กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557 - Haad Thip

Report
“ หาดทิพย์ จเู นียร์ ” คือ ความสาเร็จ แห่ งการพัฒนาเยาววชน ตลอด 40 ปี ของ โค้ ก-หาดทิพย์
40 ปี แห่งการเคียงข้าง ชาวใต้ และการพัฒนาเยาวชนภาคใต้ ผ่านโครงการต่างๆ ทั้ง ในด้าน ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ
สิ่ งแวดล้อม และ ทุนการศึกษา เช่น เรี ยนอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ , โค้ก-หาดทิพย์อิงลิชแคมป์ , โค้กนาธงฟุตบอลโลก ,โคปา โคคา-โคลา
แคมป์ 2014 บราซิล , แฟนต้าสามัคคีคพั ,สไปร์มิวสิ ค คอนเทส เป็ นต้น เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับตาแหน่งเป็ น “ หาดทิพย์จูเนียร์
(HTJ) ” มีสมาชิก 342 คน ซึ่ง HTJ ได้พฒั นาตนเองตามบทบาทจึงเป็ นที่ยอมรับว่า เยาวชนหาดทิพย์จูเนียร์ คือ เยาวชนคุณภาพของ ภาคใต้
เช่น รับราชการตารวจ นักฟุตบอลอาชีพ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว นักเรี ยนโรงเรี ยนนายร้อยตารวจ นักศึกษา นักเรี ยน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-38 ปี ในระหว่างปิ ดภาคเรี ยนจะเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ภายใต้ ชื่อ ค่ายรวมมิตร “ หาดทิพย์จูเนียร์
(HTJ) ” สร้างความสัมพันธ์ พี่รุ่นโต ดูแลรุ่ นน้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริ มความรู ้นอกห้องเรี ยนและฝึ กฝนพฤติกรรมการใช้
ชีวติ ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ค่ายรวมมิตร “ หาดทิพย์จูเนียร์ (HTJ) ” ครั้งที่ 4 เข้าร่ วมจานวน 72 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม2557 ณ ชลนภา
รี สอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช และ บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี ชมกระบวนการผลิตน้ าอัดลม
ที่โรงงานหาดทิพย์ ที่อาเภอพุนพิน ซึ่งมีกาลังการผลิตที่เร็ วกว่า โรงงานหาดใหญ่ 6 เท่า
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557
- ลงทะเบียน ณ บริษัท หาดทิพย์ ฯ บ้ านพรุ พร้ อมออกเดินทาง สู่ จังหวัด นครสรีธรรมราช
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557
1. กิจกรรม “เหวนรถเมา” เล่ าวิถีวัฒนธรรมเมือง นครฯ
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557
1.2 เรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมการแกะรู ปหนังตะลุง ณ บ้ านศิลปิ นแห่ งชาติ หนังสุ ชาติ ทรัพย์ สิน
โดยวิทยากร คือ อ.วาที ทรั พย์ สิน ผอ.สานักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรี ยนรู้ การทา ขนมลา ขนมพืน้ บ้ าน เมืองนครฯ
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557
2. พิธีเปิ ดค่ าย “รวมมิตร หาดทิพย์ จูเนียร์ ” ครัง้ ที่ 4 ณ ชลนภารีสอร์ ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ อดีตนายกเทศมนตรี ตาบลขนอม
กล่าวต้ อนรับ
คุณสุรีพนั ธ์ ปั ทมาคม รองผู้จดั การฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
กล่าวรายงาน
คุณดารงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ประธานกล่าวเปิ ด
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2557
4. Happy Birthday เยาวชนหาดทิพย์ จูเนียร์ ท่ เี กิดในเดือน ตุลาคม
ค่ ายรวมมิตร หาดทิพย์ จูเนียร์ ครั้งที่ 4
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
1. กิจกรรมขยับกาย ขยายปอด
การทาปะการังเทียมธรรมชาติจากทางมะพร้ าว(ซัง)
มือเที่ยง : ทานข้ าวห่ อใบบัว
คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารอาวุโส ถ่ ายภาพหมู่ร่วมกับเยาวชนหาดทิพย์ จเู นียร์
4.กิจกรรมแชร์ ประสบการณ์
คุณปริยา จีระพันธุ์ ร่ วมฟั ง การสแชร์ ประสบการของ HTJ
มอบกระป๋อง 40 ปี หาดทิพย์ เป็ นที่ระลึกให้ กับ HTJ ทุกคน
“ สาหรับผมหาดทิพย์ และโค้ก เป็ นเสมือนพี่นอ้ งที่ร่วมทุกข์ ร่ วมสุข คอยช่วยเหลือและอยูเ่ คียง
