Slovenská medzivojnová dráma

Report
Medzivojnová dráma
1918 - 1945
Spoločenské podmienky




•
•
Zaostávala za poéziou a prózou
Sociálne príčiny:
Dráma predstavuje vyšší stupeň kolektívneho
sebauvedomenia
Potrebuje primerané inštitucionálne podmienky
Dôležitú úlohu pri formovaní divadla mala preložená
svetová dramatika
Situácia sa zmenila na prelome 30. – 40. rokov
Divadelná sieť




Vývin drámy treba sledovať s vývinom divadla ( podmienky pre jej
spoločenskú realizáciu
Od r. 1918 sa rozvíjala v podmienkach profesionálneho aj
ochotníckeho divadla
R. 1920 – Slovenské národné divadlo v Bratislave (začiatky spojené
s českým divadelníctvom)
Profesionálny divadelný súbor uvádzal prevažnú časť svojho
repertoáru po česky. Slovenské hry sa na repertoári divadla
vyskytovali len zriedkavo a navyše hrali ich českí herci.
Nitra



1939 – 1945 účinkovalo na vidieku Slovenské ľudové divadlo
Od r. 1941 so sídlom v Nitre
Novopostavená budova Divadla Andreja Bagara v Nitre
R. 1924 –Východoslovenské národné divadlo v Košiciach
R. 1955 – premenované na Štátne divadlo
R. 1944 – Slovenské komorné divadlo v Martine
pod vedením A. Bagara
Prešov
R. 1944 – Slovenské
divadlo
 Neskôr Divadlo
Jonáša Záborského

Ďalší vývoj
Janko Borodáč

V začiatkoch SND na javisku dominoval
klasický repertoár pod vedením Janka
Borodáča










Orientoval sa na domácu a ruskú
klasiku, predovšetkým na realistickú a
na hry I. Stodolu
Uskutočnil novú dramaturgicko-režijnú
koncepciu:
sformoval samostatný slovenský súbor
formoval prvú generáciu slovenského
profesionálneho herectva:
Jozef Kello
Mária Sýkorová
Ján Sýkora
Oľga Borodáčová
Andrej Bagar
Hana Meličková
A. Bagar
H. Meličková

V rokoch vojny – do popredia
mladší režiséri – Ján Jamnický,
Jozef Budský




Priniesli nové tendencie – model
syntetického divadla
Spája slovo, pohyb a hudbu do
jednotného celku
V herectve – dôraz na štylizáciu a
melodiku prednesu
Formovanie ďalšej hereckej
generácie:
Mikuláš Huba
 Július Pántik
 Viliam Záborský
 František Zvarík

J. Jamnický
J. Budský
Ivan Stodola 1888 - 1977







Ovplyvnil ho Gašpar Fejérpataky-Belopotocký
Okrem medicíny sa mu divadlo stalo zmyslom života
Pomáhal kriticky vidieť novú slovenskú poprevratovú
spoločnosť v pravom svetle.
Prejavoval sa ako neľútostný satirik slovenského
malomeštiactva, ktoré pranieroval v komédiách
Jeho podobenstvá v dramatických tvaroch skratkovito
a jasne vypovedali o slovenskej spoločnosti
Nadviazal na tradície J.G. Tajovského a J. Hollého, ale
prevýšil ich v modernom zvládnutí tvaru, predovšetkým
schopnosťou kriticky a sarkasticky nazerať na chyby
Zakladateľ modernej spoločenskej komédie a historickej
hry
Tvorba - prehľad






Náš pán minister – komédia; kritika pokrytectva malomeštiakov a ich snahy
preniknúť do vyšších kruhov
Čaj u pána Senátora – satira založená na slovnej a situačnej komike;
výsmech malomeštiaka a jeho pachtenie po politickej moci
Keď jubilant plače – komédia; poukazuje na prejavy karierizmu a morálne
pokrivenie inteligencie
Mravci a svrčkovia – satirická komédia; výsmech jednotlivcov, ktorí sa
bezprácne obohacovali (inšpirácia z bájky o usilovnom mravcovi a
ľahtikárskom svrčkovi)
Náš strýko Aurel – próza; o živote zakladateľa parných a plynových turbín
Historické hry: Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť
Bačova žena
tragédia v 3 dejstvách
Námet zo života dedinského ľudu, z prostredia liptovských hôr
 Korene v antickej tragédii (sociálny konflikt – zrážka človeka s osudom)
 Monumentalizácia postáv Ondreja a jeho matky
 Autor rozpracoval 4 motívy:





•
•
•
Evinu lásku k deťom
Tvrdú sociálnu skutočnosť
Údajnú smrť Ondreja
Nenávisť Ondrejovej matky
Konflikt – psychologický aj mravný
Príčiny – vysťahovalectvo a sociálny nedostatok
Podnecovateľ zla – Ondrejova matka:
Verí, že syn žije
 Vyčíta Eve druhý vydaj, zlé gazdovanie
 Druhé dieťa - pankhart

Stručná dejová línia
Zoznámenie s postavami:
 Eva – žena baču Miša (druhý manžel)
 Ondrej Muranica – prvý manžel; odchod za prácou do Ameriky;
výbuch v
bani, oznámenie o jeho smrti; strata pamäti
 Eva – žije v šťastnom manželstve, pohodu narúša nenávisť bývalej svokry
(presvedčená , že jej syn nezomrel)
• Návrat Ondreja a prepis majetku na Evu
• Ponuka pre Miša – zaplatenie cesty do Ameriky, aby sa ho zbavil
• Evin boj o deti, zúfalstvo; východisko v samovražde
• Posledné Evine slová: „ Teraz ma už obidvaja máte.“

2.Zaraďte scény, z ktorej
sú úryvky do kompozičnej
osnovy drámy.
Ukážky s úlohami
1. Konfrontujte text Bačovej
ženy so všeobecným modelom
obsahového usporiadania drámy
(expozícia, kolízia, kríza,
peripetia, katastrofa)
EVA: Že si nás vypovedal?
ONDREJ: Čo sa ti robí?
EVA: Mišo povedal, že ešte dnes musíme zo dvora von.
ONDREJ: Ty? Môžem ja teba vypovedať? Môžem ja majiteľku svätojurského panstva
vypovedať?
EVA: Akú majiteľku?
ONDREJ: Tu sú zmluvy, pozri, celý majetok: hory, pole, lúky, kaštieľ s celým zariadením
a služobníctvom patrí tebe, Eve Muranica, rodenej Hadviždiak, manželke baču
Ondreja Muranicu. Môžem ja vlastnú ženu z jej majetku vypovedať?
......
EVA: (hlavou kýva) Nechaj to, Ondrej. Nie je to pre mňa.
ONDREJ: Že nie pre teba? Či vieš, ako som ja v tej Amerike tvrdo robil? Či vieš, čo to ?
bolo v ten prvý rok už toľko dolárov nazbierať? A všetko bolo vždy len pre teba. Deň
po dni, pri každej výplate som rátal: hľa, Eva bude mať pekné topánky, Eva bude
mať na háby. Nejedol som, v bani zhrbený, v prachu, v dusnote kresal som uhlie, a
keď iní zmorení vzdychali, ja s úsmevom rýpal som do kameňa. Eve bude, Eve bude,
Eve bude. A keď som videl, ako sa mi doláre zbierajú, pomyslel som: ešte viac, tu je
príležitosť, ešte viac. A vzal som si ešte ťažšiu prácu. Vo vode po kolená, po pás som
sa boril. Druhí žltli, bledli a hynuli po kanáloch, aj som doláre čítal. Eve bude na
záhradu, Eve na pole, Eve na kone. A keď som sa prebudil po päťročnom nešťastí z
tej tmy, prvé slovo mi bolo: k Eve, k Eve, k Eve! A majetok je dnes tvoj.
EVA: Ale kdeže by to bol môj majetok, a kde by ja pasovala za paniu, prepíš na seba,
Ondrej, to panstvo.
ONDREJ: (ustrnutý) Ako to, čo to, čo zmýšľaš? (Ráznejšie.) Neuznávaš, že je tvojou
povinnosťou sa ku mne vrátiť?
EVA: (neisto) Uznávam.
ONDREJ: Tak teda toho druhého opustíš!
EVA: (rázne) To je nemožné.
ONDREJ: Nerozumiem. Ako to?
3.Na základe obsahu divadelnej hry vysvetlite nasledujúcu Ondrejovu vetu:
A keď som sa prebudil po päťročnom nešťastí z tej tmy, prvé slovo mi bolo: k
Eve, k Eve, k Eve! A majetok je dnes tvoj.
4.Vysvetlite Evinu odpoveď v jej tretej replike.
5.Podľa vášho názoru konal správne Ondrej? Ako by
ste sa zachovali v jeho situácii vy? Svoje tvrdenia
zdôvodnite.
Jožko Púčik a jeho kariéra
„satira na falošne chápaný humanizmus“

