China onder Deng Xiaoping

Report
Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici
olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en
de Dogmatici olv de Bende van 4 met
oa de vrouw van Mao
De Bende van 4 wordt uitgeschakeld door Hua
(opvolger van Mao)
In 1981 neemt Deng de macht over
Hij komt met een nieuw programma
“De 4 moderniseringen”
Waarom?
-China nog steeds te agrarisch
-China arm
-grote achterstand op het westen door isolement
1-De landbouw
-volkscommunes verdwijnen
-boeren pachten grond van de staat→
wat ze meer produceren mogen ze op
de vrije markt verhandelen
2-De industrie
-privé ondernemingen zijn toegestaan
(tot maximaal 10 werknemers)
-productie verhogen (stuk/prestatieloon)
-stichten van Joint Ventures in speciale
economische zônes
China levert de arbeiders, fabrieken en
grondstoffen, het westen het kapitaal en de
technische kennis
3-Wetenschap en technologie
-verbeteren technisch onderwijs
-studenten naar het buitenland
-westerse technologie invoeren
4-Defensie
-kwaliteit i.p.v. kwantiteit (minder soldaten, meer materieel)
-ruimtevaartprogramma
-toename van de welvaart (er wordt harder
gewerkt)
-toename van de welvaartsverschillen
-geweldige economische groei (> 8 %)
-toename van het verschil stad-platteland
en tussen verschillende regio’s
-toename van de westerse invloed
-toename van de corruptie (op locaal
niveau onttrekt men zich aan de centrale
macht)
-demaoïsering→ Mao was een groot man
maar heeft ook veel fouten gemaakt
-afschaffen massacampagnes
-afschaffen polyvalente mens
-discussie over decentralisatie van de
macht
Er ontstond een roep om een 5de modernisering n.l. democratie
Dat leidde in 1989 tot de gebeurtenissen
op het Plein van de Hemelse Vrede
(het Tien An Minplein)
Aanleiding
Herdenking van de dood van de hervormer
Huo Yaobang
Gebeurtenissen
-dat liep uit op een demonstratie
-dat liep uit op een bezetting (studenten
eisten een gesprek met de partijleiding)
-dat liep uit op een hongerstaking (toen
dat gesprek uitbleef)
-uiteindelijk werd het plein door het leger
ontruimd (bloedbad)
Eerst een afwachtende houding
-discussie over ingrijpen of niet
-buitenlandse pers aanwezig wegens
bezoek van Gorbatsjov
Later gewelddadig ingrijpen
(de positie van de communistische partij
was in gevaar)
Houding van het volk
-eerst afwachten:wat doet de partij?
-kiest daarna de kant van de studenten
(probeert het leger tegen te houden)
-politiek worden de touwtjes weer aangehaald (streng vasthouden aan de
dictatuur) uit angst dat in China hetzelfde
zou gebeuren als in S.U.
-economisch meer vrijheid (uitbouwen van
de economie in kapitalistische richting)
Leuze: “to get rich is glorious”(uitspraak
(rijkdom voor het hele volk ) van Deng)
Het buitenland speelt daarop in en gaat op
grote schaal in China investeren
-welvaart zeer ongelijk verdeeld (grote
tegenstelling arm-rijk)
-goedkope arbeid
-slechte werkomstandigheden
-geen sociale voorzieningen
-urbanisatie leidt tot problemen
(toename misdaad,vervuiling,corruptie)
-rechtssysteem functioneert slecht
-staat heeft altijd gelijk
-rechters kiezen altijd voor de rijken
-mensenrechten worden geschonden
-ontstaan van welvarende middenklasse
(China een geweldig grote afzetmarkt)
-van massaproductie van goedkope
producten van matige kwaliteit naar
productie van producten van betere
kwaliteit volgens moderne methodes
→ betere concurrentiepositie in het
buitenland
1997
Deng sterft. Zijn opvolger heet Jiang Zemin
2002
Nieuwe leider heet Hu Yintao

similar documents