
mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei
keletkeznek dr.Béza Dániel
MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK?
Árfolyamkockázat
Kamatláb
kockázat
A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az
árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt
eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet
ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése.
Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a
kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR
Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher.
Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt
bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet
realizálni.
dr.Béza Dániel
HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT?
Árfolyamkockázat
kezelése
Kamatláb
kockázat
kezelése
•Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek,
ekkor fedezve van a kockázat
•Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és
futures ügyletek)
• Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix
kamatozású hitelt veszünk föl
• Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a
valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl
• Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a
rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot
dr.Béza Dániel
Köszönöm a figyelmet!
Viszontlátásra 2014. november 22-én!
http://kfk.uni-corvinus.hu
www.csabailget2008.hu/oktatas

similar documents