Hlavné postavy:
o
Jožko Púčik
poctivý, dôveryhodný, mierumilovný úradníček, riskuje svoju statočnosť, aby
pomohol iným
Tragikomická postava – verí v pravdu a spravodlivosť (miluj blížneho svojho)
Pracuje v dobročinnom spolku Humanitas, spláca švagrove dlžoby a stará sa o dve
sestrine deti
Rohatý
Jeho šéf, pravý opak, bezohľadný, pokrytecký
Potreboval peniaze na zaplatenie výživného – požičal si ich zo spolku
Požiadal Jožka, aby to neprezradil
Jožka uväznili za krádež; kým sa správal pasívne, bol hrdinom (podporujú ho
dobročinné spolky, aby vykázali činnosť)
Keď pravda vyjde najavo, nikto oň nemá záujem
Rohatý všetko prekrútil a prípad vyhlásili za omyl predsedníčky spolku



o






Autor hru schválne nezakončil verejným odhalením Rohatého, lebo
chcel zdôrazniť, že spoločnosť trpí takýchto ľudí a dokonca môžu
žiť pod nálepkou dobročinného spolku.
Július Barč – Ivan (1909 – 1953)



Priniesol do dramatickej tvorby nové, originálne prvky
Nadviazal na európsku dramatickú modernu
Využil najmä podnety expresionizmu
Prehľad tvorby
3 000 ľudí – sociálna tematika; konflikt zamestnancov a robotníkov s
majiteľom závodu (zatvorenie továrne v Krompachoch počas hospodárskej
krízy
 Diktátor – dráma s črtami Čapkovej hry Bílá nemoc; manipulácia s osudmi
iných
 Mastný hrniec – satira na karierizmus, úplatkárstvo, pretvárku; založená je
na zámene osôb a na omyle; dej sa odohráva v Ťuťotíne (moderné
Kocúrkovo); zobrazil pomery v prvých rokoch klérofašistickej SR

Matka
dráma v troch dejstvách
Vyznačuje sa psychologickým expresionizmom
 Konanie postáv je vybičované
 Nastoľovaná je otázka života a smrti
 Dej ovplyvňujú nadprirodzené zásahy; matkine vidiny
 Text je vzrušený, fragmentárny – veľa nedokončených viet
● Fatálnosť ; matkine predtuchy a jej rozhodnutie obetovať svoj život, aby
zmierila dvoch bratov

Dejová línia a postavy

Banícke prostredie – nevraživosť dvoch bratov Paľa a Jana

Paľo – po štyroch rokoch sa vracia z Ameriky chudobný a biedny (prináša
dary – matke modlitebnú knižku a bratovi nôž)
Jano – pracuje v bani, po návrate brata mu vyčíta, že sa vrátil ako bedár;
Anna Pavlíčka – matka ; má vidiny, zvláštnu schopnosť, ktorá ju napĺňa
strachom (dokáže predvídať budúcnosť)
Vzťah medzi bratmi je čoraz horší, pridáva sa k tomu aj žiarlivosť kvôli
Katke (dievča, ktoré Jano prebral Paľovi počas pobytu v Amerike)
Matka má opäť vidiny a predpovedá tragédiu – Jano sa vrhne na Paľa
nožom, ktorý dostal od neho do daru
Rozhodne sa konať, aby sa jej predstavy nestali skutočnosťou – obetuje sa,
aby zachránila Paľa a zmierila bratov (vzbura matky proti Bohu -