ข้างประชาชนชาวใต้โดยตลอด และด้วยมิตรไมตรี จิตดังที่กล่าวมานั้น ทาให้หาดทิพย์และโค้ก เข้า
ไปอยูใ่ นหัวใจของคนหัวแข็ง หรื อ คนใต้ ได้จนถึงทุกวันนี้ และผมภูมิใจและอบอุ่นเสมอทีไ่ ด้ อยู่
ร่ วมกับพีน่ ้ องชาวหาดทิพย์จเู นียร์ ทุกคน เพราะทีน่ ี่คอื ครอบครัวของเรา ”
ร้ อยตารวจเอก ชนาวิน รัตนาวิน (เบียร์ )
โครงการ : ทุนนาย
ปั จจุบัน: รองสารวัตรสืบสวน สถานีตารวจนครบาลพญาไท
นายนพนนท์ คธพลายุกต์ อ๊ อฟ : “ ขอขอบคุณ โค้ ก-หาดทิพย์ ที่มอบโอกาสให้ ผมเมื่อ 9
ปี ที่แล้ ว จนวันนี ้ผมสามารถดูแลครอบครัวของผมได้ และมีทกุ อย่าง ถ้ าไม่ มี หาดทิพย์ ก็คง
ไม่ มีครอบครัวที่มีความสุขในวันนี ้ มีสงิ่ ใดที่ผมสามารถช่วยเหลือได้ ขอให้ บอกนะครับ
แล้ วผมจะกลับมา”
นายนพนนท์ คธพลายุกต์
โครงการ โค้ กนาธงฟุตบอลโลก
ปั จจุบัน นักฟุตบอลอาชีพ สังกัด ชลบุรีเอฟซี และ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย (ชุดใหญ่)
ผมมาค่ายเป็ นครั้งที่ 4 แล้ว มีความสุขและ ได้รับความทรงจาดีๆ กลับไปทุกครั้ง
หาดทิพย์ ไม่ เคยลืมผมเลย ผมจึงรักหาดทิพย์ และยอมลางานมาเพื่อจะได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆ
น้องๆ แม้วา่ งานจะยุง่ มากแค่ไหนก็ตาม สโลแกนตั้งแต่เข้าค่ายครั้งแรกของผม “เรารักโค้ก
และรักตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง ”
นายกังวาน พูลศรึกาญจน์
โครงการ โค้ ก-หาดทิพย์อิงลิช แคมป์ 4 เกาะสมุย
สาเร็จการศึกษา : ปริ ญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปั จจุบัน : เจ้ าของธุรกิจขนส่ง กรุงเทพฯ –ชุมพร
ช่วงเวลาสั้นๆ ของค่ายในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจจากการแชร์
ประสบการณ์ของเพื่อนๆ แนนจะต้องทาความฝันที่รอคอยมา 10 ปี
ให้สาเร็ จ คือ การเป็ นเนติบญั ฑิต ขอบคุณค่ายหาดทิพย์จูเนียร์ที่มา
เติมความฝันของแนนให้ฟ้ื นมาอีกครั้ง รักหาดทิพย์คะ
น.ส.วัชราวดี สุวรรณมณี
โครงการ โค้ก-หาดทิพย์ อิงลิช แคมป์ 4 เกาะสมุย
การศึกษา : ป.ตรี นิติศาตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง
ทางาน : สานักงานเทศบาลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ถ้ าหากผมไม่ได้ รับการคัดเลือกการส่งภาพเข้ าประกวดในโครงการรักษ์ ช้าง
ไทย บอกในฝาโค้ ก ก็คงไม่ได้ มาเจอกับทุกคนที่นี ้ อยากบอกว่ าค่ ายนีเ้ ป็ น
ค่ ายที่สนุกที่สุด ได้ ยนิ เสียงหัวเราะดังที่สุด ทาให้ คนต่ างถิ่น ต่ าง
ศาสนา ได้ มาเป็ นมิตรกัน ได้ มาทากิจกรรมดีๆร่ วมกัน สุดท้ ายอยาก
บอกว่ า ที่สาคัญหาดทิพย์ ทาให้ ผมได้ มาเที่ยวในจังหวัดที่ไกลที่สุด
จากบ้ านผม สวยที่สุด เท่าที่เจอมา ขอบคุณประสบการณ์อนั ล ้าค่า
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ ๆน้ องๆ ทุกคนครับ
นายซอฟี กือเตะ
โครงการ รักษ์ ช้างไทย บอกในฝาโค้ ก
ปั จจุบัน : ม.6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
5.กิจกรรม หาดทิพย์ จูเนียร์ เกมส์
6. มิส แอนด์ มิสเตอร์ HTJ # 4 และมอบของทีร่ ะลึกแทนใจบัดดี้ HTJ
กิจกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557
- เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี
คุณวรพล เพียรเจริญ ผู้จัดการฝ่ ายโรงงานพุนพิน
วิทยากร นาชมกระบวนการผลิต
กิจกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557
- พิธีปิดค่ าย
นายไพศาล ตรี ธัญญา นายอาเภอพุนพิน เป็ นประธานในพิธีปิดค่าย พร้ อม ด้ วย
กานันทรงกรด ประดิษฐ์ พร กานันตาบล ท่ าโรงช้ าง นายธงชัย อันชูฤทธิ์ ผู้อานวยการ
บริหารงานทั่วไป
พลตรี พัชร รั ตตกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
กล่ าวต้ อนรั บ
กิจกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557
- ถ่ ายภาพหมู่ ณ บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน
พลตรี พัชร รั ตตกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
บันทึกภาพความประทับใจ ร่ วมกับ เยาวชน หาดทิพย์ จูเนียร์

similar documents