osudu)
Ukážky a úlohy
MATKA: Sadni si. Ustatý budeš po veľkej ceste. Si doma.
PAĽO: Doma? Brat, my sme si ani ruku nepodali. Neprivítal si ma a neviem, či ma
prijmeš? Ja som tu nič. Ty si pán.
MATKA: Ako by ťa neprijal. Brat brata.
JANO: Nech sa neozývajú, keď sa mňa spytuje.
PAĽO: Tvrdý si.
JANO: Čakanom narábam.
PAĽO: I ja. Ale iba ruky mám tvrdé od neho.
JANO: Lekcie si mi prišiel dávať?
PAĽO: No! Ale ani prosiť nebudem. Ak nieto pre mňa miesta, nájdem si u kamaráta.
2. Z textu ukážky vypíšte prvé slovo vety, ktorou Jano
1. Aký skrytý význam
vytýka bratovi,
má tretia
že Paľova
ho chcereplika?
poúčať a dajte ho do genitívu
plurálu.
3. V záverečnej scéne drámy Matka sa hlavná hridnka vedome vrhne medzi
rozvášnených bratov, pričom ju Jano v tme bodne nožom, ktorým zaútočil na
Paľa. Akým abstraktným podstatným menom alebo slovesným podstatným
menom by sme mohli pomenovať jej čin.
1. Reč postáv zapadá do chudobného ľudového prostredia. Jej
zvláštnym
je používanie
3. osoby
sa volá
4.toto
Zaraďte
ukážku dosikompozičnej
JANO: Ty
sa lenznakom
o Katku
staráš, čo?
Lenplurálu.
o ňu. Ako
Pekné
dievča.
A šikovne
ju
oslovovanie? Zmeňte tento spôsob oslovovania a prispôsobte ho
osnovy drámy.
dostal. Nik nevedel, žesúčasnej
sliedišslovenčine.
za ňou, že
potajomky
sa schádzavate,
že
2. Ktoré
znaky expresionizmu
sa dajú rozpoznať
3. Text písaný kurzívou pri menách konajúcich postáv
v uvedenej
žobrák sa strojí
byť pánom. Šikovne si to robil. Ani
ja som ukážke?
nevedel o ničom.
nazývame autorské poznámky. Vysvetlite, akú funkciu pri
A zo mňa si inscenácii
ešte nik zohrávajú
nespravil
blázna.
Počúvaš?
Či si vtedy myslel na to
tieto
pridané Nik.
autorské
informácie?
doteraz hovoril ticho, zdanlivo pokojne, ale teraz vyskočí a vytiahne nôž,
že za to mi raz dušu dáš?
PAĽO: tiež vyskočí. Na chvíľu ich osvieti reflektor. Opakuje sa obraz z piateho
výstupu druhého dejstva.
MATKA: vie, že je to osudné slovo. Zhasí lampu.
JANO: Zhasili? Nech! Odkopne stoličku. Ja ho nájdem! Počuť iba kroky.
MATKA: výkrik: Tu je, tu v kúte...
JANO: Už ťa mám. Telo padá. Jedna ti je dosť? Zohne sa. Kriste! Kto je to? Kto
tu leží?
PAĽO: Ma si zabil.
JANO: Ako... Ako sa sem dostali... Nie! Teba som musel!
PAĽO: zapáli lampu. Bratia sa dívajú na seba.
JANO: urobí krok, ale uvedomí si naraz, čo vykonal: Oni... Ich som... Nie.
Nezabil som ich. Nie... Len raz som udrel... Zdvihne ju a nesie. Položí na
posteľ. Mama, bolí... Ja som ich nechcel... Nechcel som... Mama, počujú...
Prečo nevravia? Nechcú ku mne...

Ďakujem za pozornosť.

PhDr. Eva Fajčíková

similar documents